การกำกับดูแล

ความรับผิดชอบขององค์กรคือพื้นฐานในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเรา
นโยบายของ UPS เหล่านี้ช่วยชี้นำพันธกิจของเราในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความยั่งยืน

องค์กร

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/BOD-380x380.jpg

คณะกรรมการบริหาร

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/BOD_CommitMember-380x380.jpg

คณะกรรมการและสมาชิก

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/BODcharters-380x380.jpg

กฎระเบียบของคณะกรรมการบริษัท

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/Bylaws-380x380.jpg

UPS ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/CertificateOfInc-380x380.jpg

หนังสือรับรองการจดทะเบียน

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/GovGuidelines-380x380.jpg

แนวทางการกำกับดูแล

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/RelatedPerson-380x380.jpg

นโยบายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/CodeOfConduct-380x380.jpg

หลักจรรยาบรรณธุรกิจ

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/PoliticalContributionPolicy-380x380.jpg

นโยบายการสนับสนุนทางการเมือง

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/PoliticalContributionReport-380x380.jpg

รายงานการสนับสนุนทางการเมือง

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/Whistleblower-380x380.jpg

นโยบายการแจ้งเบาะแส

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/transparency-rule/Group_Health_Plan_Transparency_desktop.jpg

กฎความโปร่งใสของแพ็กเกจสุขภาพกลุ่ม

สังคมและสิ่งแวดล้อม

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/HumanRightsStatement-380x380.jpg

คำชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/ClimateChangeStatement-380x380.jpg

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/Deforestation-380x380.jpg

คำชี้แจงเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/EnvironmentalPolicy-380x380.jpg

คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมและคำชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/FoundationGovernance-380x380.jpg

นโยบายและการกำกับดูแลของมูลนิธิ UPS

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/AntiHumanTrafficking-380x380.jpg

นโยบายป้องกันการค้ามนุษย์

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/UKmodernSlavery-380x380.jpg

พระราชบัญญัติแรงงานทาสยุคใหม่ของสหราชอาณาจักร

/content/dam/upsstories/images/social-impact/environment/sustainable-services/CarbonNeutral-thumbnail-380x280.jpg

หนังสือรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอน

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software