Firma UPS przedstawia zyski z pierwszego kwartału 2023 roku

UPS ogłosiła dziś skonsolidowane przychody za pierwszy kwartał 2023 r. w wysokości 22,9 mld USD, co stanowi spadek o 6% w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r.
dHero_1440x752_About_Q1.jpg Tablet768x760_Q1.jpg mHero1023x960_Q1.jpg
 • Skonsolidowane przychody 22,9 mld USD, w porównaniu z 24,4 mld z ubiegłego roku
 • Skonsolidowane zyski operacyjne rzędu 2,5 mld USD, skorygowane Skonsolidowane zyski operacyjne rzędu 2,6 mld USD, skorygowane
 • Skonsolidowane marginesy operacyjne 11,1%
 • Rozwodniony zysk na akcję 2,19 USD; skorygowany Rozwodniony zysk na akcję 2,20 USD, w porównaniu z 3,05 USD z ubiegłego roku
 • Aktualizacja wyników finansowych za rok 2023

ATLANTA — 25 kwietnia 2023 г. — firma UPS (NYSE:UPS) ogłosiła dziś skonsolidowane przychody za pierwszy kwartał 2023 r. w wysokości 22,9 mld USD, co stanowi spadek o 6% w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 2,5 mld USD, co oznacza spadek o 21,8% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r. i o 22,8% po uwzględnieniu korekty. Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 2,19 USD za kwartał; skorygowany rozwodniony zysk na akcję wyniósł 2,20 USD, czyli o 27,9% mniej w stosunku do tego samego okresu w 2022 r.

Wyniki GAAP za pierwszy kwartał 2023 r. uwzględniają opłatę za transformację po opodatkowaniu i inne opłaty w wysokości 9 mln USD, co odpowiada kwocie 0,01 USD na rozwodnioną akcję.

„Chcę podziękować wszystkim pracownikom UPS za dostarczanie klientom ważnych usług na najwyższym poziomie” — powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS. „W pierwszym kwartale deklaracja sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych okazała się zawyżona w stosunku do przewidywanych ilości. Ponadto doświadczyliśmy stałego spadku popytu w Azji. W odpowiedzi na te sytuację skupiliśmy się na uzyskaniu skonsolidowanego zysku za pierwszy kwartał oraz marginesów operacyjnych zgodnych z naszymi podstawowymi celami. Biorąc pod uwagę obecne warunki makroekonomiczne, spodziewamy się, że popyt nadal będzie stanowił problem. Nadal będziemy się starać zwiększać produktywność, jednocześnie inwestując w inicjatywy mające na celu poprawę wydajności i rozwój, co pozwoli nam wyjść z tego okresu niskiego popytu z jeszcze silniejszą pozycją”.

Segment krajowy USA

 

 

1. kw. 2023 r.

Skorygowane

1. kw. 2023 r.

 

1Q 2022

Skorygowane

1Q 2022

Przychody

14 987 mln USD

 

$15,124 M

 

Zysk operacyjny

1 466 mln USD

1 488 mln USD

$1,662 M

$1,705 M

 • Przychód spadł o 0,9%. Było to spowodowane spadkiem średnich dziennych obrotów o 5,4%, co zostało niemal wyrównane przez wzrost przychodu o 4,8% na paczkę.
 • Margines operacyjny wyniósł 9,8%; skorygowany margines operacyjny wyniósł 9,9%.

Segment międzynarodowy

 

 

1. kw. 2023 r.

Skorygowane

1. kw. 2023 r.

 

1Q 2022

Skorygowane

1Q 2022

Przychody

4 543 mln USD

 

$4,876 M

 

Zysk operacyjny

828 mln USD

806 mln USD

$1,116 M

$1,120 M

 • Przychód zmalał o 6,8%, co było spowodowane redukcją średnich dziennych obrotów o 6,2% ze względu na niższy obrót krajowy i rozluźnienie szklaków handlowych w Chinach.
 • Margines operacyjny wyniósł 18,2%; skorygowany margines operacyjny wyniósł 17,7%.

Supply Chain Solutions1

 

 

1. kw. 2023 r.

Skorygowane

1. kw. 2023 r.

 

1Q 2022

Skorygowane

1Q 2022

Przychody

3 395 mln USD

 

$4,378 M

 

Zysk operacyjny

247 mln USD

258 mln USD

$473 M

$481 M

1 Składa się z segmentów operacyjnych, które nie spełniają kryteriów dla segmentu raportowanego w ramach ASC Topic 280 — raportowanie segmentów.

 • Przychody spadły o 22,5% z powodu redukcji obrotów i kursów rynkowych w spedycji, częściowo zneutralizowanych przez wzrost naszej działalności w sektorze medycznym.
 • Margines operacyjny wyniósł 7,3%; skorygowany margines operacyjny wyniósł 7,6%.

Prognoza na rok 2023

Spółka udostępnia niektóre dane w postaci skorygowanej (spoza zakresu GAAP), gdyż nie jest możliwe przewidzenie ani sformułowanie uzgodnienia, które odzwierciedlałoby wpływ przyszłych korekt z tytułu aktualizacji funduszy emerytalnych lub innych nieprzewidzianych wydarzeń, które można by uwzględnić w ogłoszonych wynikach (zgodnych z GAAP) jako dane o istotnym znaczeniu.

W styczniu firma UPS podała zakres swoich celów finansowych na rok 2023 r. w oparciu o prognozy makroekonomiczne dostępne w tamtym czasie. W pierwszym kwartale 2023 r. globalne obroty spadły ze względu na trudne warunki makroekonomiczne oraz zmianę zachowań klientów. W związku z tym firma UPS spodziewa się, że jej przychody oraz skorygowany margines operacyjny za cały rok będą bliskie dolnej granicy podanego wcześniej zakresu.

Cele finansowe za pełny rok 2023 przedstawiają się w następujący sposób:

 • Skonsolidowane przychody na poziomie ok. 97 mld USD
 • Skonsolidowany skorygowany margines operacyjny na poziomie około 12,8%
 • Wydatki inwestycyjne wynoszące ok. 5,3 mld USD
 • Płatności dywidend, za zgodą zarządu, wynoszące około 5,4 mld USD
 • Planowany wykup akcji na poziomie 3 mld USD

* Kwoty „skorygowane” to miary finansowe inne niż standardy GAAP. Zapoznaj się z załącznikiem do tej wersji, aby omówić wskaźniki finansowe spoza zakresu standardów GAAP, w tym uzgodnienie względem najbardziej zbliżonego wskaźnika GAAP.

Osoby kontaktowe:
Relacje UPS z mediami: 404-828-7123 lub pr@ups.com
Dział ds. relacji inwestorskich UPS 404-828-6059 (opcja 4) lub investor@ups.com
# # #

Informacje o telekonferencji

Wyniki za pierwszy kwartał zostaną omówione z inwestorami i analitykami przez Carol Tomé, dyrektor generalną UPS, i Briana Newmana, dyrektora finansowego, podczas telekonferencji zaplanowanej na godz. 8.30 czasu wschodniego (USA), 25 kwietnia 2023 г.. Telekonferencja jest otwarta dla zainteresowanych za pośrednictwem transmisji na żywo w sieci. Aby uzyskać dostęp do telekonferencji, odwiedź stronę www.investors.ups.com i kliknij opcję „Earnings Conference Call”. Dodatkowe informacje finansowe zawarte są w szczegółowych harmonogramach finansowych zamieszczonych na stronie www.investors.ups.com w punkcie „Kwartalne zyski i sprawozdania finansowe” (Quarterly Earnings and Financials), zgodnie z rejestracją dokumentów SEC w formie załącznika do naszego bieżącego raportu na formularzu 8-K.

O UPS

Firma UPS (NYSE: UPS) to jedna z największych na świecie firm o przychodach za 2022 rok na poziomie 100,3 mld USD, która udostępnia szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań logistycznych dla klientów z ponad 220 krajów. Skupiając się na deklaracji misji „Rozwijamy świat, doręczając to, co ważne”, ponad 500 000 pracowników wdraża prostą strategię, realizowaną w skuteczny sposób: Klienci w centrum uwagi. Zaangażowani pracownicy. Rozwój poprzez innowacje. Firma UPS dokłada starań, aby zmniejszyć wpływ na środowisko i wspierać społeczności, które obsługuje na całym świecie. Firma UPS z dumą i pewnością wspiera różnorodność, równość oraz akceptację. Więcej można znaleźć pod adresem www.ups.comabout.ups.com www.investors.ups.com.

Deklaracje wybiegające w przyszłość

Ten komunikat, nasz roczny raport na formularzu 10-K za rok ubiegły 31 grudnia 2022 г. i inne dokumenty zarejestrowane w SEC zawierają i mogą w przyszłości zawierać odniesienia do „deklaracji wybiegających w przyszłość” w myśl ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z 1995 roku. Oświadczenia inne niż te dotyczące faktów bieżących lub historycznych, oraz wszelkie deklaracje, którym towarzyszą takie terminy jak „chcemy”, „wierzymy”, „przewidujemy”, „oczekujemy”, „szacujemy”, „zakładamy”, „zamierzamy”, „spodziewamy się” oraz „zakładamy cel”, „planujemy” i terminy bliskoznaczne, mają charakter deklaracji wybiegających w przyszłość. Deklaracje wybiegające w przyszłość są formułowane zgodnie z zasadami „safe harbor” federalnego prawa papierów wartościowych dotyczącymi prognoz, zgodnie z ustępem 27A ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 i ustępem 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z roku 1934.

Okresowo uwzględniamy również pisemne lub ustne deklaracje wybiegające w przyszłość w innych publicznie ujawnianych materiałach. Deklaracje te mogą odnosić się do naszego zamiaru, przewidywań, opinii i bieżących oczekiwań dotyczących naszych kierunków strategicznych, perspektyw i przyszłych wyników; nie odnoszą się one do faktów historycznych ani bieżących. Kierownictwo uważa, że takie wybiegające w przyszłość deklaracje są uzasadnione na moment ich formułowania. Należy jednak zachować ostrożność i nie opierać się na jakichkolwiek deklaracjach wybiegających w przyszłość, ponieważ takie stwierdzenia dotyczą tylko sytuacji na dzień ich sformułowania lub przyszłości i z natury nie mogą być uznane za pewne.

Deklaracje wybiegające w przyszłość podlegają pewnym zagrożeniom i niepewności, co może spowodować, że rzeczywiste efekty będą odbiegać zasadniczo od naszego doświadczenia historycznego, obecnych oczekiwań lub przewidywanych wyników. Do takich zagrożeń czy niepewności zaliczamy między innymi poniższe kwestie: dalsza niepewność związana z wpływem pandemii COVID-19 na naszą firmę i działalność, zmiany w ogólnych warunkach gospodarczych, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach; rozwój branży i znacząca konkurencja na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; zmiany w relacjach z naszymi znaczącymi klientami; zdolność do przyciągania lub utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; strajki, przestoje w pracy lub spowolnienia u naszych pracowników; skutki negocjacji i zmian umów o pracę, nasza zdolność do zachowania wizerunku marki i reputacji firmy; wzrost lub większa złożoność wymogów z zakresie zabezpieczeń fizycznych; poważne złamanie prywatności danych lub usterki systemu IT; globalne zmiany klimatyczne; przerwy w działalności firmy lub negatywny wpływ na naszą działalność spowodowane przez zjawiska przyrodnicze albo zdarzenia wywołane przez człowieka bądź katastrofy, w tym ataki terrorystyczne, epidemie lub pandemie; narażenie na wpływ przemian gospodarczych, politycznych i społecznych na rynkach międzynarodowych oraz wschodzących; umiejętność szacowania korzyści wynikających z przejść, zbyć, spółek joint venture lub współpracy strategicznej; skutki zmian w cenach energii, w tym benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego, oraz przerwy w dostawach tych towarów; zmiany kursów walutowych lub stóp procentowych; nasza zdolność do dokładnego przewidywania naszych przyszłych potrzeb dotyczących inwestycji kapitałowych; wzrost naszych wydatków lub zobowiązań finansowych związanych ze zdrowiem pracowników, emerytów i/lub świadczeniami emerytalno-rentowymi; zmiany w strategii biznesowej, regulacjach rządowych lub warunkach gospodarczo-rynkowych, które mogą spowodować pogorszenie stanu naszych aktywów; potencjalne dodatkowe amerykańskie lub międzynarodowe zobowiązania podatkowe; coraz surowsze prawa i regulacje dotyczące zmiany klimatu; ewentualność roszczeń lub postępowania sądowego w związku z pracą i zatrudnieniem, obrażeniami ciała, szkodami majątkowymi, praktykami biznesowymi, odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym i w związku z innymi kwestiami; inne rodzaje ryzyka omówione w dokumentach składanych okresowo w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w Raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok ubiegły 31 grudnia 2022 г. i w sprawozdaniach złożonych w dalszej kolejności. Należy wziąć pod uwagę ograniczenia oraz ryzyko związane z deklaracjami wybiegającymi w przyszłość i zbytnio nie polegać na dokładności prognoz zawartych w takich stwierdzeniach. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania deklaracji wybiegających w przyszłość w celu odzwierciedlenia zdarzeń, okoliczności, zmian w oczekiwaniach czy wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń po dniu złożenia takich deklaracji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Informacje, w tym porównania z poprzednimi okresami, mogą odzwierciedlać skorygowane wyniki. Informacje na temat uzgadniania skorygowanych wyników i innych miar finansowych niezgodnych z GAAP znajdują się w załączniku.

Uzgodnienie wskaźników finansowych GAAP i innych wskaźników finansowych

Od czasu do czasu przesyłamy sprawozdawczość dotyczącą naszych informacji finansowych określonych w ogólnie przyjętych regułach rachunkowości („GAAP”) ze wskaźnikami finansowymi innymi niż GAAP.

Miary finansowe należy rozpatrywać w charakterze uzupełnienia, a nie alternatywy wobec wyników spółki opracowanych i ogłoszonych zgodnie z zasadami GAAP. Nasze skorygowane miary finansowe nie stanowią kompleksowej podstawy rachunkowości i dlatego nie mogą być porównywane z miarami finansowymi o podobnej nazwie zgłaszanymi przez inne firmy.

Wskaźniki niewynikające z GAAP

W przypadku przedstawiania prognoz nieuwzględniających zasad GAAP w przyszłości nie jesteśmy w stanie przedstawić ilościowych uzgodnień do najbardziej zbliżonych wskaźników GAAP ze względu na niepewność związaną z czasem, ilością lub naturą zmian, które mogą być istotne w danym okresie.

Zmiana kursów wymiany walut i działania związane z hedgingiem

Przychód walutowo neutralny, przychód jednostkowy i zysk operacyjny nie uwzględniają okresowego wpływu z powodu zmian kursów walut i działań hedgingowych obcych walut. Te pomiary oblicza się poprzez podzielenie przychodu, przychodu na element i zysku operacyjnego w dolarach amerykańskich zanotowanych w bieżącym okresie przez średnie kursy wymiany walut w bieżącym okresie, żeby uzyskać przychód, przychód na element i zysk operacyjny w walucie lokalnej w bieżącym okresie. Uzyskane kwoty są następnie mnożone przez średnie kursy wymiany walut wykorzystywane do uzyskiwania porównywalnych wyników w każdym miesiącu w roku poprzednim (w tym wpływ działalności związanej z hedgingiem w postaci przychodu w walutach obcych). Różnica pomiędzy przychodem, przychodem na element i zyskiem operacyjnym w dolarach amerykańskich zanotowanym w bieżącym okresie a uzyskanym przychodem, przychodem na element i zyskiem operacyjnym w dolarach amerykańskich za bieżący okres to wpływ z okresu na okres wahań kursu wymiany walut obcych i działań hedgingowych.

Zmiany w programie wynagrodzeń motywacyjnych

W 2022 r. wprowadziliśmy pewne zmiany strukturalne w programie wynagrodzeń motywacyjnych, które wiązały się z jednorazową, bezgotówkową opłatą spowodowaną przyspieszonym nabyciem praw do określonych nagród rozliczanych w kapitale własnym w ramach funduszu motywacyjnego. Uzupełniamy dane dotyczące naszego zysku z działalności operacyjnej, marginesów operacyjnych, dochodów nieopodatkowanych, dochodów netto i zysków na akcję o mierniki finansowe inne niż GAAP, które nie uwzględniają wpływu tych zmian. Sądzimy, że uwzględnienie wpływu takich zmian umożliwia osobom korzystającym z naszych oświadczeń finansowych lepiej rozpoznać trendy wzrostu wynagrodzeń i wydatki związane ze świadczeniami.

Szacowane zmiany wartości rezydualnej aktywów długoterminowych

W czwartym kwartale 2022 r. ponieśliśmy jednorazową, bezgotówkową opłatę wynikającą z obniżenia szacowanej wartości rezydualnej naszej floty MD-11. Uzupełniamy dane dotyczące naszego zysku z działalności operacyjnej, marginesów operacyjnych, dochodów nieopodatkowanych, dochodów netto i zysków na akcję o mierniki finansowe inne niż GAAP, które nie uwzględniają wpływu tej zmiany. Uważamy, że nieuwzględnianie wpływu tej opłaty pomoże osobom korzystającym z naszych oświadczeń finansowych lepiej zrozumieć stały koszt związany z naszymi długoterminowymi aktywami.

Przekształcanie i inne opłaty

Skorygowany EBITDA, zysk operacyjny, margines operacyjny, przychód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym, dochód netto i zysk na akcję nie uwzględniają wpływu obciążeń związanych z działaniami transformacyjnymi, wartością niematerialną oraz zmniejszeniem wartości aktywów. Sądzimy, że nieuwzględnianie wpływu tych opłat pomaga osobom korzystającym z naszych sprawozdań finansowych zapoznać się z bazowymi wynikami działalności z takiej samej perspektywy jak kadra zarządzająca. Nie uwzględniamy tych kosztów, oceniając wyniki operacyjne naszych jednostek biznesowych, podejmując decyzje o przydzielaniu zasobów lub ustalając wysokość nagród w ramach programu motywacyjnego.

Program określonych świadczeń emerytalnych oraz zyski i straty z uzupełniających świadczeń emerytalno-rentowych

Zmiany w wartości godziwej aktywów programu oraz zyski i straty aktuarialne netto wykraczające poza 10-procentowy korytarz cenowy (zdefiniowane jako 10% większej wartości planów emerytalnych oraz przewidywanych korzyści z obligacji), a także zysków i strat wynikających z ograniczenia lub rozliczenia planu, w odniesieniu do naszych programów określonych świadczeń emerytalno-rentowych i uzupełniających ujmujemy niezwłocznie w ramach dochodów z portfela inwestycyjnego (nakład) i innych w zestawieniu dochodów skonsolidowanych. Prezentację naszego dochodu przed podatkiem dochodowym, dochodu netto i zysku na akcję uzupełniamy o wskaźniki inne niż te ujęte w standardach GAAP, wykluczające wpływ zysków i strat oraz związane z tym konsekwencje podatku dochodowego. Uważamy, że wykluczenie tych określonych wpływów zysków i strat planu świadczeń dostarcza ważnych informacji uzupełniających, eliminując niestabilność związaną z aktualizacjami planu i krótkoterminowymi zmianami w rynkowych stopach procentowych, wartości akcji zwyczajnych i tym podobnych czynnikach.

Związane z odroczonym podatkiem dochodowym konsekwencje tego rodzaju korekt z tytułu aktualizacji wyceny świadczeń emerytalno-rentowych i uzupełniających oblicza się, mnożąc wartość ustawowych stawek podatkowych obowiązujących w każdej jurysdykcji podatkowej, w tym amerykańskiej jurysdykcji federalnej i różnych stanowych amerykańskich i nieamerykańskich jurysdykcjach, przez wartość tych korekt.

Przepływy wolnych środków pieniężnych

Przepływ wolnych środków pieniężnych obliczamy jako przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszone o wydatki inwestycyjne, środki ze zbycia rzeczowych aktywów majątku trwałego oraz zmiany netto innej działalności inwestycyjnej. Uważamy, że przepływ wolnych środków pieniężnych to ważny wskaźnik ilości środków pieniężnych generowanej przez trwające operacje biznesowe i używamy go jako miary przyrostu środków pieniężnych dostępnych dla inwestycji w naszą działalność, spełnienia naszych zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia oraz zwrotu gotówki do akcjonariuszy.

Skorygowany zwrot z zainwestowanego kapitału

Wartość skorygowanego ROIC jest obliczana jako wartość trailing z 12 miesięcy („TTM”) lub skorygowanego przychodu operacyjnego podzielona przez średnie zadłużenie, przyszłe świadczenia emerytalne i zobowiązania emerytalne oraz kapitał akcjonariuszy w bieżącym okresie i na koniec roku poprzedniego. Ponieważ skorygowany ROIC nie jest wartością zdefiniowaną przez GAAP, obliczamy ją w części przy użyciu miar finansowych innych niż GAAP, które uważamy za najbardziej aktualne wyniki działalności gospodarczej. Uważamy, że skorygowany ROIC jest przydatnym miernikiem w ocenie skuteczności i wydajności naszych długoterminowych inwestycji kapitałowych.

Skorygowane całkowite zadłużenie / skorygowany wskaźnik EBITDA

Skorygowane łączne zadłużenie definiuje się jako nasze długoterminowe zadłużenie i leasingi finansowe, w tym aktualne płatności, a także przyszłe zobowiązania emerytalne. Skorygowany wskaźnik EBITDA definiuje się jako zyski przed oprocentowaniem, podatkami i amortyzacją rzeczowych aktywów i trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych skorygowanych pod katem wpływu zmian programu nagród motywacyjnych, transformacji i innych kosztów, zysków i strat w ramach zdefiniowanych świadczeń i innych przychodów. Uważamy, że stosunek skorygowanego długu całkowitego do skorygowanego wskaźnika EBITDA stanowi ważny wskaźnik naszej wytrzymałości finansowej i jest wykorzystywany przez strony trzecie w ocenie poziomu naszej zadłużenia.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software