Các nhóm và chứng nhận doanh nghiệp đa dạng

UPS khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng nhận được chứng nhận thông qua các cơ quan chứng nhận.
CatalystDesktop.jpg CatalystTablet.jpg CatalystMobile.jpg

Các hướng dẫn để được công nhận là một doanh nghiệp đa dạng

Dưới đây là các nhóm doanh nghiệp đa dạng ở Hoa Kỳ.

Tổ chức của bạn phải phù hợp với một hoặc nhiều tiêu chí phân loại này và được tổ chức bên thứ ba chứng nhận là đa dạng. UPS khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng nhận được chứng nhận thông qua một hoặc nhiều cơ quan chứng nhận. Chứng nhận là một sự đảm bảo với UPS rằng các doanh nghiệp đạt trạng thái đa dạng đáp ứng các tiêu chí về sở hữu và quản lý doanh nghiệp.

Và tại Hoa Kỳ, chứng nhận là yếu tố bắt buộc để UPS coi một doanh nghiệp là doanh nghiệp đa dạng. Mỗi cơ quan cung cấp nhiều loại thông tin, dịch vụ và các lợi ích khác nhau.

Cơ quan chứng nhận

Nhiều tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan chính phủ cung cấp các chứng nhận doanh nghiệp đa dạng. Các cơ quan được liệt kê dưới đây được ưu tiên.

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (WBE)

Doanh nghiệp (1) có ít nhất 51% vốn sở hữu do một hoặc nhiều phụ nữ làm chủ hoặc, trong trường hợp là doanh nghiệp thuộc sở hữu công, ít nhất 51% cổ phần phải thuộc sở hữu của một hoặc nhiều phụ nữ và (2) có quyền quản lý và hoạt động kinh doanh hàng ngày được kiểm soát bởi một hoặc nhiều phụ nữ.

Hội đồng Quốc gia Doanh nghiệp Phụ nữ (WBENC)

Doanh nghiệp kinh doanh do người thiểu số sở hữu (MBE)

Doanh nghiệp (1) có ít nhất 51% vốn sở hữu do một hoặc nhiều người thiểu số làm chủ hoặc, trong trường hợp là doanh nghiệp thuộc sở hữu công, ít nhất 51% cổ phần phải thuộc sở hữu của một hoặc nhiều người thiểu số và (2) có quyền quản lý và hoạt động kinh doanh hàng ngày được kiểm soát bởi một hoặc nhiều người thiểu số. Thành viên nhóm thiểu số bao gồm bất kỳ nhóm chủng tộc hoặc dân tộc nào sau đây: Người Châu Á, người Da đen, người Tây Ban Nha hoặc người Mỹ bản địa.

Hội đồng phát triển nhà cung cấp cho người thiểu số quốc gia (NMSDC)
Phòng thương mại người Mỹ liên Á châu (USPAACC)

Doanh nghiệp kinh doanh do LGBT làm chủ (LGBTBE)

Doanh nghiệp kinh doanh (1) có ít nhất 51% vốn sở hữu thuộc một hoặc nhiều người LGBT công khai thừa nhận hoặc, trong trường hợp là doanh nghiệp thuộc sở hữu công, ít nhất 51% cổ phần phải thuộc sở hữu của một hoặc nhiều người LGBT, và (2) quyền quản lý và hoạt động kinh doanh hàng ngày do một hoặc nhiều người LGBT kiểm soát.

Phòng thương mại LGBT Quốc gia (NGLCC)

Doanh nghiệp kinh doanh do người khuyết tật làm chủ (DOBE)

Doanh nghiệp (1) có ít nhất 51% vố sở hữu do một hoặc nhiều người khuyết tật làm chủ hoặc, trong trường hợp là doanh nghiệp thuộc sở hữu công, ít nhất 51% cổ phần phải thuộc sở hữu của một hoặc nhiều người khuyết tật, và (2) quyền quản lý và hoạt động kinh doanh hàng ngày được kiểm soát bởi một hoặc nhiều người khuyết tật. Khuyết tật là tình trạng khiếm khuyết về thể chất và/hoặc tinh thần làm hạn chế đáng kể một hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống. Vui lòng tham khảo mục Khuyết tật:IN để biết thêm chi tiết về người khuyết tật đủ điều kiện.

Khuyết tật:IN

Doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ (VBE)

Một doanh nghiệp (1) có ít nhất 51% vốn sở hữu thuộc một hoặc nhiều cựu chiến binh (như được định nghĩa trong Tiêu đề 38 của Bộ Pháp điển các quy định Liên bang Hoa Kỳ) hoặc, trong trường hợp doanh nghiệp thuộc sở hữu công, ít nhất 51% cổ phần của thuộc sở hữu của một hoặc nhiều cựu chiến binh và (2) quyền quản lý và hoạt động kinh doanh hàng ngày do một hoặc nhiều cựu chiến binh kiểm soát.

Hội đồng phát triển kinh doanh dành cho cựu chiến binh quốc gia (NVBDC)
Hiệp hội doanh nghiệp do cựu chiến binh quốc gia sở hữu (NaVOBA)

Doanh nghiệp do thương phế binh làm chủ (SDVBE)

Một doanh nghiệp (1) có ít nhất 51% vốn sở hữu thuộc một hoặc nhiều thương phế binh (như được định nghĩa trong Tiêu đề 38 của Bộ Quy định Liên bang Hoa Kỳ) hoặc, trong trường hợp doanh nghiệp thuộc sở hữu công, ít nhất 51% cổ phần của thuộc sở hữu của một hoặc nhiều thương phế binh và (2) quyền quản lý và hoạt động kinh doanh hàng ngày do một hoặc nhiều thương phế binh kiểm soát.

Hội đồng phát triển kinh doanh dành cho cựu chiến binh quốc gia (NVBDC)
Hiệp hội doanh nghiệp do cựu chiến binh quốc gia sở hữu (NaVOBA)
Khuyết tật:IN

Các hướng dẫn để được công nhận là một doanh nghiệp nhỏ

UPS cũng cam kết tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ đủ tiêu chuẩn trở thành nhà cung cấp. Khi các doanh nghiệp nhỏ phát triển, họ thúc đẩy động cơ kinh tế mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Và thường các doanh nghiệp nhỏ được chuẩn bị tốt nhất để cung cấp khả năng đáp ứng, nhanh nhẹn và đổi mới mà UPS mong muốn.

Nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng các tiêu chí về quy mô hoặc doanh thu do Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ thiết lập cho ngành của bạn, thì doanh nghiệp đó có thể được coi là nhỏ. Tra cứu tiêu chuẩn quy mô cho doanh nghiệp của bạn tại đây. Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy doanh nghiệp của mình có thể lớn như thế nào mà vẫn đáp ứng các nguyên tắc.

UPS cũng tìm cách hợp tác với các doanh nghiệp nằm trong các chương trình và danh mục doanh nghiệp nhỏ khác nhau (ví dụ: Khu vực HUB, 8(a), Doanh nghiệp nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, Doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, Doanh nghiệp nhỏ do cựu chiến binh làm chủ, Doanh nghiệp do thương phế binh làm chủ, v.v.).

Nếu doanh nghiệp của bạn có thể đủ điều kiện là một doanh nghiệp nhỏ, bạn nên dành một phút để tra cứu và cho chúng tôi biết khi bạn đăng ký trong cổng thông tin nhà cung cấp của chúng tôi.

Những câu chuyện liên quan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software