Firma UPS przedstawia zyski z czwartego kwartału 2023 roku

UPS ogłosiła dziś skonsolidowane przychody za czwarty kwartał 2023 r. w wysokości 24,9 mld USD, co stanowi spadek o 7,8% w stosunku do czwartego kwartału 2022 r.
dHero-1440x752-About-Q4.jpg Tablet768x760-Earnings-feature-words-Q4.jpg mHero1023x960-earnings-Q4.jpg
 • Skonsolidowane przychody 24,9 mld USD, w porównaniu z 27,0 mld z ubiegłego roku
 • Skonsolidowane marginesy operacyjne 9,9%, skorygowane* skonsolidowane marginesy operacyjne 11,2%
 • Rozwodniony zysk na akcję 1,87 USD; skorygowany Rozwodniony zysk na akcję 2,47 USD, w porównaniu z 3,62 USD z ubiegłego roku
 • Firma deklaruje kwartalną dywidendę rzędu 1,63 USD, co oznacza wzrost o 0,01 USD na akcję.

ATLANTA — 30 stycznia 2024 г. — firma UPS (NYSE:UPS) ogłosiła dziś skonsolidowane przychody za czwarty kwartał 2023 r. w wysokości 24,9 mld USD, co stanowi spadek o 7,8% w stosunku do czwartego kwartału 2022 r. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 2,5 mld USD, co oznacza spadek o 22,5% w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r. i o 27,1% po uwzględnieniu korekty. Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 1,87 USD za kwartał; skorygowany rozwodniony zysk na akcję wyniósł 2,47 USD, czyli o 31,8% mniej w stosunku do tego samego okresu w 2022 r.

W czwartym kwartale 2023 r. wyniki GAAP obejmują całkowitą opłatę w wysokości 512 mln USD, czyli 0,60 USD za rozwodnioną akcję, która składa się z bezgotówkowej, opodatkowanej opłaty emerytalnej po wycenie rynkowej (MTM) w wysokości 274 mln USD i przekształceń po opodatkowaniu oraz innych opłat w wysokości 154 mln USD, a także niepieniężnego odpisu z tytułu utraty wartości w wysokości 84 mln USD związanego z naszą nazwą handlową Coyote w naszej jednostce pośrednictwa przesyłek całowagowych.

„Chciałabym podziękować pracownikom UPS za świadczenie już szósty rok z rzędu usług kurierskich z najwyższą w branży punktualnością”, powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna USP. „Rok 2023 był wyjątkowy i trudny, ale przez cały ten czas skupialiśmy się na wpływaniu na to, na co mieliśmy wpływ, realizowaliśmy naszą strategię i tworzyliśmy podstawy przyszłego sukcesu”.

Segment krajowy USA

 

 

4. kw. 2023 r.

Skorygowane

4. kw. 2023 r.

 

4. kw. 2022 r.

Skorygowane

4. kw. 2022 r.

Przychody

16 915 mln USD

 

18 252 mln USD

 

Zysk operacyjny

1 437 mln USD

1 569 mln USD

1840 mln USD

2328 mln USD

 • Przychód spadł o 7,3%, co było spowodowane w głównej mierze obniżeniem o 7,4% dziennych obrotów.
 • Marża operacyjna wyniosła 8,5%; skorygowana marża operacyjna wyniosła 9,3%.

 

Segment międzynarodowy

 

 

4. kw. 2023 r.

Skorygowane

4. kw. 2023 r.

 

4. kw. 2022 r.

Skorygowane

4. kw. 2022 r.

Przychody

4 606 mln USD

 

4950 mln USD

 

Zysk operacyjny

890 mln USD

899 mln USD

1020 mln USD

$1,091 M

 • Przychód spadł o 6,9%, co było spowodowane w głównej mierze obniżeniem o 8,3% dziennych obrotów, przede wszystkim ze względu na brak dynamiki na rynku europejskim.
 • Margines operacyjny wyniósł 19,3%; skorygowany margines operacyjny wyniósł 19,5%.

 

Supply Chain Solutions1

 

 

4. kw. 2023 r.

Skorygowane

4. kw. 2023 r.

 

4. kw. 2022 r.

Skorygowane

4. kw. 2022 r.

Przychody

3 396 mln USD

 

3831 mln USD

 

Zysk operacyjny

150 mln USD

319 mln USD

335 mln USD

403 mln USD

1 Składa się z segmentów operacyjnych, które nie spełniają kryteriów dla segmentu raportowanego w ramach ASC Topic 280 — raportowanie segmentów.

 • Przychód spadł o 11,4%, co było spowodowane w głównej mierze redukcją kursów rynkowych i nadmierną zdolnością rynkową w usługach spedycji.
 • Marża operacyjna wyniosła 4,4%; skorygowana marża operacyjna wyniosła 9,4%.

Skonsolidowane wyniki za pełny rok 2023

 • Przychód wyniósł 91,0 mld USD, co oznacza spadek o 9,3%.
 • Zysk operacyjny wyniósł 9,1 mld USD; skorygowany zysk operacyjny wyniósł 9,9 mld USD, co oznacza spadek o 28,7%.
 • Marża operacyjna wyniosła 10,0%; skorygowana marża operacyjna wyniosła 10,9%.
 • Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 7,80 USD; skorygowany rozwodniony zysk na akcję wyniósł 8,78 USD.
 • Skorygowany zwrot z zainwestowanego kapitału osiągnął poziom 21,9%.
 • Gotówka z działalności operacyjnej wyniosła 10,2 mld USD, a swobodny przepływ środków pieniężnych wyniósł 5,3 mld USD.

Ponadto firma zwróciła 7,6 mld USD gotówki akcjonariuszom w ramach dywidend i programów wykupu akcji.

Deklaracja dywidendy

Już 15 rok z rzędu zarząd UPS ustanowił zwiększenie kwartalnych dywidend firmy. Firma UPS wypłaci dywidendę za pierwszy kwartał 2024 roku na poziomie 1,63 USD na akcję w przypadku wszystkich pozostających w obrocie akcji serii A i B. Dywidenda jest wypłacana w dniu 8 marca 2024 г. akcjonariuszom zarejestrowanym na dzień 20 lutego 2024 г..

Prognoza na rok 2024

Spółka udostępnia niektóre dane w postaci skorygowanej (spoza zakresu GAAP), gdyż nie jest możliwe przewidzenie ani sformułowanie uzgodnienia, które odzwierciedlałoby wpływ przyszłych korekt z tytułu aktualizacji funduszy emerytalnych lub innych nieprzewidzianych wydarzeń, które można by uwzględnić w ogłoszonych wynikach (zgodnych z GAAP) jako dane o istotnym znaczeniu.

Firma UPS spodziewa się za pełny rok 2024 przychodów rzędu od ok. 92,0 mld USD do 94,5 mld USD oraz skonsolidowanej skorygowanej marży operacyjnej od ok. 10,0% do 10,6%.

Firma planuje, że wydatki inwestycyjne wyniosą ok. 4,5 mld USD, wypłaty dywidendy wyniosą około 5,4 mld USD, pod warunkiem zatwierdzenia przez zarząd. Oczekiwana stawka podatku wyniesie około 23,5%.

* Kwoty „skorygowane” to miary finansowe inne niż standardy GAAP. Omówienie wskaźników finansowych spoza zakresu standardów GAAP, w tym uzgodnienie względem najbardziej zbliżonego wskaźnika GAAP, można znaleźć w załączniku.

Kontakty:

Relacje UPS z mediami: 404-828-7123 lub pr@ups.com

Relacje UPS z inwestorami 404-828-6059 (opcja 4) lub investor@ups.com

# # #

Informacje o telekonferencji

Wyniki za czwarty kwartał zostaną omówione z inwestorami i analitykami przez Carol Tomé, dyrektor generalną UPS, i Briana Newmana, dyrektora finansowego, podczas telekonferencji zaplanowanej na godz. 8.30 czasu wschodniego (USA), 30 stycznia 2024 г.. Telekonferencja jest otwarta dla zainteresowanych za pośrednictwem transmisji na żywo w sieci. Aby uzyskać dostęp do telekonferencji, odwiedź stronę www.investors.ups.com i kliknij opcję „Earnings Conference Call”. Dodatkowe informacje finansowe zawarte są w szczegółowych harmonogramach finansowych zamieszczonych na stronie www.investors.ups.com w punkcie „Kwartalne zyski i sprawozdania finansowe” (Quarterly Earnings and Financials), zgodnie z rejestracją dokumentów SEC w formie załącznika do naszego bieżącego raportu na formularzu 8-K.

O UPS

Firma UPS (NYSE: UPS) to jedna z największych na świecie firm o przychodach za 2023 rok na poziomie 91,0 mld USD, która udostępnia szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań logistycznych dla klientów z ponad 200 krajów. Skupiając się na deklaracji misji „rozwijamy świat, doręczając to, co ważne”, ponad 500 000 pracowników wdraża prostą strategię, realizowaną w skuteczny sposób: Klienci w centrum uwagi. Zaangażowani pracownicy. Rozwój poprzez innowacje. Firma UPS dokłada starań, aby zmniejszyć wpływ na środowisko i wspierać społeczności, które obsługuje na całym świecie. Firma UPS z dumą i pewnością wspiera różnorodność, równość oraz akceptację. Więcej można znaleźć pod adresem www.ups.comabout.ups.com www.investors.ups.com.

Deklaracje wybiegające w przyszłość

Ten komunikat, nasz roczny raport na formularzu 10-K za rok ubiegły 31 grudnia 2022 г. i inne dokumenty zarejestrowane w SEC zawierają i mogą w przyszłości zawierać odniesienia do „deklaracji wybiegających w przyszłość” w myśl ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z 1995 roku. Oświadczenia inne niż te dotyczące faktów bieżących lub historycznych, oraz wszelkie deklaracje, którym towarzyszą takie terminy jak „chcemy”, „wierzymy”, „przewidujemy”, „oczekujemy”, „szacujemy”, „zakładamy”, „zamierzamy”, „spodziewamy się” oraz „zakładamy cel”, „planujemy” i terminy bliskoznaczne, mają charakter deklaracji wybiegających w przyszłość. Deklaracje wybiegające w przyszłość są formułowane zgodnie z zasadami „safe harbor” federalnego prawa papierów wartościowych dotyczącymi prognoz, zgodnie z ustępem 27A ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 i ustępem 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z roku 1934.

Okresowo uwzględniamy również pisemne lub ustne deklaracje wybiegające w przyszłość w innych publicznie ujawnianych materiałach. Deklaracje te mogą odnosić się do naszego zamiaru, przewidywań, opinii i bieżących oczekiwań dotyczących naszych kierunków strategicznych, perspektyw i przyszłych wyników; nie odnoszą się one do faktów historycznych ani bieżących. Kierownictwo uważa, że takie wybiegające w przyszłość deklaracje są uzasadnione na moment ich formułowania. Należy jednak zachować ostrożność i nie opierać się na jakichkolwiek deklaracjach wybiegających w przyszłość, ponieważ takie stwierdzenia dotyczą tylko sytuacji na dzień ich sformułowania lub przyszłości i z natury nie mogą być uznane za pewne.

Deklaracje wybiegające w przyszłość podlegają pewnym zagrożeniom i niepewności, co może spowodować, że rzeczywiste efekty będą odbiegać zasadniczo od naszego doświadczenia historycznego, obecnych oczekiwań lub przewidywanych wyników. Do takich zagrożeń czy niepewności zaliczamy między innymi poniższe kwestie: dalsza niepewność związana z wpływem pandemii COVID-19 na naszą firmę i działalność, zmiany w ogólnych warunkach gospodarczych, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach; rozwój branży i znacząca konkurencja na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; zmiany w relacjach z naszymi znaczącymi klientami; zdolność do przyciągania lub utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; strajki, przestoje w pracy lub spowolnienia u naszych pracowników; skutki negocjacji i zmian umów o pracę, nasza zdolność do zachowania wizerunku marki i reputacji firmy; wzrost lub większa złożoność wymogów z zakresie zabezpieczeń fizycznych; poważne złamanie prywatności danych lub usterki systemu IT; globalne zmiany klimatyczne; przerwy w działalności firmy lub negatywny wpływ na naszą działalność spowodowane przez zjawiska przyrodnicze albo zdarzenia wywołane przez człowieka bądź katastrofy, w tym ataki terrorystyczne, epidemie lub pandemie; narażenie na wpływ przemian gospodarczych, politycznych i społecznych na rynkach międzynarodowych oraz wschodzących; umiejętność szacowania korzyści wynikających z przejść, zbyć, spółek joint venture lub współpracy strategicznej; skutki zmian w cenach energii, w tym benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego, oraz przerwy w dostawach tych towarów; zmiany kursów walutowych lub stóp procentowych; nasza zdolność do dokładnego przewidywania naszych przyszłych potrzeb dotyczących inwestycji kapitałowych; wzrost naszych wydatków lub zobowiązań finansowych związanych ze zdrowiem pracowników, emerytów i/lub świadczeniami emerytalno-rentowymi; zmiany w strategii biznesowej, regulacjach rządowych lub warunkach gospodarczo-rynkowych, które mogą spowodować pogorszenie stanu naszych aktywów; potencjalne dodatkowe amerykańskie lub międzynarodowe zobowiązania podatkowe; coraz surowsze prawa i regulacje dotyczące zmiany klimatu; ewentualność roszczeń lub postępowania sądowego w związku z pracą i zatrudnieniem, obrażeniami ciała, szkodami majątkowymi, praktykami biznesowymi, odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym i w związku z innymi kwestiami; inne rodzaje ryzyka omówione w dokumentach składanych okresowo w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w Raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok ubiegły 31 grudnia 2022 г. i w sprawozdaniach złożonych w dalszej kolejności. Należy wziąć pod uwagę ograniczenia oraz ryzyko związane z deklaracjami wybiegającymi w przyszłość i zbytnio nie polegać na dokładności prognoz zawartych w takich stwierdzeniach. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania deklaracji wybiegających w przyszłość w celu odzwierciedlenia zdarzeń, okoliczności, zmian w oczekiwaniach czy wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń po dniu złożenia takich deklaracji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Przewidujemy, że od czasu do czasu będziemy brać udział w konferencjach analityków i inwestorów. Materiały udostępniane lub prezentowane podczas tych konferencji, takie jak slajdy i prezentacje, mogą być publikowane w naszej witrynie relacji inwestorskich w zakładce „Prezentacje”, dostępnej pod adresem www.investors.ups.com. Te prezentacje mogą zawierać nowe materiały z informacjami niedostępnymi dotychczas dla opinii publicznej, dotyczącymi naszej firmy. Zachęcamy do śledzenia tej witryny oraz publikowanych w niej postów, ponieważ możemy tam zamieszczać oświadczenia publiczne.

Uzgodnienie wskaźników finansowych GAAP i innych wskaźników finansowych

Przesyłamy sprawozdawczość dotyczącą naszych informacji finansowych określonych w ogólnie przyjętych regułach rachunkowości („GAAP”) ze wskaźnikami finansowymi innymi niż GAAP.

Miary finansowe należy rozpatrywać w charakterze uzupełnienia, a nie alternatywy wobec wyników spółki opracowanych i ogłoszonych zgodnie z zasadami GAAP. Nasze skorygowane miary finansowe nie stanowią kompleksowej podstawy rachunkowości i dlatego nie mogą być porównywane z miarami finansowymi o podobnej nazwie zgłaszanymi przez inne firmy.

Wskaźniki niewynikające z GAAP

W przypadku przedstawiania prognoz nieuwzględniających zasad GAAP w przyszłości nie jesteśmy w stanie przedstawić ilościowych uzgodnień do najbardziej zbliżonych wskaźników GAAP ze względu na niepewność związaną z czasem, ilością lub naturą zmian, które mogą być istotne w danym okresie.

Zmiana kursów wymiany walut i działania związane z hedgingiem

Sprawozdania dotyczące przychodu, przychodu z poszczególnych rodzajów transakcji i zysku operacyjnego uzupełniamy o skorygowane wskaźniki, które z okresu na okres wyłączają wpływ zmian kursu wymiany walut oraz czynności związane z hedgingiem. Wierzymy, że informacja na temat przychodu walutowo neutralnego, przychodu na element i zysku operacyjnego pozwala odbiorcom naszych sprawozdań finansowych zrozumieć trendy wzrostu w zakresie naszych produktów i wyników. Oceny wyników uzyskiwanych przez nasze działy przewozów międzynarodowych oraz Supply Chain Solutions dokonujemy zgodnie z zasadą walutowo neutralną.

Przychód walutowo neutralny, przychód na element i zysk operacyjny oblicza się poprzez podzielenie przychodu, przychodu na element i zysku operacyjnego w dolarach amerykańskich zanotowanych w bieżącym okresie przez średnie kursy wymiany walut w bieżącym okresie, tak aby uzyskać przychód, przychód na element i zysk operacyjny w walucie lokalnej w bieżącym okresie. Uzyskane kwoty są następnie mnożone przez średnie kursy wymiany walut wykorzystywane do uzyskiwania porównywalnych wyników w każdym miesiącu w roku poprzednim (w tym wpływ z okresu na okres działalności związanej z hedgingiem w postaci przychodu w walutach obcych). Różnica pomiędzy przychodem, przychodem na element i zyskiem operacyjnym w dolarach amerykańskich zanotowanym w bieżącym okresie a uzyskanym przychodem, przychodem na element i zyskiem operacyjnym w dolarach amerykańskich za bieżący okres to wpływ z okresu na okres wahań kursu wymiany walut obcych.

Zmiany w programie wynagrodzeń motywacyjnych

W 2022 r. wprowadziliśmy pewne zmiany strukturalne w programie wynagrodzeń motywacyjnych, które wiązały się z jednorazową, bezgotówkową opłatą spowodowaną przyspieszonym nabyciem praw do określonych nagród rozliczanych w kapitale własnym w ramach funduszu motywacyjnego. Uzupełniamy dane dotyczące naszego zysku z działalności operacyjnej, marginesów operacyjnych, dochodów nieopodatkowanych, dochodów netto i zysków na akcję o mierniki finansowe inne niż GAAP, które nie uwzględniają wpływu tych zmian. Sądzimy, że uwzględnienie wpływu takich zmian umożliwia osobom korzystającym z naszych oświadczeń finansowych lepiej rozpoznać trendy wzrostu wynagrodzeń i wydatki związane ze świadczeniami.

Szacowane zmiany wartości rezydualnej aktywów długoterminowych

W czwartym kwartale 2022 r. ponieśliśmy jednorazową, bezgotówkową opłatę wynikającą z obniżenia szacowanej wartości rezydualnej naszej floty MD-11. Uzupełniamy dane dotyczące naszego zysku z działalności operacyjnej, marginesów operacyjnych, dochodów nieopodatkowanych, dochodów netto i zysków na akcję o mierniki finansowe inne niż GAAP, które nie uwzględniają wpływu tej zmiany. Uważamy, że nieuwzględnianie wpływu tej opłaty pomoże osobom korzystającym z naszych oświadczeń finansowych lepiej zrozumieć stały koszt związany z naszymi długoterminowymi aktywami.

Obciążenia związane z działaniami transformacyjnymi, wartością niematerialną oraz zmniejszeniem wartości aktywów i ich zbyciem

Uzupełniamy dane dotyczące naszego zysku z działalności operacyjnej, marginesów operacyjnych, dochodów nieopodatkowanych, dochodów netto i zysków na akcję o mierniki finansowe inne niż GAAP, które nie uwzględniają obciążeń związanych z działaniami transformacyjnymi, wartością niematerialną oraz zmniejszeniem wartości aktywów i ich zbyciem. Sądzimy, że nieuwzględnianie wpływu tych opłat pomaga osobom korzystającym z naszych sprawozdań finansowych zapoznać się z bazowymi wynikami działalności z takiej samej perspektywy jak kadra zarządzająca oraz przeanalizować je w ten sam sposób. Nie uwzględniamy tych kosztów, oceniając wyniki operacyjne naszych jednostek biznesowych, podejmując decyzje o przydzielaniu zasobów lub ustalając wysokość nagród w ramach programu motywacyjnego.

Jednorazowe wynagrodzenie

Uzupełniamy dane dotyczące naszego zysku z działalności operacyjnej, marginesów operacyjnych, dochodów nieopodatkowanych, dochodów netto i zysków na akcję o mierniki finansowe inne niż GAAP, które wykluczają wpływ jednorazowej płatności dokonanej na rzecz niezrzeszonej zatrudnionej w niepełnym wymiarze godzin kadry kierowniczej po ratyfikacji naszego układu zbiorowego pracy ze związkiem zawodowym Teamsters. Nie spodziewamy się ponowienia takiej płatności ani podobnych. Sądzimy, że nieuwzględnianie wpływu tej jednorazowej opłaty pomaga osobom korzystającym z naszych sprawozdań finansowych zapoznać się z bazowymi wynikami działalności z takiej samej perspektywy jak kadra zarządzająca oraz przeanalizować je w ten sam sposób.

Program określonych świadczeń emerytalnych oraz zyski i straty z uzupełniających świadczeń emerytalno-rentowych

Zmiany w wartości godziwej aktywów programu oraz zyski i straty aktuarialne netto wykraczające poza 10-procentowy korytarz cenowy (zdefiniowane jako 10% większej wartości planów emerytalnych oraz przewidywanych korzyści z obligacji), a także zysków i strat wynikających z ograniczenia lub rozliczenia planu, w odniesieniu do naszych programów określonych świadczeń emerytalno-rentowych i uzupełniających ujmujemy niezwłocznie w ramach dochodów z portfela inwestycyjnego i innych w zestawieniu dochodów skonsolidowanych. Prezentację naszego dochodu przed podatkiem dochodowym, dochodu netto i zysku na akcję uzupełniamy o wskaźniki inne niż te ujęte w standardach GAAP, wykluczające wpływ zysków i strat oraz związane z tym konsekwencje podatku dochodowego. Uważamy, że wykluczenie tych określonych wpływów zysków i strat programu świadczeń emerytalnych oraz uzupełniających świadczeń emerytalno-rentowych dostarcza ważnych informacji uzupełniających, eliminując niestabilność związaną z aktualizacjami planu i krótkoterminowymi zmianami w rynkowych stopach procentowych, wartości akcji zwyczajnych i tym podobnych czynnikach.

Przepływy wolnych środków pieniężnych

Przepływ wolnych środków pieniężnych obliczamy jako przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszone o wydatki inwestycyjne, środki ze zbycia rzeczowych aktywów majątku trwałego oraz zmiany netto innej działalności inwestycyjnej. Uważamy, że przepływ wolnych środków pieniężnych to ważny wskaźnik ilości środków pieniężnych generowanej przez trwające operacje biznesowe i używamy go jako miary przyrostu środków pieniężnych dostępnych dla inwestycji w naszą działalność, spełnienia naszych zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia oraz zwrotu gotówki do akcjonariuszy.

Skorygowany zwrot z zainwestowanego kapitału

Wartość skorygowanego ROIC jest obliczana jako wartość trailing z 12 miesięcy („TTM”) lub skorygowanego przychodu operacyjnego podzielona przez średnie zadłużenie, przyszłe świadczenia emerytalne i zobowiązania emerytalne oraz kapitał akcjonariuszy w bieżącym okresie i na koniec roku poprzedniego. Ponieważ skorygowany ROIC nie jest wartością zdefiniowaną przez GAAP, obliczamy ją w części przy użyciu miar finansowych innych niż GAAP, które uważamy za najbardziej aktualne wyniki działalności gospodarczej. Uważamy, że skorygowany ROIC jest przydatnym miernikiem w ocenie skuteczności i wydajności naszych długoterminowych inwestycji kapitałowych.

Skorygowane całkowite zadłużenie / skorygowany wskaźnik EBITDA

Skorygowane łączne zadłużenie definiuje się jako nasze długoterminowe zadłużenie i leasingi finansowe, w tym aktualne płatności, a także przyszłe zobowiązania emerytalne. Skorygowany wskaźnik EBITDA definiuje się jako zyski przed oprocentowaniem, podatkami i amortyzacją rzeczowych aktywów i trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych skorygowanych pod kątem wpływu zmian programu nagród motywacyjnych, jednorazowych wynagrodzeń, wartości niematerialnej oraz zmniejszeniem wartości aktywów, transformacji i innych kosztów, zysków i strat w ramach zdefiniowanych świadczeń i innych przychodów. Uważamy, że stosunek skorygowanego długu całkowitego do skorygowanego wskaźnika EBITDA stanowi ważny wskaźnik naszej wytrzymałości finansowej i jest wykorzystywany przez strony trzecie w ocenie poziomu naszej zadłużenia.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software