Firma UPS przedstawia zyski z 4. kw. 2020 r.

Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe

Atlanta, GA

 • Skonsolidowane przychody wzrosły o 21,0% do poziomu 24,9 mld USD; wzrost we wszystkich segmentach
 • Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 1,6% do poziomu 2,2 mld USD, wzrost o 26,0% po uwzględnieniu korekty*
 • Rozwodniony zysk na akcję na poziomie (3,75 USD), skorygowany rozwodniony zysk na akcję wzrósł o 26,1% do poziomu 2,66 USD
 • W ujęciu rocznym odnotowano najwyższy przychód i skorygowany rozwodniony zysk na akcję w historii firmy

Firma UPS (NYSE: UPS) ogłosiła dzisiaj skonsolidowany przychód za czwarty kwartał 2020 r. w wysokości 24,9 mld USD, co stanowi wzrost o 21,0% w stosunku do czwartego kwartału 2019 r. Skonsolidowany średni dzienny obrót liczony rok do roku wzrósł o 10,6%. Zysk operacyjny wyniósł 2,2 mld USD, co stanowi wzrost o 1,6% w porównaniu z czwartym kwartałem ubiegłego roku, a po uwzględnieniu korekty wyniósł 26,0%. Strata netto wyniosła 3,3 mld USD za ten kwartał; skorygowany dochód netto wyniósł 2,3 mld USD, czyli był o 26,4% wyższy niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

W czwartym kwartale rozwodniona strata na akcję wyniosła 3,75 USD w porównaniu do rozwodnionej straty na akcję wynoszącej 0,12 USD w czwartym kwartale 2019 r. Skorygowany rozwodniony zysk na akcję (EPS) wzrósł o 26,1% do poziomu 2,66 USD w porównaniu do 2,11 USD za analogiczny okres w zeszłym roku. 

Wyniki GAAP za czwarty kwartał 2020 r. obejmują łączne obciążenie w wysokości 5,6 mld USD, czyli 6,38 USD na rozwodnioną akcję, na które składają się: niepieniężne obciążenie z tytułu świadczeń emerytalnych po opodatkowaniu, wycenione do wartości rynkowej (mark-to-market, MTM) – w wysokości 4,9 mld USD; obciążenie przekształceniowe po opodatkowaniu – w wysokości 114 mln USD oraz odpis z tytułu utraty wartości, po opodatkowaniu, w wysokości 545 mln USD, związany z decyzją Spółki o sprzedaży jednostki UPS Freight. Wyniki GAAP Spółki za czwarty kwartał 2019 r. obejmowały łączne obciążenie w wysokości 1,9 mld USD, czyli 2,23 USD na rozwodnioną akcję, na co składają się: niepieniężne obciążenie z tytułu świadczeń emerytalnych po opodatkowaniu i wycenione do wartości rynkowej – w wysokości 1,8 mld USD; obciążenie przekształceniowe, po opodatkowaniu, w wysokości 39 mln USD oraz obciążenie krajowe (USA) z tytułu rezerw bankowych/prawnych, po opodatkowaniu, w wysokości 91 mln USD.

Jak powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS, „Nasze wyniki finansowe w czwartym kwartale przekroczyły nasze oczekiwania, więc dziękuję wszystkim pracownikom UPS za ogromny wysiłek włożony w zapewnianie wiodącej w branży obsługi w okresie świątecznym”. „Chciałabym również podziękować naszym klientom, którzy współpracowali z nami w tym pełnym wyzwań roku. Żegnając rok 2020, a witając nowy, pozostajemy optymistami. W czwartym kwartale rozpoczęliśmy transport szczepionek przeciwko COVID-19 i jesteśmy gotowi na dalsze dostawy, dające ludziom na całym świecie nadzieję i zapewniające im zdrowie”.

Segment krajowy USA

 

 

4. kw. 2020 r.

Skorygowane

4. kw. 2020 r.

 

4Q 2019

Skorygowane

4Q 2019

Przychody

$15,744 M

 

$13,408 M

 

Zysk operacyjny

$1,247 M

$1,379 M

$1,074 M

$1,207 M

 • Przychody wzrosły o 17,4%, co wynika ze wzrostu dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Przychód z poszczególnych rodzajów transakcji wzrósł o 7,8% dzięki przesyłkom lądowym na adres domowy.
 • Marża operacyjna wyniosła 7,9%; skorygowana marża operacyjna wyniosła 8,8%.

Segment międzynarodowy

 

 

4. kw. 2020 r.

Skorygowane

4. kw. 2020 r.

 

4Q 2019

Skorygowane

4Q 2019

Przychody

$4,770 M

 

$3,762 M

 

Zysk operacyjny

$1,148 M

$1,160 M

$799 M

$809 M

 • Średni dzienny obrót wzrósł o 21,9% przy wzroście eksportu ze wszystkich regionów.
 • Przychody wzrosły o 26,8% dzięki prowadzeniu w Azji i Europie.
 • Marża operacyjna wyniosła 24,1%; skorygowana marża operacyjna wyniosła 24,3%.

 Segment łańcucha dostaw i frachtu

 

 

4. kw. 2020 r.

Skorygowane

4. kw. 2020 r.

 

4Q 2019

Skorygowane

4Q 2019

Przychody

$4,382 M

 

$3,398 M

 

Zysk operacyjny/(strata)

-$228 M

$331 M

$260 M

$262 M

 •  Przychody wzrosły o 29,0%, przy silnym popycie rynkowym w prawie wszystkich obszarach działalności, w tym UPS Healthcare i spedycji z Azji.
 • Marża operacyjna wyniosła -5,2%; skorygowana marża operacyjna wyniosła 7,6%.

Skonsolidowane wyniki za pełny rok 2020

 • Przychody wzrosły o 14,2% do poziomu 84,6 mld USD.
 • Zysk operacyjny wyniósł 7,8 mld USD; skorygowany zysk operacyjny wyniósł 8,7 mld USD, co oznacza wzrost o 7,0%.
 • Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 1,64 USD; skorygowany rozwodniony zysk na akcję wyniósł 8,23 USD.
 • Wydatki inwestycyjne wyniosły 5,4 mld USD, a w ujęciu skorygowanym 5,6 mld USD.
 • Roczne wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,1 mld USD, w tym 3,1 mld USD na składki emerytalne.
 • Wypłacono dywidendy w kwocie 3,6 mld USD, co oznacza wzrost na akcję o 5,2% w porównaniu z poprzednim rokiem.

* Kwoty „skorygowane” to miary finansowe inne niż standardy GAAP. Zapoznaj się z załącznikiem do tej wersji, aby omówić wskaźniki finansowe spoza zakresu standardów GAAP, w tym uzgodnienie względem najbardziej zbliżonego wskaźnika GAAP.

Prognoza

Biorąc pod uwagę utrzymującą się niepewność ekonomiczną z powodu globalnej pandemii, Spółka nie zapewnia wskazówek nt. przychodów ani rozwodnionych zysków na akcję. Zapewnia jednak wskazówki dotyczące alokacji kapitału w skali roku.

Alokacja kapitału w skali roku 2021

 • Planuje się, że wydatki inwestycyjne wyniosą około 4,0 mld USD.
 • Oczekuje się, że dywidendy wzrosną – pod warunkiem zatwierdzenia przez Zarząd.
 • Długoterminowe płatności dłużnicze w wysokości 2,5 mld USD zostaną spłacone w terminie wymagalności.
 • Oczekuje się, że efektywna stopa podatku wyniesie około 23,5%.
 • Spółka nie planuje wykupu akcji własnych ani dostępu do rynków kapitału dłużnego w 2021 r.

Dyrektor generalna UPS Carol Tomé i dyrektor finansowy Brian Newman omówią wyniki za czwarty kwartał z inwestorami i analitykami podczas telekonferencji o godz. 8:30 czasu wschodniego (USA), 2 lutego 2021 г.. Telekonferencja będzie otwarta dla innych za pośrednictwem transmisji online. Aby uzyskać dostęp do telekonferencji, przejdź na stronę www.investors.ups.com i kliknij sekcję „Earnings Webcast” (transmisja online dot. zysków). Dodatkowe informacje finansowe podano w szczegółowych harmonogramach finansowych zamieszczonych na stronie www.investors.ups.com w sekcji „Sprawy finansowe” (Financials), zgodnie z rejestracją dokumentów SEC w formie załącznika do naszego bieżącego raportu na formularzu 8-K.

O UPS

Firma UPS (NYSE: UPS) to jedna z największych na świecie firm doręczających paczki o przychodach za 2020 na poziomie 84,6 mld USD, która udostępnia szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań logistycznych dla klientów z ponad 220 krajów. Ponad 540 000 pracowników firmy wdraża strategię, która jest prosta i wydajna: Klienci w centrum uwagi. Zaangażowani pracownicy. Rozwój poprzez innowacje. UPS dokłada wszelkich starań, aby wspierać ochronę środowiska i pozytywnie przyczyniać się do rozwoju społeczności, którym służymy na całym świecie. Firma UPS z dumą i pewnością wspiera także różnorodność, równość oraz akceptację. Firmę można znaleźć w Internecie pod adresem www.ups.com, a dalsze informacje na stronie www.stories.ups.com i www.investors.ups.com.

Deklaracje wybiegające w przyszłość

Ten komunikat i inne dokumenty zarejestrowane w SEC zawierają zwykle odniesienia do „deklaracji wybiegających w przyszłość” w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z 1995 roku. Oświadczenia inne niż te dotyczące faktów bieżących lub historycznych, oraz wszelkie deklaracje, którym towarzyszą takie terminy jak „chcemy”, „wierzymy”, „przewidujemy”, „oczekujemy”, „szacujemy”, „zakładamy”, „zamierzamy”, „spodziewamy się” oraz „zakładamy cel”, „planujemy” i terminy bliskoznaczne, mają charakter deklaracji wybiegających w przyszłość. Deklaracje wybiegające w przyszłość są formułowane zgodnie z zasadami „safe harbor” federalnego prawa papierów wartościowych dotyczącymi prognoz, zgodnie z ustępem 27A ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 i ustępem 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z roku 1934.

Okresowo uwzględniamy również pisemne lub ustne deklaracje wybiegające w przyszłość w innych publicznie ujawnianych materiałach. Deklaracje te mogą odnosić się do naszego zamiaru, opinii i bieżących oczekiwań dotyczących naszych kierunków strategicznych, perspektyw i przyszłych wyników, a także mogą one podawać nasze bieżące oczekiwania lub prognozy co do przyszłych zdarzeń; nie odnoszą się one do faktów historycznych ani bieżących. Kierownictwo uważa, że takie wybiegające w przyszłość deklaracje są uzasadnione na moment ich formułowania. Należy jednak zachować ostrożność i nie opierać się na jakichkolwiek deklaracjach wybiegających w przyszłość, ponieważ takie stwierdzenia dotyczą tylko sytuacji na dzień ich sformułowania.

Deklaracje wybiegające w przyszłość podlegają pewnym zagrożeniom i niepewności, co może spowodować, że rzeczywiste efekty będą odbiegać zasadniczo od naszego doświadczenia historycznego, obecnych oczekiwań lub przewidywanych wyników. Do takich zagrożeń czy niepewności zaliczamy między innymi poniższe kwestie: dalsza niepewność związana z wpływem pandemii COVID-19 na naszą firmę i działalność, wyniki finansowe i płynność, na naszych klientów i dostawców oraz na gospodarkę światową; zmiany w ogólnych warunkach gospodarczych, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach; znacząca konkurencja na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; zmiany w relacjach z naszymi znaczącymi klientami; zmiany w środowisku regulacyjnym w USA lub innych krajach; zwiększone lub bardziej złożone wymagania co do bezpieczeństwa fizycznego lub danych; prawne, regulacyjne lub rynkowe odpowiedzi na globalną zmianę klimatu; wyniki negocjacji i potwierdzenia zawarcia umów o pracę; strajki, przestoje w pracy lub spowolnienia u naszych pracowników; skutki zmian w cenach energii, w tym benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego, oraz przerwy w dostawach tych towarów; zmiany kursów walutowych lub stóp procentowych; niepewność wynikająca z przewidywanego zlikwidowania stawki LIBOR i przejścia na inny poziom odniesienia w zakresie stóp procentowych; umiejętność utrzymania wizerunku naszej marki; zdolność przyciągania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników; naruszenia w zakresie bezpieczeństwa danych; zakłócenia w Internecie lub w naszej infrastrukturze technologicznej; przerwy w działalności firmy lub negatywny wpływ na naszą działalność spowodowane przez zjawiska przyrodnicze albo zdarzenia wywołane przez człowieka bądź katastrofy, w tym ataki terrorystyczne, epidemie lub pandemie; umiejętność dokładnego prognozowania naszych przyszłych potrzeb w zakresie inwestycji kapitałowych; narażenie na wpływ przemian gospodarczych, politycznych i społecznych na rynkach międzynarodowych oraz wschodzących; zmiany w strategii biznesowej, regulacjach rządowych lub warunkach gospodarczo-rynkowych, które mogą spowodować pogorszenie stanu naszych aktywów; wzrost naszych wydatków lub zobowiązań finansowych związanych ze zdrowiem pracowników, emerytów i/lub świadczeniami emerytalno-rentowymi; potencjalne dodatkowe amerykańskie lub międzynarodowe zobowiązania podatkowe; ewentualność roszczeń lub postępowania sądowego w związku z pracą i zatrudnieniem, obrażeniami ciała, szkodami majątkowymi, praktykami biznesowymi, odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym i w związku z innymi kwestiami; nasza zdolność do osiągania spodziewanych korzyści z przejęć, zarządzeń, spółek typu joint venture lub ze strategicznej współpracy; zdolność do osiągania spodziewanych korzyści z naszych inicjatyw transformacyjnych; cykliczne i okresowe wahania w naszych wynikach operacyjnych; nasza zdolność do zarządzania kosztami ubezpieczenia i odszkodowania; inne rodzaje ryzyka omówione w dokumentach składanych okresowo w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w Raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok ubiegły31 grudnia 2019 г., w Raporcie kwartalnym na formularzu 10-Q za kwartał ubiegły 31 marca 2020 г. i w sprawozdaniach złożonych w dalszej kolejności. Należy wziąć pod uwagę ograniczenia oraz ryzyko związane z deklaracjami wybiegającymi w przyszłość i zbytnio nie polegać na dokładności prognoz zawartych w takich stwierdzeniach. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania deklaracji wybiegających w przyszłość w celu odzwierciedlenia zdarzeń, okoliczności, zmian w oczekiwaniach czy wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń po dniu złożenia takich deklaracji.

Uzgodnienie wskaźników finansowych GAAP i innych wskaźników finansowych

Informacje o naszych finansach opracowane zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości („GAAP”) uzupełniamy o wskaźniki finansowe inne niż uwzględnione w standardach GAAP, w tym „skorygowane” rekompensaty i świadczenia, zysk operacyjny, marżę operacyjną, inny dochód (i koszt), przychód przed podatkiem dochodowym, nakłady na podatek dochodowy, efektywną stopę podatku, zysk netto oraz zysk na akcję. Sprawozdania dotyczące przychodu, przychodu z poszczególnych rodzajów transakcji i zysku operacyjnego uzupełniamy o wskaźniki inne niż te uwzględnione w standardach GAAP, które z okresu na okres wyłączają wpływ zmian kursu wymiany walut, zmian rabatów emerytalnych oraz czynności związane z hedgingiem. Co więcej, okresowo ujawniamy wolne przepływy środków pieniężnych, wolne przepływy pieniężne z wyłączeniem uznaniowych składek emerytalnych i nakłady kapitałowe, w tym spłaty rat z tytułu leasingu kapitałowego. Równorzędne wskaźniki określone zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP są nazywane „raportowanymi” lub „nieskorygowanymi”.

Uważamy, że tego rodzaju wskaźniki inne niż GAAP stanowią dodatkowe źródło istotnych informacji, ułatwiające odbiorcom naszych sprawozdań finansowych zrozumienie wyników finansowych spółki i przepływów pieniężnych oraz ocenę naszej bieżącej działalności, ponieważ wyłączają one kwestie, które niekoniecznie wskazują na nasze podstawowe działania lub niekoniecznie odnoszą się do naszych podstawowych działań, ale mogą stanowić przydatny punkt wyjścia do analizy trendów zachodzących w podstawowych obszarach działalności spółki. Te wskaźniki spoza standardów GAAP są stosowane wewnętrznie przez kierownictwo do analizy wyników operacji jednostki biznesowej, alokacji zasobów jednostki biznesowej oraz w związku z ustaleniami dotyczącymi nagród motywacyjnych.

Restrukturyzacja i inne obciążenia

Skorygowany zysk operacyjny, marża operacyjna, przychód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym, dochód netto i zysk na akcję nie uwzględniają wpływu obciążeń związanych z programami restrukturyzacji, w tym kosztów strategii transformacyjnej i trwałego zmniejszenia wartości aktywów.

Wpływ zmian kursów wymiany walut i działań związanych z hedgingiem

Przychód walutowo neutralny, przychód na element i zysk operacyjny oblicza się poprzez podzielenie przychodu, przychodu na element i zysku operacyjnego w dolarach amerykańskich zanotowanych w bieżącym okresie przez średnie kursy wymiany walut w bieżącym okresie, żeby uzyskać przychód, przychód na element i zysk operacyjny w walucie lokalnej w bieżącym okresie. Uzyskane kwoty są następnie mnożone przez średnie kursy wymiany walut wykorzystywane do uzyskiwania porównywalnych wyników w każdym miesiącu w roku poprzednim (w tym wpływ z okresu na okres działalności związanej z hedgingiem w postaci przychodu w walutach obcych). Różnica pomiędzy przychodem, przychodem na element i zyskiem operacyjnym w dolarach amerykańskich zanotowanym w bieżącym okresie a uzyskanym przychodem, przychodem na element i zyskiem operacyjnym w dolarach amerykańskich za bieżący okres to wpływ z okresu na okres wahań kursu wymiany walut obcych.

Wpływ zmian w stawkach rabatów emerytalnych

Zysk operacyjny bez uwzględnienia stawki rabatów emerytalnych niewymienionych w zasadach GAAP wyłącza wpływ z okresu na okres zmian stawek rabatów na koszt obsługi emerytury.

Zysk operacyjny bez uwzględnienia stawek emerytalnych obliczany jest przez uwzględnienie rabatu na wartość świadczeń związanych z obsługą pracownika w bieżącym okresie wykorzystującym stawkę upustu z poprzedniego roku stosowaną dla każdego z naszych planów świadczeń sponsorowanych przez spółkę. Różnica pomiędzy tą uzyskaną kwotą a raportowanym kosztem obsługi z bieżącego okresu to wpływ przesunięć w ramach rabatów emerytalnych z okresu na okres na zysk operacyjny.

Korekty z tytułu rynkowej aktualizacji wyceny funduszy emerytalnych i zobowiązań emerytalnych

Zmiany w wartości godziwej aktywów programu oraz zyski i straty aktuarialne netto wykraczające poza 10-procentowy korytarz cenowy dla naszych programów świadczeń emerytalno-rentowych i uzupełniających ujmujemy niezwłocznie w ramach innych dochodów emerytalno-rentowych (nakład). Prezentację naszego dochodu przed podatkiem dochodowym, dochodu netto i zysku na akcję uzupełniamy o wskaźniki inne niż te ujęte w standardach GAAP, wykluczające wpływ zysków i strat wykraczających poza 10-procentowy korytarz cenowy oraz związane z tym konsekwencje podatku dochodowego. Uważamy, że wykluczenie tych wpływów związanych z równaniem do wartości rynkowej dostarcza ważnych informacji uzupełniających, eliminując niestabilność związaną z krótkoterminowymi zmianami w rynkowych stopach procentowych, wartości akcji zwyczajnych i tym podobnych czynnikach.

Ten skorygowany okresowy koszt świadczeń netto (641 mln USD w 2020 r. i 754 mln USD w 2019 r.) jest porównywalny z kalkulacją dla naszych zdefiniowanych programów świadczeń w naszych raportach kwartalnych zgodnych z amerykańskimi standardami GAAP, dzięki wykorzystaniu oczekiwanego zwrotu z aktywów planu (7,70% w 2020 r. i 7,68% w 2019 r.) oraz stawki rabatu stosowanej do określenia okresowego kosztu z tytułu świadczeń netto (3,55% w 2020 r. i 4,45 w 2019 r.). Nieskorygowany okresowy koszt świadczeń netto odzwierciedla rzeczywisty zwrot z aktywów planu (12,54% w 2020 r. i 17,57% w 2019 r.) oraz stawkę rabatu stosowaną do pomiaru przewidywanego zobowiązania związanego ze świadczeniami na dzień pomiaru – 31 grudnia (2,87% w 2020 r. i 3,55% w 2019 r.).

Związane z odroczonym podatkiem dochodowym konsekwencje tego rodzaju korekt z tytułu aktualizacji wyceny świadczeń emerytalno-rentowych i uzupełniających oblicza się, mnożąc wartość ustawowych stawek podatkowych obowiązujących w każdej jurysdykcji podatkowej, w tym amerykańskiej jurysdykcji federalnej i różnych stanowych amerykańskich i nieamerykańskich jurysdykcjach, przez wartość tych korekt. Uśrednione stawki podatkowe w latach 2020 i 2019 kształtowały się odpowiednio na poziomie: 24,0% i 23,9%

Przepływ wolnych środków pieniężnych i skorygowane wydatki kapitałowe

Przepływ wolnych środków pieniężnych obliczamy jako przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszone o wydatki inwestycyjne, środki ze zbycia rzeczowych aktywów majątku trwałego oraz zmiany netto należności finansowych oraz koszty innej działalności inwestycyjnej. Przepływ wolnych środków pieniężnych z wyłączeniem uznaniowych składek emerytalnych włącza ponownie wszelkie uznaniowe składki emerytalne wpłacone w tym okresie. Uważamy, że przepływ wolnych środków pieniężnych z wyłączeniem uznaniowych składek emerytalnych i przepływ wolnych środków pieniężnych skorygowany o spłaty rat zobowiązań z tytułu leasingu kapitałowego to ważne wskaźniki wysokości środków pieniężnych generowanej przez zwykłe operacje biznesowe; stosujemy je jako wskaźniki przyrostowych środków pieniężnych dostępnych na potrzeby inwestycji w naszą działalność, spełnienia naszych zobowiązań w zakresie zadłużenia oraz zwrotu dla akcjonariuszy. Ponadto uważamy, że skorygowanie wydatków kapitałowych na podstawowe spłaty zobowiązań związanych z leasingiem kapitałowym dokładniej odzwierciedla ogólne środki pieniężne, które zainwestowaliśmy w aktywa kapitałowe. 

Miary finansowe inne niż GAAP należy rozpatrywać w charakterze uzupełnienia, a nie alternatywy wobec wyników spółki opracowanych i ogłoszonych zgodnie z zasadami GAAP. Nasze informacje finansowe inne niż wynikające z zasad GAAP nie stanowią kompleksowej podstawy dla rachunkowości. W związku z tym nie można ich zestawiać ze wskaźnikami publikowanymi pod podobnymi nazwami przez inne spółki.

Pliki do pobrania

 • Komunikat dotyczący zysku za 4. kw. 2020 r.

  4 lut 2021 г.

  Pobierz
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software