Đa dạng nhà cung cấp

Đa dạng nhà cung cấp giúp chuỗi cung ứng UPS phản ánh tính đa dạng của các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.
Chính sách đa dạng nhà cung cấp Chính sách đa dạng nhà cung cấp Chính sách đa dạng nhà cung cấp

Chiến lược kinh doanh khuyến khích chuỗi cung ứng của chúng tôi phản ánh tính đa dạng của các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Chúng tôi giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện và các công ty đa dạng có các nguồn lực và quyền tiếp cận mà họ cần để cạnh tranh thành công vì hoạt động kinh doanh của chúng ta.

Bằng cách hợp tác với các nhà cung cấp phản ánh thị trường mà chúng tôi phục vụ, chúng tôi nhận thấy rất nhiều lợi ích: giúp xây dựng lòng trung thành của khách hàng, góp phần phát triển kinh tế của cộng đồng cũng như cung cấp chuyên môn và đổi mới mà chúng tôi cần để trở nên vượt trội hơn so với đối thủ. Đó là lý do chúng tôi cam kết xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng và toàn diện.

Commitment begins at the top

Supplier Diversity is key to our business strategy

“At UPS, we believe supplier diversity is an important business strategy that brings value to UPS, our customers and our communities. We know that diverse suppliers will help UPS unlock new potential and foster innovation in our business as we move our world forward by delivering what matters.”
       - Carol Tomé, UPS Chief Executive Officer

Authentic and intentional commitment to DEI

“At UPS, Supplier Diversity is a part of our overall commitment to diversity, equity and inclusion (DEI).  We are focused on enhancing DEI among our employees, suppliers, customers and in our communities.  We understand that an authentic and intentional commitment to DEI is the right thing for business because it is the right thing to do."
        - Charlene Thomas, Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer for UPS

Ensuring opportunity for diverse businesses

"Supplier Diversity at UPS involves working to ensure that small and diverse businesses have equal footing in the competitive bidding process. Contracts are not awarded based on size or diversity, but we know that working to ensure small businesses and diverse companies have opportunities to bid on contracts, makes UPS stronger. Their solutions provide tremendous value to or customers and shareowners."
        - Jose Turkienicz, Chief Procurement, Real Estate & Global Business Services Officer

Bạn muốn hợp tác kinh doanh với UPS?

Bước 1

Được chứng nhận

Tìm hiểu về chứng nhận

Bước 2

Đăng ký trực tuyến

Bắt đầu đăng ký

Bước 3

Thêm thông tin chi tiết về chứng nhận của bạn

Đăng ký hoàn tất

Việc đăng ký trên cổng thông tin nhà cung cấp không đảm bảo bất kỳ sự liên hệ, mối quan tâm hoặc hoạt động kinh doanh nào trong tương lai với UPS. Thay vào đó, việc đăng ký vào cơ sở dữ liệu giúp tăng độ chú ý của bạn đối với nhóm mua sắm của chúng tôi và giúp bạn dễ dàng tìm thấy các dịch vụ của mình hơn nếu có cơ hội.

Kết nối với chúng tôi

Đăng ký công ty của bạn trên cổng thông tin nhà cung cấp trực tuyến giúp chúng tôi dễ dàng tìm thấy bạn hơn khi chúng tôi có nhu cầu mà bạn có thể đáp ứng. Bạn cũng có thể kết nối với chúng tôi thông qua các cơ quan chứng nhận và phát triển kinh doanh đa dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Chúng tôi hợp tác với các tổ chức giúp tìm kiếm, phát triển và chứng nhận các doanh nghiệp đa dạng và họ có thể giúp kết nối bạn với các tập đoàn tại hội nghị của họ hoặc qua các sự kiện trực tiếp hoặc các sự kiện từ xa.

Khuyết tật:IN
Phòng Thương mại LGBT Quốc gia (NGLCC)
Hội đồng Phát triển Nhà cung cấp Cho Người thiểu số Quốc gia (NMSDC)
Hội đồng phát triển kinh doanh dành cho cựu chiến binh quốc gia (NVBDC)
Hiệp hội doanh nghiệp do cựu chiến binh quốc gia sở hữu (NaVOBA)
WEConnect International
Hội đồng Quốc gia Doanh nghiệp do Phụ nữ làm chủ (WBENC)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với nhóm phụ trách về tính đa dạng nhà cung cấp theo số 866-577-0632 hoặc diversity@ups.com.

Báo cáo cấp 2

Dành cho khách hàng của UPS yêu cầu Báo cáo cấp 2

Khi bạn chọn UPS cho nhu cầu vận chuyển và logistics của mình, xin hiểu rằng bạn đang giúp UPS tạo ra tác động lớn hơn nữa đối với các doanh nghiệp nhỏ và đa dạng thông qua hoạt động vì tính đa dạng nhà cung cấp của chúng tôi.

Tại Hoa Kỳ và các quốc gia được chọn khác, UPS có thể báo cáo kết quả về tính đa dạng nhà cung cấp của chúng tôi cho khách hàng mỗi quý. Số liệu doanh thu được sử dụng để phân bổ một phần chi tiêu cho mỗi khách hàng, nên kết quả sẽ được cung cấp sau mỗi cuộc họp kinh doanh công khai trong quý.

Chi tiêu cấp 2 có thể được báo cáo qua email hoặc nhập vào cổng thông tin báo cáo Cấp 2 của bạn.

Nếu bạn là khách hàng của UPS, bạn có thể nói chuyện với nhân viên bán hàng của UPS để yêu cầu UPS bắt đầu báo cáo chi tiêu đa dạng nhà cung cấp cấp 2 cho công ty của bạn hoặc gửi email yêu cầu tới diversity@ups.com.

Đối với kết quả báo cáo cấp 2 của các nhà cung cấp của UPS

UPS yêu cầu các nhà cung cấp không đa dạng tham gia chương trình Đa dạng nhà cung cấp cấp 2 của UPS. Các nhà cung cấp này dự kiến sẽ mở rộng cam kết hợp tác với các doanh nghiệp nhỏ và đa dạng bằng cách có các sáng kiến đa dạng nhà cung cấp mạnh của riêng họ. Nhiều người được yêu cầu báo cáo kết quả của họ cho UPS mỗi quý.

Đối với các doanh nghiệp có thể chưa quen với chính sách đa dạng nhà cung cấp, chúng tôi có thể giúp bạn bắt đầu. Kinh nghiệm của chúng tôi có thể giúp bạn vượt qua khó khăn khi công ty của bạn ngày càng tham gia sâu vào cam kết tiếp cận sự đa dạng và hội nhập một cách toàn diện. Cùng nhau hợp tác, chúng ta có thể tác động mạnh mẽ hơn lên hội nhập kinh tế.

Nếu bạn đã sẵn sàng báo cáo chi tiêu Cấp 2 của mình cho UPS, hãy truy cập cổng báo cáo của chúng tôi tại: Gửi báo cáo chi tiêu Cấp 2.

Nếu bạn đã báo cáo chi tiêu Cấp 2 cho UPS và cần trợ giúp về phương pháp truy cập hệ thống hoặc báo cáo, hãy liên hệ với nhóm dữ liệu về tính đa dạng nhà cung cấp theo số 866-577-632 hoặc diversity@ups.com.

Những câu chuyện liên quan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software