Firma UPS przedstawia zyski z czwartego kwartału 2022 roku.

UPS (NYSE:UPS) ogłosiła dziś skonsolidowane przychody za czwarty kwartał 2022 r. w wysokości 27 mld USD, co stanowi spadek o 2,7% w stosunku do czwartego kwartału 2021 r.
Q4Earnings_desktop.jpg Q4Earnings_tablet.jpg Q4Earnings_mobile.jpg
 • Skonsolidowane przychody 27 mld USD, spadek o 2,7% w stosunku do zeszłego roku
 • Skonsolidowane marginesy operacyjne 11,8%, skorygowane skonsolidowane marginesy operacyjne 14,1%
 • Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 3,96 USD; skorygowany rozwodniony zysk na akcję wzrósł o 0,8% — do 3,62 USD w stosunku do zeszłego roku
 • Deklaracja kwartalnej dywidendy 1,62 USD, co stanowi wzrost na akcję rzędu 6,6%, a także zatwierdzenie nowego programu wykupu akcji własnych o wartości 5 mld USD, który zastąpi istniejące zatwierdzenie.

ATLANTA — firma UPS (NYSE:UPS) ogłosiła dziś skonsolidowane przychody za czwarty kwartał 2022 r. w wysokości 27 mld USD, co stanowi spadek o 2,7% w stosunku do czwartego kwartału 2021 r. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 3,2 mld USD, co oznacza spadek o 17,9% w porównaniu z czwartym kwartałem 2021 r. i o 3,3% po uwzględnieniu korekty. Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 3,96 USD za kwartał; skorygowany rozwodniony zysk na akcję 3,62 wzrósł o 0,8% w stosunku do tego samego okresu w 2021 r.

Wyniki GAAP za czwarty kwartał 2022 r. uwzględniają zysk netto rzędu 299 mln USD lub 0,34 USD rozwodnionego zysku na jedną akcję, który składa się z bezgotówkowej, opodatkowanej opłaty emerytalnej po wycenie rynkowej (MTM) w wysokości 782 mln USD, jednorazowej, bezgotówkowej, opodatkowanej opłaty 384 mln USD wynikającej z przyspieszenia nabycia uprawnień do RPU w związku ze zmianą programu wynagrodzeń motywacyjnych, bezgotówkowej, opodatkowanej opłaty wynoszącej 58 mln USD wynikającej z obniżenia wartości rezydualnej firmowego samolotu MD-11 oraz opodatkowanych opłat związanych z transformacją i pozostałych w wysokości 41 mln USD.

„Chciałabym podziękować wszystkim pracownikom firmy UPS za ich wysiłki w tym wyjątkowym okresie świątecznym oraz za świadczenie wiodących w branży usług naszym klientom już piąty rok z rzędu” — powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS. „Już od pięciu lat udało się nam osiągnąć zamierzone marginesy operacyjne i cel w zakresie zwrotu z zainwestowanego kapitału o rok wcześniej niż przewidywaliśmy. Nasze wyniki za rok 2022 r. stanowią dowód skuteczności naszej strategii”.

Segment krajowy USA

 

 

4. kw. 2022 r.

Skorygowane

4. kw. 2022 r.

 

4. kw. 2021 r.

Skorygowane

4. kw. 2021 r.

Przychody

18 252 mln USD

 

$17,697 M

 

Zysk operacyjny

1840 mln USD

2328 mln USD

$2,103 M

$2,165 M

 • Przychód wzrósł o 3,1%, co było spowodowane wzrostem przychodów jednostkowych o 7,2%.
 • Marginesy operacyjne wyniosły 10,1%; skorygowane marginesy operacyjne wyniosły 12,8%.

Segment międzynarodowy

 

 

4. kw. 2022 r.

Skorygowane

4. kw. 2022 r.

 

4. kw. 2021 r.

Skorygowane

4. kw. 2021 r.

Przychody

4950 mln USD

 

$5,397 M

 

Zysk operacyjny

1020 mln USD

$1,091 M

$1,326 M

$1,331 M

 • Przychód zmalał o 8,3%, co było spowodowane redukcją średnich dziennych obrotów o 8,6% ze względu na niższy obrót krajowy i rozluźnienie szklaków handlowych w Chinach.
 • Marża operacyjna wyniosła 20,6%; skorygowana marża operacyjna wyniosła 22%.

Supply Chain Solutions1

 

 

4. kw. 2022 r.

Skorygowane

4. kw. 2022 r.

 

4. kw. 2021 r.

Skorygowane

4. kw. 2021 r.

Przychody

3831 mln USD

 

$4,677 M

 

Zysk operacyjny

335 mln USD

403 mln USD

$462 M

$456 M

1 Składa się z segmentów operacyjnych, które nie spełniają kryteriów dla segmentu raportowanego w ramach ASC Topic 280 — raportowanie segmentów.

 • Przychody spadły o 18,1% z powodu redukcji obrotów i kursów rynkowych w spedycji lotniczej i morskiej, częściowo zneutralizowanych przez wzrost naszej działalności w sektorze medycznym.
 • Marża operacyjna wyniosła 8,7%; skorygowana marża operacyjna wyniosła 10,5%.

Skonsolidowane wyniki za pełny rok 2022

 • Przychody wzrosły o 3,1% do poziomu 100,3 mld USD.
 • Zysk operacyjny wyniósł 13,1 mld USD; skorygowany zysk operacyjny wyniósł 13,9 mld USD, co oznacza wzrost o 5,4%.
 • Margines operacyjny wyniósł 13,0%; skorygowany margines operacyjny wyniósł 13,8%.
 • Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 13,20 USD; skorygowany rozwodniony zysk na akcję wyniósł 12,94 USD.
 • Skorygowany zwrot z zainwestowanego kapitału osiągnął poziom 31,3%.
 • Gotówka z działalności operacyjnej wyniosła 14,1 mld USD, a swobodny przepływ środków pieniężnych wyniósł 9 mld USD.

Ponadto firma zwróciła 8,6 mld USD gotówki akcjonariuszom w ramach dywidend i programów wykupu akcji.

Stopy zwrotu dla akcjonariuszy

Już 14 rok z rzędu zarząd UPS ustanowił zwiększenie kwartalnych dywidend firmy. Firma UPS wypłaci dywidendę za pierwszy kwartał 2023 roku na poziomie 1,62 USD na akcję w przypadku wszystkich pozostających w obrocie akcji serii A i B. Dywidenda jest wypłacana w dniu 10 marca 2023 г. akcjonariuszom zarejestrowanym na dzień 21 lutego 2023 г.. Ponadto zarząd UPS zatwierdził nowy plan wykupu akcji własnych o wartości 5 mld USD, która zastąpi istniejące zatwierdzenie.

Prognoza na rok 2023

Spółka udostępnia niektóre dane w postaci skorygowanej (spoza zakresu GAAP), gdyż nie jest możliwe przewidzenie ani sformułowanie uzgodnienia, które odzwierciedlałoby wpływ przyszłych korekt z tytułu aktualizacji funduszy emerytalnych lub innych nieprzewidzianych wydarzeń, które można by uwzględnić w ogłoszonych wynikach (zgodnych z GAAP) jako dane o istotnym znaczeniu.

UPS przewiduje, że przychody za pełny rok 2023 będą się kształtowały na poziomie od 97 do 99,4 mld USD, a skonsolidowane skorygowane marginesy operacyjne wyniosą od 12,8% do 13,6%.

Firma planuje, że wydatki inwestycyjne wyniosą ok. 5,3 mld USD, wypłaty dywidendy wyniosą około 5,4 mld USD, pod warunkiem zatwierdzenia przez zarząd, a odkup akcji co najmniej 3 mld USD. Oczekiwana stawka podatku wyniesie około 23,5%.

* Kwoty „skorygowane” to miary finansowe inne niż standardy GAAP. Zapoznaj się z załącznikiem do tej wersji, aby omówić wskaźniki finansowe spoza zakresu standardów GAAP, w tym uzgodnienie względem najbardziej zbliżonego wskaźnika GAAP.

Osoby kontaktowe:
Relacje UPS z mediami: 404-828-7123 lub pr@ups.com
Dział ds. relacji inwestorskich UPS 404-828-6059 (opcja 4) lub investor@ups.com

# # #

Informacje o telekonferencji

Wyniki za czwarty kwartał zostaną omówione z inwestorami i analitykami przez Carol Tomé, dyrektor generalną UPS, i Briana Newmana, dyrektora finansowego, podczas telekonferencji zaplanowanej na godz. 8.30 czasu wschodniego (USA), 31 stycznia 2023 г.. Telekonferencja jest otwarta dla zainteresowanych za pośrednictwem transmisji na żywo w sieci. Aby uzyskać dostęp do telekonferencji, odwiedź stronę www.investors.ups.com i kliknij opcję „Earnings Conference Call”. Dodatkowe informacje finansowe zawarte są w szczegółowych harmonogramach finansowych zamieszczonych na stronie www.investors.ups.com w sekcji „Kwartalne zyski i sprawozdania finansowe” (Quarterly Earnings and Financials), zgodnie z rejestracją dokumentów SEC w formie załącznika do naszego bieżącego raportu na formularzu 8-K.

O UPS

Firma UPS (NYSE: UPS) to jedna z największych na świecie firm o przychodach za 2022 rok na poziomie 100,3 mld USD, która udostępnia szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań logistycznych dla klientów z ponad 220 krajów. Skupiając się na deklaracji misji „Rozwijamy świat, doręczając to, co ważne”, ponad 500 000 pracowników wdraża prostą strategię, realizowaną w skuteczny sposób: Klienci w centrum uwagi. Zaangażowani pracownicy. Rozwój poprzez innowacje. Firma UPS dokłada starań, aby zmniejszyć wpływ na środowisko i wspierać społeczności, które obsługuje na całym świecie. Firma UPS z dumą i pewnością wspiera różnorodność, równość oraz akceptację. Więcej można znaleźć pod adresem www.ups.comabout.ups.com www.investors.ups.com.

Deklaracje wybiegające w przyszłość

Ten komunikat i dokumenty zarejestrowane w SEC zawierają zwykle odniesienia do „deklaracji wybiegających w przyszłość” w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z 1995 roku. Oświadczenia inne niż te dotyczące faktów bieżących lub historycznych, oraz wszelkie deklaracje, którym towarzyszą takie terminy jak „chcemy”, „wierzymy”, „przewidujemy”, „oczekujemy”, „szacujemy”, „zakładamy”, „zamierzamy”, „spodziewamy się” oraz „zakładamy cel”, „planujemy” i terminy bliskoznaczne, mają charakter deklaracji wybiegających w przyszłość. Deklaracje wybiegające w przyszłość są formułowane zgodnie z zasadami „safe harbor” federalnego prawa papierów wartościowych dotyczącymi prognoz, zgodnie z ustępem 27A ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 i ustępem 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z roku 1934.

Okresowo uwzględniamy również pisemne lub ustne deklaracje wybiegające w przyszłość w innych publicznie ujawnianych materiałach. Deklaracje te mogą odnosić się do naszego zamiaru, przewidywań, opinii i bieżących oczekiwań dotyczących naszych kierunków strategicznych, perspektyw i przyszłych wyników; nie odnoszą się one do faktów historycznych ani bieżących. Kierownictwo uważa, że takie wybiegające w przyszłość deklaracje są uzasadnione na moment ich formułowania. Należy jednak zachować ostrożność i nie opierać się na jakichkolwiek deklaracjach wybiegających w przyszłość, ponieważ takie stwierdzenia dotyczą tylko sytuacji na dzień ich sformułowania lub przyszłości i z natury nie mogą być uznane za pewne.

Deklaracje wybiegające w przyszłość podlegają pewnym zagrożeniom i niepewności, co może spowodować, że rzeczywiste efekty będą odbiegać zasadniczo od naszego doświadczenia historycznego, obecnych oczekiwań lub przewidywanych wyników. Do takich zagrożeń czy niepewności zaliczamy między innymi poniższe kwestie: dalsza niepewność związana z wpływem pandemii COVID-19 na naszą firmę i działalność, wyniki finansowe i płynność, na naszych klientów i dostawców oraz na gospodarkę światową; zmiany w ogólnych warunkach gospodarczych, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach; rozwój branży i znacząca konkurencja na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; zmiany w relacjach z naszymi znaczącymi klientami; zdolność do przyciągania lub utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; zwiększone lub bardziej złożone wymagania co do bezpieczeństwa fizycznego lub danych, lub wycieki danych; prawne, regulacyjne lub rynkowe odpowiedzi na globalną zmianę klimatu; wyniki negocjacji i potwierdzenia zawarcia umów o pracę; strajki, przestoje w pracy lub spowolnienia u naszych pracowników; skutki zmian w cenach energii, w tym benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego, oraz przerwy w dostawach tych towarów; zmiany kursów walutowych lub stóp procentowych; niepewność wynikająca z przewidywanego zlikwidowania stawki LIBOR i przejścia na inny poziom odniesienia w zakresie stóp procentowych; umiejętność utrzymania wizerunku naszej marki; zdolność przyciągania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników; naruszenia w zakresie bezpieczeństwa danych; zakłócenia w Internecie lub w naszej infrastrukturze technologicznej; przerwy w działalności firmy lub negatywny wpływ na naszą działalność spowodowane przez zjawiska przyrodnicze albo zdarzenia wywołane przez człowieka bądź katastrofy, w tym ataki terrorystyczne, epidemie lub pandemie; umiejętność dokładnego prognozowania naszych przyszłych potrzeb w zakresie inwestycji kapitałowych; narażenie na wpływ przemian gospodarczych, politycznych i społecznych na rynkach międzynarodowych oraz wschodzących; zmiany w strategii biznesowej, regulacjach rządowych lub warunkach gospodarczo-rynkowych, które mogą spowodować pogorszenie stanu naszych aktywów; wzrost naszych wydatków lub zobowiązań finansowych związanych ze zdrowiem pracowników, emerytów i/lub świadczeniami emerytalno-rentowymi; potencjalne dodatkowe amerykańskie lub międzynarodowe zobowiązania podatkowe; ewentualność roszczeń lub postępowania sądowego w związku z pracą i zatrudnieniem, obrażeniami ciała, szkodami majątkowymi, praktykami biznesowymi, odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym i w związku z innymi kwestiami; inne rodzaje ryzyka omówione w dokumentach składanych okresowo w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w Raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok ubiegły 31 grudnia 2021 г., w Raporcie kwartalnym na formularzu 10-Q za kwartał ubiegły 31 marca 2022 г. i w sprawozdaniach złożonych w dalszej kolejności. Należy wziąć pod uwagę ograniczenia oraz ryzyko związane z deklaracjami wybiegającymi w przyszłość i zbytnio nie polegać na dokładności prognoz zawartych w takich stwierdzeniach. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania deklaracji wybiegających w przyszłość w celu odzwierciedlenia zdarzeń, okoliczności, zmian w oczekiwaniach czy wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń po dniu złożenia takich deklaracji.

Informacje, w tym porównania z poprzednimi okresami, mogą odzwierciedlać skorygowane wyniki. Informacje na temat uzgadniania skorygowanych wyników i innych miar finansowych niezgodnych z GAAP znajdują się w załączniku.

Uzgodnienie wskaźników finansowych GAAP i innych wskaźników finansowych

Od czasu do czasu przesyłamy sprawozdawczość dotyczącą naszych informacji finansowych określonych w ogólnie przyjętych regułach rachunkowości („GAAP”) ze wskaźnikami finansowymi innymi niż GAAP.

Miary finansowe należy rozpatrywać w charakterze uzupełnienia, a nie alternatywy wobec wyników spółki opracowanych i ogłoszonych zgodnie z zasadami GAAP. Nasze skorygowane miary finansowe nie stanowią kompleksowej podstawy rachunkowości i dlatego nie mogą być porównywane z miarami finansowymi o podobnej nazwie zgłaszanymi przez inne firmy.

Wskaźniki niewynikające z GAAP

W przypadku przedstawiania prognoz nieuwzględniających zasad GAAP w przyszłości nie jesteśmy w stanie przedstawić ilościowych uzgodnień do najbardziej zbliżonych wskaźników GAAP ze względu na niepewność związaną z czasem, ilością lub naturą zmian, które mogą być istotne w danym okresie.

Zmiana kursów wymiany walut i działania związane z hedgingiem

Przychód walutowo neutralny, przychód jednostkowy i zysk operacyjny nie uwzględniają okresowego wpływu z powodu zmian kursów walut i działań hedgingowych obcych walut. Te pomiary oblicza się poprzez podzielenie przychodu, przychodu na element i zysku operacyjnego w dolarach amerykańskich zanotowanych w bieżącym okresie przez średnie kursy wymiany walut w bieżącym okresie, żeby uzyskać przychód, przychód na element i zysk operacyjny w walucie lokalnej w bieżącym okresie. Uzyskane kwoty są następnie mnożone przez średnie kursy wymiany walut wykorzystywane do uzyskiwania porównywalnych wyników w każdym miesiącu w roku poprzednim (w tym wpływ działalności związanej z hedgingiem w postaci przychodu w walutach obcych). Różnica pomiędzy przychodem, przychodem na element i zyskiem operacyjnym w dolarach amerykańskich zanotowanym w bieżącym okresie a uzyskanym przychodem, przychodem na element i zyskiem operacyjnym w dolarach amerykańskich za bieżący okres to wpływ z okresu na okres wahań kursu wymiany walut obcych i działań hedgingowych.

Zmiany w programie wynagrodzeń motywacyjnych

W 2022 r. wprowadziliśmy pewne zmiany strukturalne w programie wynagrodzeń motywacyjnych, które wiązały się z jednorazową, bezgotówkową opłatą spowodowaną przyspieszonym nabyciem praw do określonych nagród rozliczanych w kapitale własnym w ramach funduszu motywacyjnego. Uzupełniamy dane dotyczące naszego zysku z działalności operacyjnej, marginesów operacyjnych, dochodów nieopodatkowanych, dochodów netto i zysków na akcję o mierniki finansowe inne niż GAAP, które nie uwzględniają wpływu tych zmian. Sądzimy, że uwzględnienie wpływu takich zmian umożliwia osobom korzystającym z naszych oświadczeń finansowych lepiej rozpoznać trendy wzrostu wynagrodzeń i wydatki związane ze świadczeniami.

Szacowane zmiany wartości rezydualnej aktywów długoterminowych

W czwartym kwartale 2022 r. podjęliśmy decyzję o wycofaniu w 2023 r. sześciu z naszych samolotów MD-11 z eksploatacji. W związku z tym ponieśliśmy jednorazową, bezgotówkową opłatę wynikającą z obniżenia szacowanej wartości rezydualnej naszej floty MD-11. Uzupełniamy dane dotyczące naszego zysku z działalności operacyjnej, marginesów operacyjnych, dochodów nieopodatkowanych, dochodów netto i zysków na akcję o mierniki finansowe inne niż GAAP, które nie uwzględniają wpływu tej zmiany. Uważamy, że nieuwzględnianie wpływu tej opłaty pomoże osobom korzystającym z naszych oświadczeń finansowych lepiej zrozumieć stały koszt związany z naszymi długoterminowymi aktywami.

Przekształcanie i inne opłaty

Skorygowany EBITDA, zysk operacyjny, margines operacyjny, przychód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym, dochód netto i zysk na akcję nie uwzględniają wpływu obciążeń związanych z działaniami transformacyjnymi, wartością niematerialną oraz zmniejszeniem wartości aktywów. Sądzimy, że nieuwzględnianie wpływu tych opłat pomaga osobom korzystającym z naszych sprawozdań finansowych zapoznać się z bazowymi wynikami działalności z takiej samej perspektywy jak kadra zarządzająca. Nie uwzględniamy tych kosztów, oceniając wyniki operacyjne naszych jednostek biznesowych, podejmując decyzje o przydzielaniu zasobów lub ustalając wysokość nagród w ramach programu motywacyjnego.

Program określonych świadczeń emerytalnych oraz zyski i straty z uzupełniających świadczeń emerytalno-rentowych

Zmiany w wartości godziwej aktywów programu oraz zyski i straty aktuarialne netto wykraczające poza 10-procentowy korytarz cenowy (zdefiniowane jako 10% większej wartości planów emerytalnych oraz przewidywanych korzyści z obligacji), a także zysków i strat wynikających z ograniczenia lub rozliczenia planu, w odniesieniu do naszych programów określonych świadczeń emerytalno-rentowych i uzupełniających ujmujemy niezwłocznie w ramach dochodów z portfela inwestycyjnego (nakład) i innych w zestawieniu dochodów skonsolidowanych. Prezentację naszego dochodu przed podatkiem dochodowym, dochodu netto i zysku na akcję uzupełniamy o wskaźniki inne niż te ujęte w standardach GAAP, wykluczające wpływ zysków i strat oraz związane z tym konsekwencje podatku dochodowego. Uważamy, że wykluczenie tych określonych wpływów zysków i strat planu świadczeń dostarcza ważnych informacji uzupełniających, eliminując niestabilność związaną z aktualizacjami planu i krótkoterminowymi zmianami w rynkowych stopach procentowych, wartości akcji zwyczajnych i tym podobnych czynnikach.

Związane z odroczonym podatkiem dochodowym konsekwencje tego rodzaju korekt z tytułu aktualizacji wyceny świadczeń emerytalno-rentowych i uzupełniających oblicza się, mnożąc wartość ustawowych stawek podatkowych obowiązujących w każdej jurysdykcji podatkowej, w tym amerykańskiej jurysdykcji federalnej i różnych stanowych amerykańskich i nieamerykańskich jurysdykcjach, przez wartość tych korekt.

Przepływy wolnych środków pieniężnych

Przepływ wolnych środków pieniężnych obliczamy jako przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszone o wydatki inwestycyjne, środki ze zbycia rzeczowych aktywów majątku trwałego oraz zmiany netto należności finansowych oraz koszty innej działalności inwestycyjnej. Uważamy, że przepływ wolnych środków pieniężnych to ważny wskaźnik ilości środków pieniężnych generowanej przez trwające operacje biznesowe i używamy go jako miary przyrostu środków pieniężnych dostępnych dla inwestycji w naszą działalność, spełnienia naszych zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia oraz zwrotu gotówki do akcjonariuszy.

Skorygowany zwrot z zainwestowanego kapitału

Wartość skorygowanego ROIC jest obliczana jako wartość trailing z 12 miesięcy („TTM”) lub skorygowanego przychodu operacyjnego podzielona przez średnie zadłużenie, przyszłe świadczenia emerytalne i zobowiązania emerytalne oraz kapitał akcjonariuszy w bieżącym okresie i na koniec roku poprzedniego. Ponieważ skorygowany ROIC nie jest wartością zdefiniowaną przez GAAP, obliczamy ją w części przy użyciu miar finansowych innych niż GAAP, które uważamy za najbardziej aktualne wyniki działalności gospodarczej. Uważamy, że skorygowany ROIC jest przydatnym miernikiem w ocenie skuteczności i wydajności naszych długoterminowych inwestycji kapitałowych.

Skorygowane całkowite zadłużenie / skorygowany wskaźnik EBITDA

Skorygowane łączne zadłużenie definiuje się jako nasze długoterminowe zadłużenie i leasingi finansowe, w tym aktualne płatności, a także przyszłe zobowiązania emerytalne. Skorygowany wskaźnik EBITDA definiuje się jako zyski przed oprocentowaniem, podatkami i amortyzacją rzeczowych aktywów i trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych skorygowanych pod katem wpływu zmian programu nagród motywacyjnych, transformacji i innych kosztów, zysków i strat w ramach zdefiniowanych świadczeń i innych przychodów. Uważamy, że stosunek skorygowanego długu całkowitego do skorygowanego wskaźnika EBITDA stanowi ważny wskaźnik naszej wytrzymałości finansowej i jest wykorzystywany przez strony trzecie w ocenie poziomu naszej zadłużenia.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software