UPS przedstawia zyski z 3. kw. 2021 r.

ATLANTA – UPS (NYSE:UPS) ogłosiło dziś skonsolidowane przychody za trzeci kwartał 2021 r. w wysokości 23,2 mld USD, co stanowi wzrost o 9,2% w stosunku do trzeciego kwartału 2020 r.
Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe
 • Skonsolidowane przychody 23,2 mld, wzrost o 9,2% od zeszłego roku
 • Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 22,6% do poziomu 2,9 mld USD, wzrost o 23,4% po uwzględnieniu korekty*
 • po uwzględnieniu korekty*
 • Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 2,65 USD, co oznacza wzrost o 18,3%; skorygowany* rozwodniony zysk na akcję wzrósł o 18,9% – do 2,71 USD
 • – do 2,71 USD
 • Firma podwyższa wyniki finansowe za cały rok 2021

 

ATLANTA  – UPS (NYSE:UPS) ogłosiła dziś skonsolidowane przychody za trzeci kwartał 2021 r. w wysokości 23,2 mld USD, co stanowi wzrost o 9,2% w stosunku do trzeciego kwartału 2020 r. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 2,9 mld USD, co oznacza wzrost o 22,6% w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 r. i o 23,4% po uwzględnieniu korekty. Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 2,65 USD za ten kwartał, co stanowi 18,3% wzrost w stosunku do tego samego okresu w 2020 r. i o 18,9% po uwzględnieniu korekty.

Wyniki GAAP za trzeci kwartał 2021 r. uwzględniają opłatę za transformację przed opodatkowaniem w wysokości 54 mln USD, co odpowiada kwocie 0,06 USD na akcję. W ujęciu rocznym zysk z działalności operacyjnej wyniósł 11,8 mld USD, czyli o 26,7% więcej w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r., z przepływami wolnych środków pieniężnych w wysokości 9,3 mld USD, czyli o 52,3% więcej niż w pierwszym półroczu 2020 roku.

„Chcę podziękować wszystkim pracownikom UPS za dostarczanie klientom tego, co ważne, ze wspaniałą obsługą” — powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS. „Działania, które podejmujemy w ramach strategii „Lepiej, nie więcej”, aby poprawić jakość przychodów, podnieść wydajność i utrzymać dyscyplinę w zakresie alokacji kapitału, napędzają pozytywną wydajność finansową”.    

 

Segment krajowy USA

 

 

3. kw. 2021 r.

Skorygowane

3. kw. 2021 r.

 

3. kw. 2020 r.

Skorygowane

3. kw. 2020 r.

Przychody

$14,208 M

 

$13,225 M

 

Zysk operacyjny

$1,407 M

$1,414 M

$1,098 M

$1,133 M

 • Przychód wzrósł o 7,4%, co było spowodowane wzrostem przychodów jednostkowych o 12%.
 • Marża operacyjna wyniosła 9,9%; skorygowana marża operacyjna wyniosła 10%.

 

Segment międzynarodowy

 

 

3. kw. 2021 r.

Skorygowane

3. kw. 2021 r.

 

3. kw. 2020 r.

Skorygowane

3. kw. 2020 r.

Przychody

$4,720 M

 

$4,087 M

 

Zysk operacyjny

$1,051 M

$1,108 M

$966 M

$972 M

 • Przychód wzrósł o 15,5%, z solidnym wzrostem we wszystkich regionach.
 • Marża operacyjna wyniosła 22,3%; skorygowana Marża operacyjna wyniosła 23,5%.

 

Segment Supply Chain Solutions

 

 

3. kw. 2021 r.

Skorygowane

3. kw. 2021 r.

 

3. kw. 2020 r.

Skorygowane

3. kw. 2020 r.

Przychody

$4,256 M

 

$3,926 M

 

Zysk operacyjny

$438 M

$448 M

$299 M

$302 M

 • Przychody wzrosły o 8,4%, dzięki spedycji i logistyce, która wzrosła o 35,4%.
 • Marża operacyjna wyniosła 10,3%; skorygowana marża operacyjna wyniosła 10,5%.

 

 

Prognoza

Przez cały rok 2021 spółka podnosi skonsolidowaną skorygowaną marżę operacyjną do około 13,0% i oczekuje skorygowanego zwrotu z zainwestowanego kapitału do 29%. Nakłady kapitałowe przewidywane są na poziomie ok. 4,2 mld USD, a szacowana stawka podatku wynosi około 22,5%.

* Kwoty „skorygowane” to miary finansowe inne niż standardy GAAP. Zapoznaj się z załącznikiem do tej wersji, aby omówić wskaźniki finansowe spoza zakresu standardów GAAP, w tym uzgodnienie względem najbardziej zbliżonego wskaźnika GAAP.

 

Osoby kontaktowe:
Relacje UPS z mediami: 404-828-7123 lub pr@ups.com
Dział ds. relacji inwestorskich 404-828-6059 (Opcja 4) Investor@ups.com

# # #

Informacje o telekonferencji

Wyniki za trzeci kwartał zostaną omówione z inwestorami i analitykami przez Carol Tomé, dyrektor generalną UPS, i Briana Newmana, dyrektora finansowego, podczas telekonferencji zaplanowanej na godz. 8.30 czasu wschodniego (USA), 26 października 2021 г.. Telekonferencja jest otwarta dla zainteresowanych za pośrednictwem transmisji na żywo w sieci. Aby uzyskać dostęp do telekonferencji, odwiedź stronę www.investors.ups.com i kliknij opcję „Earnings Conference Call”. Dodatkowe informacje finansowe zawarte są w szczegółowych harmonogramach finansowych zamieszczonych na stronie www.investors.ups.com w sekcji „Kwartalne zyski i sprawozdania finansowe” (Quarterly Earnings and Financials), zgodnie z rejestracją dokumentów SEC w formie załącznika do naszego bieżącego raportu na formularzu 8-K.

O UPS

Firma UPS (NYSE: UPS) to jedna z największych na świecie firm o przychodach za 2020 na poziomie 84,6 mld USD, która udostępnia szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań logistycznych dla klientów z ponad 220 krajów. Skupiając się na deklaracji misji „Rozwijamy świat, doręczając to, co ważne”, ponad 540 000 pracowników wdraża prostą strategię, realizowaną w skuteczny sposób: Klienci w centrum uwagi. Zaangażowani pracownicy. Rozwój poprzez innowacje. Firma UPS dokłada starań, aby zmniejszyć wpływ na środowisko i wspierać społeczności, które obsługuje na całym świecie. UPS zajmuje też niezachwianą postawę w kwestii różnorodności, równości i integracji. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.ups.com, na witrynie about.ups.com oraz www.investors.ups.com.

Deklaracje wybiegające w przyszłość

Ten komunikat i dokumenty zarejestrowane w SEC zawierają zwykle odniesienia do „deklaracji wybiegających w przyszłość” w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z 1995 roku. Oświadczenia inne niż te dotyczące faktów bieżących lub historycznych, oraz wszelkie deklaracje, którym towarzyszą takie terminy jak „chcemy”, „wierzymy”, „przewidujemy”, „oczekujemy”, „szacujemy”, „zakładamy”, „zamierzamy”, „spodziewamy się” oraz „zakładamy cel”, „planujemy” i terminy bliskoznaczne, mają charakter deklaracji wybiegających w przyszłość. Deklaracje wybiegające w przyszłość są formułowane zgodnie z zasadami „safe harbor” federalnego prawa papierów wartościowych dotyczącymi prognoz, zgodnie z ustępem 27A ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 i ustępem 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z roku 1934.

Okresowo uwzględniamy również pisemne lub ustne deklaracje wybiegające w przyszłość w innych publicznie ujawnianych materiałach. Deklaracje te mogą odnosić się do naszego zamiaru, przewidywań, opinii i bieżących oczekiwań dotyczących naszych kierunków strategicznych, perspektyw i przyszłych wyników; nie odnoszą się one do faktów historycznych ani bieżących. Kierownictwo uważa, że takie wybiegające w przyszłość deklaracje są uzasadnione na moment ich formułowania. Należy jednak zachować ostrożność i nie opierać się na jakichkolwiek deklaracjach wybiegających w przyszłość, ponieważ takie stwierdzenia dotyczą tylko sytuacji na dzień ich sformułowania lub przyszłości i z natury nie mogą być uznane za pewne.

Deklaracje wybiegające w przyszłość podlegają pewnym zagrożeniom i niepewności, co może spowodować, że rzeczywiste efekty będą odbiegać zasadniczo od naszego doświadczenia historycznego, obecnych oczekiwań lub przewidywanych wyników. Do takich zagrożeń czy niepewności zaliczamy między innymi poniższe kwestie: dalsza niepewność związana z wpływem pandemii COVID-19 na naszą firmę i działalność, wyniki finansowe i płynność, na naszych klientów i dostawców oraz na gospodarkę światową; zmiany w ogólnych warunkach gospodarczych, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach; znacząca konkurencja na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; zmiany w relacjach z naszymi znaczącymi klientami; zmiany w środowisku regulacyjnym w USA lub innych krajach; zwiększone lub bardziej złożone wymagania co do bezpieczeństwa fizycznego lub danych; prawne, regulacyjne lub rynkowe odpowiedzi na globalną zmianę klimatu; wyniki negocjacji i potwierdzenia zawarcia umów o pracę; strajki, przestoje w pracy lub spowolnienia u naszych pracowników; skutki zmian w cenach energii, w tym benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego, oraz przerwy w dostawach tych towarów; zmiany kursów walutowych lub stóp procentowych; niepewność wynikająca z przewidywanego zlikwidowania stawki LIBOR i przejścia na inny poziom odniesienia w zakresie stóp procentowych; umiejętność utrzymania wizerunku naszej marki; zdolność przyciągania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników; naruszenia w zakresie bezpieczeństwa danych; zakłócenia w Internecie lub w naszej infrastrukturze technologicznej; przerwy w działalności firmy lub negatywny wpływ na naszą działalność spowodowane przez zjawiska przyrodnicze albo zdarzenia wywołane przez człowieka bądź katastrofy, w tym ataki terrorystyczne, epidemie lub pandemie; umiejętność dokładnego prognozowania naszych przyszłych potrzeb w zakresie inwestycji kapitałowych; narażenie na wpływ przemian gospodarczych, politycznych i społecznych na rynkach międzynarodowych oraz wschodzących; zmiany w strategii biznesowej, regulacjach rządowych lub warunkach gospodarczo-rynkowych, które mogą spowodować pogorszenie stanu naszych aktywów; wzrost naszych wydatków lub zobowiązań finansowych związanych ze zdrowiem pracowników, emerytów i/lub świadczeniami emerytalno-rentowymi; potencjalne dodatkowe amerykańskie lub międzynarodowe zobowiązania podatkowe; ewentualność roszczeń lub postępowania sądowego w związku z pracą i zatrudnieniem, obrażeniami ciała, szkodami majątkowymi, praktykami biznesowymi, odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym i w związku z innymi kwestiami; nasza zdolność do osiągania spodziewanych korzyści z przejęć, zarządzeń, spółek typu joint venture lub ze strategicznej współpracy; zdolność do osiągania spodziewanych korzyści z naszych inicjatyw transformacyjnych; cykliczne i okresowe wahania w naszych wynikach operacyjnych; nasza zdolność do zarządzania kosztami ubezpieczenia i odszkodowania; inne rodzaje ryzyka omówione w dokumentach składanych okresowo w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w Raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok ubiegły 31 grudnia 2020 г. i w sprawozdaniach złożonych w dalszej kolejności. Należy wziąć pod uwagę ograniczenia oraz ryzyko związane z deklaracjami wybiegającymi w przyszłość i zbytnio nie polegać na dokładności prognoz zawartych w takich stwierdzeniach. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania deklaracji wybiegających w przyszłość w celu odzwierciedlenia zdarzeń, okoliczności, zmian w oczekiwaniach czy wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń po dniu złożenia takich deklaracji.

Uzgodnienie wskaźników finansowych GAAP i innych wskaźników finansowych

Od czasu do czasu przesyłamy sprawozdawczość dotyczącą naszych informacji finansowych określonych w ogólnie przyjętych regułach rachunkowości („GAAP”) ze wskaźnikami finansowymi innymi niż GAAP. Należą do nich: „skorygowane” wynagrodzenie i korzyści; wydatki operacyjne; zysk operacyjny; marża operacyjna; inne przychody i (wydatki); dochód przed opodatkowaniem; koszt podatku dochodowego; obowiązująca stawka podatku; dochód netto; oraz zysk na akcję. Przedstawiamy przychody i przychody jednostkowe w stałej walucie. Ponadto przedstawiamy przepływy wolnych środków pieniężnych i zwrot z zainwestowanego kapitału („ROIC”).

Uważamy, że tego rodzaju wskaźniki inne niż GAAP stanowią źródło istotnych informacji, ułatwiające odbiorcom naszych sprawozdań finansowych lepsze zrozumienie wyników finansowych spółki i przepływów pieniężnych oraz ocenę naszej bieżącej działalności, ponieważ wyłączają one kwestie, które niekoniecznie wskazują na nasze podstawowe działania lub niekoniecznie odnoszą się do naszych podstawowych działań, ale mogą stanowić przydatny punkt wyjścia do analizy trendów zachodzących w podstawowych obszarach działalności spółki. Te wskaźniki spoza standardów GAAP są stosowane wewnętrznie przez kierownictwo do analizy wyników operacji jednostki biznesowej, alokacji zasobów jednostki biznesowej oraz w związku z ustaleniami dotyczącymi nagród motywacyjnych.

Miary finansowe inne niż GAAP należy rozpatrywać w charakterze uzupełnienia, a nie alternatywy wobec wyników spółki opracowanych i ogłoszonych zgodnie z zasadami GAAP. Nasze skorygowane informacje finansowe nie stanowią kompleksowej podstawy dla rachunkowości. W związku z tym nie można ich zestawiać ze wskaźnikami publikowanymi pod podobnymi nazwami przez inne spółki.

Restrukturyzacja i inne obciążenia

Skorygowany zysk operacyjny, marża operacyjna, przychód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym, dochód netto i zysk na akcję nie uwzględniają wpływu obciążeń związanych z programami restrukturyzacji, w tym kosztów transformacji i trwałego zmniejszenia wartości aktywów. 

Zmiana kursów wymiany walut i działania związane z hedgingiem

Przychód walutowo neutralny, przychód jednostkowy i zysk operacyjny nie uwzględniają okresowego wpływu z powodu zmian kursów walut i działań hedgingowych obcych walut. Te pomiary oblicza się poprzez podzielenie przychodu, przychodu na element i zysku operacyjnego w dolarach amerykańskich zanotowanych w bieżącym okresie przez średnie kursy wymiany walut w bieżącym okresie, żeby uzyskać przychód, przychód na element i zysk operacyjny w walucie lokalnej w bieżącym okresie. Uzyskane kwoty są następnie mnożone przez średnie kursy wymiany walut wykorzystywane do uzyskiwania porównywalnych wyników w każdym miesiącu w roku poprzednim (w tym wpływ działalności związanej z hedgingiem w postaci przychodu w walutach obcych). Różnica pomiędzy przychodem, przychodem na element i zyskiem operacyjnym w dolarach amerykańskich zanotowanym w bieżącym okresie a uzyskanym przychodem, przychodem na element i zyskiem operacyjnym w dolarach amerykańskich za bieżący okres to wpływ z okresu na okres wahań kursu wymiany walut obcych i działań hedgingowych.

Korekty z tytułu rynkowej aktualizacji wyceny funduszy emerytalnych i zobowiązań emerytalnych

Zmiany w wartości godziwej aktywów programu oraz zyski i straty aktuarialne netto wykraczające poza 10-procentowy korytarz cenowy dla naszych programów świadczeń emerytalno-rentowych i uzupełniających ujmujemy niezwłocznie w ramach innych dochodów emerytalno-rentowych (nakład). Prezentację pewnych danych finansowych uzupełniamy o wskaźniki inne niż te ujęte w standardach GAAP, wykluczające wpływ zysków i strat wykraczających poza 10-procentowy korytarz cenowy oraz związane z tym konsekwencje podatku dochodowego. Uważamy, że wykluczenie tych wpływów związanych z równaniem do wartości rynkowej dostarcza ważnych informacji uzupełniających, eliminując niestabilność związaną z krótkoterminowymi zmianami w rynkowych stopach procentowych, wartości akcji zwyczajnych i tym podobnych czynnikach.

Związane z odroczonym podatkiem dochodowym konsekwencje tego rodzaju korekt z tytułu aktualizacji wyceny świadczeń emerytalno-rentowych i uzupełniających oblicza się, mnożąc wartość ustawowych stawek podatkowych obowiązujących w każdej jurysdykcji podatkowej, w tym amerykańskiej jurysdykcji federalnej i różnych stanowych amerykańskich i nieamerykańskich jurysdykcjach, przez wartość tych korekt.

Przepływy wolnych środków pieniężnych

Przepływ wolnych środków pieniężnych obliczamy jako przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszone o wydatki inwestycyjne, środki ze zbycia rzeczowych aktywów majątku trwałego oraz zmiany netto należności finansowych oraz koszty innej działalności inwestycyjnej. Uważamy, że przepływ wolnych środków pieniężnych to ważny wskaźnik ilości środków pieniężnych generowanej przez trwające operacje biznesowe i używamy go jako miary przyrostu środków pieniężnych dostępnych dla inwestycji w naszą działalność, spełnienia naszych zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia oraz zwrotu gotówki do akcjonariuszy.

Zwrot z zainwestowanego kapitału

Wartość ROIC jest obliczana jako wartość trailing z 12 miesięcy („TTM”) lub skorygowanego przychodu operacyjnego podzielona przez średnie zadłużenie, przyszłe świadczenia emerytalne i zobowiązania emerytalne oraz kapitał akcjonariuszy w bieżącym okresie i na koniec roku poprzedniego. Ponieważ ROIC nie jest wartością zdefiniowaną przez GAAP, obliczamy ją w części przy użyciu miar finansowych innych niż GAAP, które uważamy za najbardziej aktualne wyniki działalności gospodarczej. Uważamy, że ROIC jest przydatnym miernikiem w ocenie skuteczności i wydajności naszych długoterminowych inwestycji kapitałowych.

Wskaźniki niewynikające z GAAP

W przypadku przedstawiania prognoz nieuwzględniających zasad GAAP w przyszłości nie jesteśmy w stanie przedstawić ilościowych uzgodnień do najbardziej zbliżonych wskaźników GAAP ze względu na niepewność związaną z czasem, ilością lub naturą zmian, które mogą być istotne w danym okresie.

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software