Báo cáo Tiến độ và Công bố Thông tin

Hãy xem cách chúng tôi đang đẩy nhanh nỗ lực xây dựng một một công ty bền vững hơn và một thế giới bền vững hơn.

Các Báo cáo Mới nhất

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/2023-reporting/AboutThumbnail_380X280_Planet.jpg

Chỉ mục Nội dung GRI của Công ty UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/2022-reporting/DEI_Report_thumbnail.jpg

Báo cáo về Sự đa dạng, Công bằng và Hòa nhập của UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/2022-reporting/ESG_Overview_thumbnail.jpg

Tổng quan về Phát triển bền vững

Báo cáo lưu trữ

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Tác động Xã hội của Quỹ từ thiện UPS năm 2022

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Chỉ số Công ty GRI của UPS năm 2022

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Chỉ số Công ty GRI của UPS năm 2021

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Bảng Tiêu chuẩn SASB của Công ty UPS năm 2021

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo TCFD của Công ty UPS năm 2021

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Chỉ số Nội dung GRI của Công ty UPS năm 2020

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo TCFD của Công ty UPS năm 2020

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Bảng Tiêu chuẩn SASB của Công ty UPS năm 2020

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Tác động Xã hội của Quỹ từ thiện UPS năm 2020

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Tiến độ Phát triển Bền vững của Công ty UPS năm 2019

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Chỉ số Nội dung GRI của Công ty UPS năm 2019

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Bảng Tiêu chuẩn SASB của Công ty UPS năm 2019

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Tác động Xã hội của Quỹ từ thiện UPS năm 2019

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Tiến độ Phát triển Bền vững của Công ty UPS năm 2018

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Chỉ mục Nội dung GRI của Công ty UPS năm 2018

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Tiến độ Phát triển Bền vững của Công ty UPS năm 2017

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Chỉ mục Nội dung GRI của Công ty UPS năm 2017

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Kết quả Hoạt động của Công ty UPS năm 2016

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Kết quả Hoạt động của Công ty UPS năm 2015

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Kết quả Hoạt động của Công ty UPS năm 2014

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Kết quả Hoạt động của Công ty UPS năm 2013

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Kết quả Hoạt động của Công ty UPS năm 2012

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Kết quả Hoạt động của Công ty UPS năm 2011

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Kết quả Hoạt động của Công ty UPS năm 2010

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Kết quả Hoạt động của Công ty UPS năm 2009

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Kết quả Hoạt động của Công ty UPS năm 2008

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Kết quả Hoạt động của Công ty UPS năm 2007

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Kết quả Hoạt động của Công ty UPS năm 2006

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Kết quả Hoạt động của Công ty UPS năm 2005

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Kết quả Hoạt động của Công ty UPS năm 2004

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Kết quả Hoạt động của Công ty UPS năm 2003

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Kết quả Hoạt động của Công ty UPS năm 2002

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software