Firma UPS przedstawia zyski z 2. kw. 2020 r.

Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe

Atlanta, GA

  • Skonsolidowana średnia dzienna wielkość obrotu skokowo wzrosła o 20,9%
  • Rozwodniony zysk na akcję za 2. kw. 2020 r. wyniósł 2,03 USD, co oznacza wzrost o 4,6%; skorygowany* rozwodniony zysk na akcję wzrósł o 8,7% – do 2,13 USD
  • Środki pieniężne narastająco od początku roku z działalności operacyjnej: 5,9 mld USD; skorygowany przepływ wolnych środków pieniężnych: 3,9 mld USD

Firma UPS (NYSE: UPS) ogłosiła dziś skonsolidowane przychody za drugi kwartał 2020 r., które wzrosły do 20,5 mld USD, czyli o 13,4% w stosunku do drugiego kwartału 2019 roku. Zysk netto wyniósł 1,8 mld USD za kwartał; skorygowany dochód netto wyniósł 1,9 mld USD, o 8,8% powyżej wyniku za ten sam okres w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 2,2 mld USD, a skorygowany zysk operacyjny wyniósł 2,3 mld USD, co stanowi wzrost o 7,4% w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku.

Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 2,03 USD, a skorygowany rozwodniony zysk na akcję – 2,13 USD, co stanowi wzrost o 8,7% w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku. Wyniki GAAP uwzględniały opłatę za transformację przed opodatkowaniem w wysokości 112 mln USD, co odpowiada kwocie 0,10 USD na akcję. W okresie z poprzedniego roku wyniki GAAP uwzględniały koszty opłaty za transformację przed opodatkowaniem w wysokości 21 mln USD, co odpowiada 0,02 USD na akcję. 

„Nasze wyniki były lepsze niż się spodziewaliśmy, częściowo były napędzane przez zmiany popytu spowodowane przez pandemię, w tym wzrost w wielkości obsługi odbiorców w domach prywatnych, przesyłki w sektorze medycznym związanym z COVID-19 oraz silny popyt wychodzący z Azji” – powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS. „Pracownicy UPS utrzymują ruch na świecie przy obecnym zapotrzebowaniu, dlatego chcę podziękować naszemu zespołowi za ciężką pracę i wyjątkowe wysiłki nakierowane na obsługę naszych klientów, społeczności i siebie nawzajem”.

Segment krajowy USA

 

 

2Q 2020

Skorygowany
2. kw. 2020r.

 

2Q 2019

Skorygowany
2. kw. 2019r.

Przychody

$13,074 M

 

$11,150 M

 

Zysk operacyjny

$1,182 M

$ 1,215 M

$1,208 M

$1,226 M

  • Średni dzienny obrót wzrósł o 22,8%, osiągając poziom 21,1 mln paczek dziennie.
  • Popyt na dostawę na adres domowy wzrósł w tym kwartale, powodując wzrost liczby przesyłek między firmą a klientem (business-to-consumer, B2C) o 65,2%.
  • Marża operacyjna wyniosła 9,0%; skorygowana marża operacyjna wyniosła 9,3%.

Segment międzynarodowy

 

 

2Q 2020

Skorygowany
2. kw. 2020r.

 

2Q 2019

Skorygowany
2. kw. 2019r.

Przychody

$3,705 M

 

$3,505 M

 

Zysk operacyjny

$771 M

$ 842 M

$663 M

$665 M

  • Średni dzienny obrót wzrósł o 9,8%, spowodowany silnym popytem wychodzącym z Azji oraz wzrostem elektronicznego handlu transgranicznego w Europie.
  • Marża operacyjna wyniosła 20,8%; skorygowana marża operacyjna wyniosła 22,7%.

Segment łańcucha dostaw i frachtu

 

 

2Q 2020

Skorygowany
2. kw. 2020r.

 

2Q 2019

Skorygowany
2. kw. 2019r.

Przychody

$3,680 M

 

$3,393 M

 

Zysk operacyjny

$259 M

$ 267 M

$272 M

$273 M

  • Przychody wzrosły o 8,5%, co wynikało ze wzrostu zapotrzebowania na spedycję lotniczą z Azji, co częściowo zrównoważył wcześniejszy słabszy popyt w tym kwartale w jednostkach obsługi LTL (ładunku częściowego) i pośrednictwa przesyłek całowagowych.
  • Marża operacyjna wyniosła 7,0%; skorygowana marża operacyjna wyniosła 7,3%.

Prognoza

Firma UPS nie podaje przychodów i rozwodnionego zysku na akcję ze względu na niepewność w tym horyzoncie czasowym i tempo uzdrowienia gospodarki. Spółka nie jest w stanie przewidzieć zakresu wpływu pandemii na biznes ani czasu trwania pandemii koronawirusa; nie potrafi też sensownie oszacować wyników operacyjnych w przyszłych kwartałach.

„Dzięki wykorzystaniu skali i elastyczności naszej globalnej zintegrowanej sieci udało nam się skutecznie sprostać wyzwaniom operacyjnym w całym kwartale. W przyszłości skupimy się na wydajności i wysokości przychodów, co zwiększy marżę operacyjną w Stanach Zjednoczonych w perspektywie długoterminowej” – powiedział Brian Newman, dyrektor finansowy UPS. „Płynność naszych środków i zasoby gotówkowe pozostają silne, co umożliwia nam inwestowanie w możliwości rozwojowe w tych czasach bezprecedensowych zakłóceń w biznesie”.

* Kwoty „skorygowane” to miary finansowe inne niż standardy GAAP. Zapoznaj się z załącznikiem do tej wersji, aby omówić wskaźniki finansowe spoza zakresu standardów GAAP, w tym uzgodnienie względem najbardziej zbliżonego wskaźnika GAAP.

Informacje o telekonferencji

Wyniki za drugi kwartał zostaną omówione z inwestorami i analitykami przez Carol Tomé, dyrektor generalną UPS, i Briana Newmana, dyrektora finansowego, podczas telekonferencji o godz. 8.30 czasu wschodniego (USA), 30 lipca 2020 г.. Telekonferencja jest otwarta dla zainteresowanych za pośrednictwem transmisji na żywo w sieci. Aby uzyskać dostęp do telekonferencji, odwiedź stronę www.investors.ups.com i kliknij opcję „Earnings Webcast”. Dodatkowe informacje finansowe zawarte są w szczegółowych harmonogramach finansowych zamieszczonych na stronie www.investors.ups.com w sekcji „Sprawy finansowe” (Financials), zgodnie z rejestracją dokumentów SEC w formie załącznika do naszego bieżącego raportu na formularzu 8-K.

O UPS

UPS (NYSE: UPS) to globalny lider logistyki, oferujący szeroki asortyment rozwiązań, w tym transport paczek i towarów, pomoc w organizacji handlu międzynarodowego, a także wdrażanie zaawansowanych technologii w celu zwiększania efektywności zarządzania światem biznesu. Firma UPS dokłada starań na rzecz zrównoważonej działalności – dla klientów, środowiska i społeczności, dla których świadczymy usługi na całym świecie. Z siedziby głównej w Atlancie firma UPS obsługuje ponad 220 krajów i terytoriów na świecie. Firma UPS została wyróżniona za dostawy przesyłek, otrzymując nagrodę America’s Best Customer Service (najlepsza obsługa klienta w Ameryce) od magazynu Newsweek, nagrodę Most Valuable Brand in Transportation (najcenniejsza marka w transporcie) od magazynu Fortune; uzyskała najwyższe pozycje w rankingach JUST 100 za odpowiedzialność społeczną, we wskaźnikach Dow Jones Sustainability World Index i Harris Poll Reputation Quotient, znalazła się też w innych prestiżowych rankingach i konkursach. Firma jest dostępna w Internecie pod adresem ups.com lub pressroom.ups.com, a jej korporacyjny blog można znaleźć pod adresem ups.com/longitudes; e-biuletyn nt. zrównoważonego rozwoju firmy, UPS Horizons, można znaleźć pod adresem ups.com/sustainabilitynewsletter. Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju pod adresem ups.com/sustainability. Aby otrzymywać wiadomości bezpośrednio od UPS, obserwuj @UPS_News na Twitterze. Aby wysłać przesyłkę za pośrednictwem firmy UPS, odwiedź stronę ups.com/ship.

Deklaracje wybiegające w przyszłość

Ten komunikat, nasz roczny raport na formularzu 10-K za rok ubiegły 31 grudnia 2019 г. i inne dokumenty zarejestrowane w SEC zawierają odniesienia do „deklaracji wybiegających w przyszłość” w myśl ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z 1995 roku. Oświadczenia inne niż te dotyczące faktów bieżących lub historycznych, oraz wszelkie deklaracje, którym towarzyszą takie terminy jak „wierzymy, że”, „przewidujemy”, „oczekujemy, że”, „szacujemy”, „zakładamy”, „zamierzamy”, „spodziewamy się, że” oraz „cel”, „plan” i ich różne formy oraz terminy bliskoznaczne, mają charakter deklaracji wybiegających w przyszłość. Deklaracje wybiegające w przyszłość są formułowane zgodnie z zasadami „safe harbor” federalnego prawa papierów wartościowych dotyczącymi prognoz, zgodnie z ustępem 27A ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 i ustępem 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z roku 1934.

Okresowo uwzględniamy również deklaracje wybiegające w przyszłość w innych publicznie ujawnianych materiałach. Deklaracje te mogą odnosić się do naszego zamiaru, opinii i bieżących oczekiwań dotyczących naszych kierunków strategicznych, perspektyw i przyszłych wyników, a także mogą one podawać nasze bieżące oczekiwania lub prognozy co do przyszłych zdarzeń; nie odnoszą się one do faktów historycznych ani bieżących. Kierownictwo uważa, że takie wybiegające w przyszłość deklaracje są uzasadnione na moment ich formułowania. Należy jednak zachować ostrożność i nie opierać się na jakichkolwiek deklaracjach wybiegających w przyszłość, ponieważ takie stwierdzenia dotyczą tylko sytuacji na dzień ich sformułowania.

Deklaracje wybiegające w przyszłość podlegają pewnym zagrożeniom i niepewności, co może spowodować, że rzeczywiste efekty będą odbiegać materialnie od naszego doświadczenia historycznego, obecnych oczekiwań i przewidywanych wyników. Takie zagrożenia i niepewność, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą, to między innymi: niepewność związana z wpływem pandemii COVID-19 na naszą firmę i działalność, sytuację finansową, wyniki finansowe i pozycję finansową, na naszych klientów i dostawców oraz na gospodarkę światową; zmiany w ogólnych warunkach gospodarczych, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach; znacząca konkurencja na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; zmiany w relacjach z naszymi znaczącymi klientami; zmiany w złożonych i rygorystycznych regulacjach w USA i w innych krajach (w tym w przepisach podatkowych i regulacjach podatkowych); zwiększone wymagania co do bezpieczeństwa fizycznego lub danych, które mogą podwyższyć koszty operacyjne i obniżyć wydajność operacyjną; prawne, regulacyjne lub rynkowe odpowiedzi na globalną zmianę klimatu; wyniki negocjacji i potwierdzenia zawarcia umów o pracę; strajki, przestoje w pracy lub spowolnienia u naszych pracowników; skutki zmian w cenach energii, w tym benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego, oraz przerwy w dostawach tych towarów; zmiany kursów walutowych lub stóp procentowych; niepewność wynikająca z przewidywanego zlikwidowania stawki LIBOR i przejścia na inny poziom odniesienia w zakresie stóp procentowych; umiejętność utrzymania wizerunku naszej marki; naruszenia w zakresie bezpieczeństwa danych; zakłócenia w Internecie lub w naszej infrastrukturze technologicznej; przerwy w działalności firmy lub negatywny wpływ na naszą działalność spowodowane przez zjawiska przyrodnicze albo zdarzenia wywołane przez człowieka bądź katastrofy, w tym ataki terrorystyczne, epidemie lub pandemie; umiejętność dokładnego prognozowania naszych przyszłych potrzeb w zakresie inwestycji kapitałowych; narażenie na wpływ przemian gospodarczych, politycznych i społecznych na rynkach międzynarodowych oraz wschodzących; zmiany w strategii biznesowej, regulacjach rządowych lub warunkach gospodarczo-rynkowych, które mogą spowodować istotne pogorszenie stanu naszych aktywów; wzrost naszych wydatków lub zobowiązań finansowych związanych ze zdrowiem pracowników, emerytów i/lub świadczeniami emerytalno-rentowymi; potencjalne dodatkowe zobowiązania podatkowe w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach; ewentualność różnych roszczeń i postępowania sądowego w związku z pracą i zatrudnieniem, obrażeniami ciała, szkodami majątkowymi, praktykami biznesowymi, odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym i w związku z innymi kwestiami; nasza zdolność do osiągania spodziewanych korzyści z przejęć, spółek typu joint venture lub ze strategicznej współpracy; zdolność do osiągania spodziewanych korzyści z naszych inicjatyw transformacyjnych; cykliczne i okresowe wahania w naszych wynikach operacyjnych; nasza zdolność do zarządzania kosztami ubezpieczenia i odszkodowania; inne rodzaje ryzyka omówione w dokumentach składanych okresowo w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w Raporcie rocznym na Formularzu 10-K za rok ubiegły 31 grudnia 2019 г., w Raporcie Kwartalnym na Formularzu 10-Q za kwartał ubiegły 31 marca 2020 г. i w kolejnych złożonych sprawozdaniach. Należy wziąć pod uwagę ograniczenia oraz ryzyko związane z deklaracjami wybiegającymi w przyszłość i zbytnio nie polegać na dokładności informacji zawartych w takich stwierdzeniach. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania deklaracji wybiegających w przyszłość w celu odzwierciedlenia zdarzeń, okoliczności, zmian w oczekiwaniach czy wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń po dniu złożenia takich deklaracji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Uzgodnienie wskaźników finansowych GAAP i innych wskaźników finansowych

Informacje o naszych wynikach finansowych opracowane zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości („GAAP”) uzupełniamy o wskaźniki finansowe inne niż uwzględnione w standardach GAAP, w tym „skorygowane” rekompensaty i świadczenia, zysk operacyjny, marżę operacyjną, inny dochód (koszt), przychód przed podatkiem dochodowym, efektywną stopę podatku, zysk netto oraz zysk na akcję. Sprawozdania dotyczące przychodu, przychodu z poszczególnych rodzajów transakcji i zysku operacyjnego uzupełniamy o wskaźniki inne niże te uwzględnione w standardach GAAP, które z okresu na okres wyłączają wpływ zmian kursu wymiany walut oraz czynności związane z hedgingiem. Co więcej, okresowo ujawniamy wolne przepływy środków pieniężnych, wolne przepływy pieniężne z wyłączeniem uznaniowych składek emerytalnych i nakładów kapitałowych, w tym spłaty rat z tytułu leasingu kapitałowego. Równorzędne wskaźniki określone zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP są nazywane „raportowanymi” lub „nieskorygowanymi”.

Uważamy, że tego rodzaju wskaźniki inne niż GAAP stanowią dodatkowe źródło istotnych informacji, ułatwiające odbiorcom naszych sprawozdań finansowych zrozumienie wyników finansowych spółki i przepływów pieniężnych oraz ocenę naszej bieżącej działalności, ponieważ wyłączają one kwestie, które niekoniecznie wskazują na nasze podstawowe działania lub niekoniecznie odnoszą się do naszych podstawowych działań, ale mogą stanowić przydatny punkt wyjścia do analizy trendów zachodzących w podstawowych obszarach działalności spółki. Te wskaźniki spoza standardów GAAP są stosowane wewnętrznie przez kierownictwo do analizy wyników operacji jednostki biznesowej, alokacji zasobów jednostki biznesowej oraz w związku z ustaleniami dotyczącymi nagród motywacyjnych.

Koszty związane z programami restrukturyzacji; koszty strategii transformacyjnej

Zysk operacyjny nieprzewidziany w GAAP, marża operacyjna, dochód przed opodatkowaniem, dochód netto i zysk na akcję nie uwzględniają kosztów związanych z programami restrukturyzacji, w tym kosztów strategii transformacyjnej. Wierzymy, że uzyskane w ten sposób porównanie wyników finansowych rok do roku, bez uwzględnienia krótkoterminowego wpływu kosztów restrukturyzacji, jest przydatne.

Wpływ zmian kursów wymiany walut i działań związanych z hedgingiem

Przychód walutowo neutralny, przychód na element i zysk operacyjny oblicza się poprzez podzielenie przychodu, przychodu na element i zysku operacyjnego w dolarach amerykańskich zanotowanych w bieżącym okresie przez średnie kursy wymiany walut w bieżącym okresie, żeby uzyskać przychód, przychód na element i zysk operacyjny w walucie lokalnej w bieżącym okresie. Uzyskane kwoty są następnie mnożone przez średnie kursy wymiany walut wykorzystywane do uzyskiwania porównywalnych wyników w każdym miesiącu w roku poprzednim (w tym wpływ z okresu na okres działalności związanej z hedgingiem w postaci przychodu w walutach obcych). Różnica pomiędzy przychodem, przychodem na element i zyskiem operacyjnym w dolarach amerykańskich zanotowanym w bieżącym okresie a uzyskanym przychodem, przychodem na element i zyskiem operacyjnym w dolarach amerykańskich za bieżący okres to wpływ z okresu na okres wahań kursu wymiany walut obcych.

Wpływ zmian w stawkach rabatów emerytalnych

Zysk operacyjny bez uwzględnienia stawki rabatów emerytalnych niewymienionych w zasadach GAAP wyłącza wpływ z okresu na okres zmian stawek rabatów na koszt obsługi emerytury. Od wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2020 г. rozpoczęliśmy ocenę naszych segmentów przy użyciu wskaźnika zysku operacyjnego bez uwzględnienia stawek rabatów emerytalnych wraz ze wskaźnikiem zysku operacyjnego z naszego docelowego segmentu.

Zysk operacyjny bez uwzględnienia stawek emerytalnych obliczany jest przez uwzględnienie rabatu na wartość świadczeń związanych z obsługą pracownika w bieżącym okresie wykorzystującym stawkę upustu z poprzedniego roku stosowaną dla każdego z naszych planów świadczeń sponsorowanych przez spółkę. Różnica pomiędzy tą uzyskaną kwotą a raportowanym kosztem obsługi z bieżącego okresu to wpływ przesunięć w ramach rabatów emerytalnych z okresu na okres na zysk operacyjny.

Przepływ wolnych środków pieniężnych i skorygowane wydatki kapitałowe

Uważamy, że przepływ wolnych środków pieniężnych z wyłączeniem uznaniowych składek emerytalnych i przepływ wolnych środków pieniężnych skorygowany o spłaty rat zobowiązań z tytułu leasingu kapitałowego to ważne wskaźniki wysokości środków pieniężnych generowanej przez zwykłe operacje biznesowe; stosujemy je jako wskaźniki przyrostowych środków pieniężnych dostępnych na potrzeby inwestycji w naszą działalność, spełnienia naszych zobowiązań w zakresie zadłużenia oraz zwrotu dla akcjonariuszy. Ponadto uważamy, że skorygowanie wydatków kapitałowych na podstawowe spłaty zobowiązań związanych z leasingiem kapitałowym dokładniej odzwierciedla ogólne środki pieniężne, które zainwestowaliśmy w aktywa kapitałowe. Przepływ wolnych środków pieniężnych obliczamy jako przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszone o wydatki inwestycyjne, środki ze zbycia rzeczowych aktywów majątku trwałego oraz zmiany netto należności finansowych oraz koszty innej działalności inwestycyjnej. Przepływ wolnych środków pieniężnych z wyłączeniem uznaniowych składek emerytalnych włącza ponownie wszelkie uznaniowe składki emerytalne wpłacone w tym okresie. 

Miary finansowe inne niż GAAP należy rozpatrywać w charakterze uzupełnienia, a nie alternatywy wobec wyników spółki opracowanych i ogłoszonych zgodnie z zasadami GAAP. Nasze informacje finansowe inne niż wynikające z zasad GAAP nie stanowią kompleksowej podstawy dla rachunkowości. W związku z tym nie można ich zestawiać ze wskaźnikami publikowanymi pod podobnymi nazwami przez inne spółki.

Szukasz obrazów i filmów? Odwiedź naszą bibliotekę mediów.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software