UPS ogłasza priorytety strategiczne, trzyletnie cele finansowe oraz nowe cele ESG

Firma określi priorytety dla strategii stawiania na klientów, wspólne przywództwo i innowacje; omówi obszary, w których może się rozwijać, w tym małe i średnie firmy, sektor medyczny i międzynarodowy; poda cele finansowe na 2023 rok; oraz omówi nowo ustalone cele ESG.
IAD_1440x752px.jpg IAD_768x760.jpg IAD_1023x960px.jpg

ATLANTA – UPS (NYSE:UPS) organizuje dziś o godzinie 9:00 EDT konferencję dla inwestorów i analityków. Wirtualne wydarzenie będzie dostępne w całości przez webcast na żywo i do otworzenia na stronie investors.ups.com.

Firma określi priorytety dla strategii stawiania na klientów, wspólne przywództwo i innowacje; omówi obszary, w których może się rozwijać, w tym małe i średnie firmy, sektor medyczny i międzynarodowy; poda cele finansowe na 2023 rok; oraz omówi nowo ustalone cele ESG.

  • Stawianie na klientów:  Poprzez stawianie na klientów firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą cyfrową obsługę dzięki globalnej sieci logistycznej. Firma przedstawi działania podejmowane w celu uproszczenia i ułatwienia współpracy z UPS. Stawianie na klientów skupia się na wyeliminowaniu utrudnień podczas współpracy z UPS i jest mierzone poprzez wzrost wskaźnika Net Promoter Score lub NPS. Firma celuje w wynik NPS w 2023 r. co najmniej 50 punktów.
  • Wspólne przywództwo: Spółka omówi środki podejmowane w celu poprawy doświadczeń pracowników i większe prawdopodobieństwo, że pracownik firmy poleci UPS jako wspaniałe miejsce pracy. Firma chce osiągnąć w 2023 „prawdopodobieństwo polecenia” na poziomie 80% lub wyżej. 
  • Innowacje: Poprzez wyróżnianie inicjatyw technologicznych i produktywności firma będzie dążyć do tworzenia wartości dla akcjonariuszy firmy, zapewniając coraz wyższe zwroty zainwestowanego kapitału, a także zwroty dla akcjonariuszy poprzez dywidendy i wymianę akcji.

„Tworzymy nowe UPS, zakorzenione w wartościach firmy. Nasze priorytety strategiczne ewoluują, aby odzwierciedlać zmieniające się potrzeby naszych klientów i firm, a co najważniejsze naszych interesariuszy” — powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS. 

Prognoza

Cele finansowe na 2023 rok
Dziś spółka omówi swoje cele finansowe na rok 2023:

  • Skonsolidowane przychody wahające się od ok. 98 mld USD do ok. 102 mld USD.
  • Skonsolidowany skorygowany* margines operacyjny — od około 12,7% do 13,7%.
  • Łączne wydatki kapitałowe w latach 2021–2023 od ok. 13,5 mld USD do ok. 14,5 mld USD.
  • Skorygowany zwrot z inwestycji w zainwestowany kapitał, od ok. 26% do ok. 29 procent.

* Kwoty „skorygowane” to miary finansowe inne niż standardy GAAP. Zapoznaj się z załącznikiem do tej wersji, aby omówić wskaźniki finansowe spoza zakresu standardów GAAP, w tym niezbędne zgody.

Spółka udostępnia dane w postaci skorygowanej (spoza zakresu GAAP) tylko dla marginesu operacyjnego i zwrotu zainwestowanego kapitału, gdyż nie jest możliwe przewidzenie ani sformułowanie uzgodnienia, które odzwierciedlałoby wpływ przyszłych korekt z tytułu aktualizacji wyceny funduszy emerytalnych lub innych nieznanych lub nieprzewidzialnych aktualizacji, które można by uwzględnić w ogłoszonych wynikach (zgodnych z GAAP) jako dane o istotnym znaczeniu.

Cele ESG
Spółka ogłasza również nowy zbiór celów ESG dla całej firmy, w tym zobowiązanie do neutralizacji emisji dwutlenku węgla w zakresie emisji 1, 2 i 3 na całym świecie w roku 2050. Skonsolidowane cele środowiskowe na rok 2035 obejmują:

  • 50% redukcja CO2 dla każdej paczki dostarczanej w ramach globalnej wysyłki małych paczek (rok bazowy 2020).
  • 100% obiektów firmy zasilanych energią odnawialną.
  • 30% paliwa wykorzystywanego w globalnej flocie powietrznej to ekologiczne paliwo lotnicze

Firma UPS opublikowała strategię ESG na stronie investors.ups.com/esg.

Osoby kontaktowe:
Relacje UPS z mediami: 404-828-7123 lub pr@ups.com
Dział ds. relacji inwestorskich UPS 404-828-6059 (opcja 2) lub investor@ups.com

# # #

O UPS
Firma UPS (NYSE: UPS) to jedna z największych na świecie firm doręczających paczki o przychodach za 2020 na poziomie 84,6 mld USD, która udostępnia szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań logistycznych dla klientów z ponad 220 krajów. Ponad 540 000 pracowników firmy wdraża strategię, która jest prosta i wydajna: Klienci w centrum uwagi. Zaangażowani pracownicy. Rozwój poprzez innowacje. Firma UPS dokłada starań, aby zmniejszyć wpływ na środowisko i wspierać społeczności, które obsługuje na całym świecie. Firma UPS z dumą i pewnością wspiera także różnorodność, równość oraz akceptację. Firmę można znaleźć w Internecie pod adresem www.ups.com, a dalsze informacje na stronie www.about.ups.com oraz www.investors.ups.com.

Deklaracje wybiegające w przyszłość
Niniejszy komunikat zawiera „deklaracje wybiegające w przyszłość” i odniesienia do nich – w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z 1995 roku. Oświadczenia inne niż te dotyczące faktów bieżących lub historycznych, oraz wszelkie deklaracje, którym towarzyszą takie terminy jak „chcemy”, „wierzymy”, „przewidujemy”, „oczekujemy”, „szacujemy”, „zakładamy”, „zamierzamy”, „spodziewamy się” oraz „zakładamy cel”, „planujemy” i terminy bliskoznaczne, mają charakter deklaracji wybiegających w przyszłość. Deklaracje wybiegające w przyszłość są formułowane zgodnie z zasadami „safe harbor” federalnego prawa papierów wartościowych dotyczącymi prognoz, zgodnie z ustępem 27A ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 i ustępem 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z roku 1934.

Okresowo uwzględniamy również pisemne lub ustne deklaracje wybiegające w przyszłość w innych publicznie ujawnianych materiałach. Deklaracje te mogą odnosić się do naszego zamiaru, przewidywań, opinii i bieżących oczekiwań dotyczących naszych kierunków strategicznych, perspektyw i przyszłych wyników; nie odnoszą się one do faktów historycznych ani bieżących. Kierownictwo uważa, że takie wybiegające w przyszłość deklaracje są uzasadnione na moment ich formułowania. Należy jednak zachować ostrożność i nie opierać się na jakichkolwiek deklaracjach wybiegających w przyszłość, ponieważ takie stwierdzenia dotyczą tylko sytuacji na dzień ich sformułowania lub przyszłości i z natury nie mogą być uznane za pewne.

Deklaracje wybiegające w przyszłość podlegają pewnym zagrożeniom i niepewności, co może spowodować, że rzeczywiste efekty będą odbiegać zasadniczo od naszego doświadczenia historycznego, obecnych oczekiwań lub przewidywanych wyników. Do takich zagrożeń czy niepewności zaliczamy między innymi poniższe kwestie: dalsza niepewność związana z wpływem pandemii COVID-19 na naszą firmę i działalność, wyniki finansowe i płynność, na naszych klientów i dostawców oraz na gospodarkę światową; zmiany w ogólnych warunkach gospodarczych, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach; znacząca konkurencja na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; zmiany w relacjach z naszymi znaczącymi klientami; zmiany w środowisku regulacyjnym w USA lub innych krajach; zwiększone lub bardziej złożone wymagania co do bezpieczeństwa fizycznego lub danych; prawne, regulacyjne lub rynkowe odpowiedzi na globalną zmianę klimatu; wyniki negocjacji i potwierdzenia zawarcia umów o pracę; strajki, przestoje w pracy lub spowolnienia u naszych pracowników; skutki zmian w cenach energii, w tym benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego, oraz przerwy w dostawach tych towarów; zmiany kursów walutowych lub stóp procentowych; niepewność wynikająca z przewidywanego zlikwidowania stawki LIBOR i przejścia na inny poziom odniesienia w zakresie stóp procentowych; umiejętność utrzymania wizerunku naszej marki; zdolność przyciągania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników; naruszenia w zakresie bezpieczeństwa danych; zakłócenia w Internecie lub w naszej infrastrukturze technologicznej; przerwy w działalności firmy lub negatywny wpływ na naszą działalność spowodowane przez zjawiska przyrodnicze albo zdarzenia wywołane przez człowieka bądź katastrofy, w tym ataki terrorystyczne, epidemie lub pandemie; umiejętność dokładnego prognozowania naszych przyszłych potrzeb w zakresie inwestycji kapitałowych; narażenie na wpływ przemian gospodarczych, politycznych i społecznych na rynkach międzynarodowych oraz wschodzących; zmiany w strategii biznesowej, regulacjach rządowych lub warunkach gospodarczo-rynkowych, które mogą spowodować pogorszenie stanu naszych aktywów; wzrost naszych wydatków lub zobowiązań finansowych związanych ze zdrowiem pracowników, emerytów i/lub świadczeniami emerytalno-rentowymi; potencjalne dodatkowe amerykańskie lub międzynarodowe zobowiązania podatkowe; ewentualność roszczeń lub postępowania sądowego w związku z pracą i zatrudnieniem, obrażeniami ciała, szkodami majątkowymi, praktykami biznesowymi, odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym i w związku z innymi kwestiami; nasza zdolność do osiągania spodziewanych korzyści z przejęć, zarządzeń, spółek typu joint venture lub ze strategicznej współpracy; zdolność do osiągania spodziewanych korzyści z naszych inicjatyw transformacyjnych; cykliczne i okresowe wahania w naszych wynikach operacyjnych; nasza zdolność do zarządzania kosztami ubezpieczenia i odszkodowania; inne rodzaje ryzyka omówione w dokumentach składanych okresowo w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w Raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok ubiegły 31 grudnia 2020 г. i w sprawozdaniach złożonych w dalszej kolejności. Należy wziąć pod uwagę ograniczenia oraz ryzyko związane z deklaracjami wybiegającymi w przyszłość i zbytnio nie polegać na dokładności prognoz zawartych w takich stwierdzeniach. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania deklaracji wybiegających w przyszłość w celu odzwierciedlenia zdarzeń, okoliczności, zmian w oczekiwaniach czy wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń po dniu złożenia takich deklaracji. Cele firmy są ambitne i nie ma gwarancji, że wszystkie zostaną zrealizowane. Statystyki i wskaźniki związane z ESG są szacunkowe i mogą być oparte na założeniach lub standardach rozwoju.

Miary finansowe inne niż GAAP; Zgody
Od czasu do czasu przesyłamy sprawozdawczość dotyczącą naszych informacji finansowych określonych w ogólnie przyjętych regułach rachunkowości („GAAP”) ze wskaźnikami finansowymi innymi niż GAAP. Należą do nich: „skorygowane” wynagrodzenie i korzyści; wydatki operacyjne; dochody przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją („EBITDA”); zysk operacyjny; marża operacyjna; inne przychody i (wydatki); dochód przed opodatkowaniem; koszt podatku dochodowego; obowiązująca stawka podatku; dochód netto; oraz zysk na akcję. Przedstawiamy przychody i przychody jednostkowe w stałej walucie. Ponadto ujawniamy wolne środki pieniężne, zwrot z zainwestowanego kapitału („ROIC”) oraz skorygowany stosunek zadłużenia do skorygowanej kwoty EBITDA.

Uważamy, że tego rodzaju wskaźniki inne niż GAAP stanowią źródło istotnych informacji, ułatwiające odbiorcom naszych sprawozdań finansowych lepsze zrozumienie wyników finansowych spółki i przepływów pieniężnych oraz ocenę naszej bieżącej działalności, ponieważ wyłączają one kwestie, które niekoniecznie wskazują na nasze podstawowe działania lub niekoniecznie odnoszą się do naszych podstawowych działań, ale mogą stanowić przydatny punkt wyjścia do analizy trendów zachodzących w podstawowych obszarach działalności spółki. Te wskaźniki spoza standardów GAAP są stosowane wewnętrznie przez kierownictwo do analizy wyników operacji jednostki biznesowej, alokacji zasobów jednostki biznesowej oraz w związku z ustaleniami dotyczącymi nagród motywacyjnych.

Miary finansowe inne niż GAAP należy rozpatrywać w charakterze uzupełnienia, a nie alternatywy wobec wyników spółki opracowanych i ogłoszonych zgodnie z zasadami GAAP. Nasze skorygowane informacje finansowe nie stanowią kompleksowej podstawy dla rachunkowości. W związku z tym nie można ich zestawiać ze wskaźnikami publikowanymi pod podobnymi nazwami przez inne spółki.

Restrukturyzacja i inne obciążenia

Skorygowany zysk operacyjny, EBITDA, marża operacyjna, przychód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym, dochód netto i zysk na akcję nie uwzględniają wpływu obciążeń związanych z programami restrukturyzacji, w tym kosztów transformacji i trwałego zmniejszenia wartości aktywów.

Koszty związane z czynnościami i wydatkami prawnymi

Skorygowany zysk EBITDA, zysk operacyjny, marża operacyjna, dochód przed opodatkowaniem, dochód netto i zysk na akcję mogą wykluczyć wpływ kosztów związanych z pewnymi sytuacjami prawnymi i wydatkami związanymi z nietypowymi kwestiami prawnymi. Uważamy, że skorygowane informacje stanowią przydatne porównanie wyników finansowych rok do roku bez uwzględniania wpływu tych nietypowych czynników i wydatków. Oceniamy nasze wyniki w oparciu o skorygowane dane.

Zmiana kursów wymiany walut i działania związane z hedgingiem

Przychód walutowo neutralny, przychód na element i zysk operacyjny wyłączają wpływ zmiany kursów wymiany walut i zagranicznych działań hedgingowych. Te środki oblicza się poprzez podzielenie przychodu, przychodu na element i zysku operacyjnego w dolarach amerykańskich zanotowanych w bieżącym okresie przez średnie kursy wymiany walut w bieżącym okresie, żeby uzyskać przychód, przychód na element i zysk operacyjny w walucie lokalnej w bieżącym okresie. Uzyskane kwoty są następnie mnożone przez średnie kursy wymiany walut wykorzystywane do uzyskiwania porównywalnych wyników w każdym miesiącu w roku poprzednim (w tym wpływ działalności związanej z hedgingiem w postaci przychodu w walutach obcych). Różnica pomiędzy przychodem, przychodem na element i zyskiem operacyjnym w dolarach amerykańskich zanotowanym w bieżącym okresie a uzyskanym przychodem, przychodem na element i zyskiem operacyjnym w dolarach amerykańskich za bieżący okres to wpływ z okresu na okres wahań kursu wymiany walut obcych i działań hedgingowych.

Korekty z tytułu rynkowej aktualizacji wyceny funduszy emerytalnych i zobowiązań emerytalnych

Zmiany w wartości godziwej aktywów programu oraz zyski i straty aktuarialne netto wykraczające poza 10-procentowy korytarz cenowy dla naszych programów świadczeń emerytalno-rentowych i uzupełniających ujmujemy niezwłocznie w ramach innych dochodów emerytalno-rentowych (nakład). Prezentację pewnych danych finansowych uzupełniamy o wskaźniki inne niż te ujęte w standardach GAAP, wykluczające wpływ zysków i strat wykraczających poza 10-procentowy korytarz cenowy oraz związane z tym konsekwencje podatku dochodowego. Uważamy, że wykluczenie tych wpływów związanych z równaniem do wartości rynkowej dostarcza ważnych informacji uzupełniających, eliminując niestabilność związaną z krótkoterminowymi zmianami w rynkowych stopach procentowych, wartości akcji zwyczajnych i tym podobnych czynnikach.

Związane z odroczonym podatkiem dochodowym konsekwencje tego rodzaju korekt z tytułu aktualizacji wyceny świadczeń emerytalno-rentowych i uzupełniających oblicza się, mnożąc wartość ustawowych stawek podatkowych obowiązujących w każdej jurysdykcji podatkowej, w tym amerykańskiej jurysdykcji federalnej i różnych stanowych amerykańskich i nieamerykańskich jurysdykcjach, przez wartość tych korekt.

Przepływy wolnych środków pieniężnych

Przepływ wolnych środków pieniężnych obliczamy jako przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszone o wydatki inwestycyjne, środki ze zbycia rzeczowych aktywów majątku trwałego oraz zmiany netto należności finansowych oraz koszty innej działalności inwestycyjnej. Uważamy, że przepływ wolnych środków pieniężnych to ważny wskaźnik ilości środków pieniężnych generowanej przez trwające operacje biznesowe i używamy go jako miary przyrostu środków pieniężnych dostępnych dla inwestycji w naszą działalność, spełnienia naszych zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia oraz zwrotu gotówki do akcjonariuszy.

Zwrot z zainwestowanego kapitału

Wartość ROIC jest obliczana jako wartość trailing z 12 miesięcy („TTM”) lub skorygowanego przychodu operacyjnego podzielona przez średnie zadłużenie, przyszłe świadczenia emerytalne i zobowiązania emerytalne oraz kapitał akcjonariuszy w bieżącym okresie i na koniec roku poprzedniego. Ponieważ ROIC nie jest wartością zdefiniowaną przez GAAP, obliczamy ją w części przy użyciu miar finansowych innych niż GAAP, które uważamy za najbardziej aktualne wyniki działalności gospodarczej. Uważamy, że ROIC jest przydatnym miernikiem w ocenie skuteczności i wydajności naszych długoterminowych inwestycji kapitałowych.

Skorygowane całkowite zadłużenie / skorygowany wskaźnik EBITDA

Skorygowane łączne zadłużenie definiuje się jako nasze długoterminowe zadłużenie i leasingi finansowe, w tym aktualne płatności, a także przyszłe zobowiązania emerytalne. Skorygowany zysk EBITDA jest definiowany jako zysk przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją dostosowany do restrukturyzacji i innych kosztów, przychodów inwestycyjnych i innych. Uważamy, że stosunek skorygowanego długu całkowitego do skorygowanego wskaźnika EBITDA stanowi ważny wskaźnik naszej wytrzymałości finansowej i jest wykorzystywany przez strony trzecie w ocenie poziomu naszej zadłużenia.

Wskaźniki niewynikające z GAAP

W przypadku przedstawiania prognoz nieuwzględniających zasad GAAP w przyszłości nie jesteśmy w stanie przedstawić ilościowych uzgodnień do najbardziej zbliżonych wskaźników GAAP ze względu na niepewność związaną z czasem, ilością lub naturą zmian, które mogą być istotne w danym okresie.

Powiązane historie

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software