UPS ogłasza inicjatywy strategiczne i trzyletnie cele finansowe

UPS przedstawia w zarysie swój plan budowania lepszego i bardziej nowoczesnego świata
~ai-605935bb-4282-49cb-8eb3-7125a90a3b80_ ~ai-c91145f9-3ca1-461e-be3b-f5a2a8f7b6e4_ ~ai-11ebea0d-fb89-4aa2-bb9c-f55d926ad6f5_

ATLANTA, GEORGIA — 26 marca 2024 г. — UPS (NYSE:UPS) będzie dzisiaj prowadzić konferencję w centrum lotniczym Worldport w Louisville w stanie Kentucky, w której wezmą udział jej inwestorzy i analitycy. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:15 czasu ET. Podczas konferencji firma ogłosi szczegóły swoich inicjatyw w zakresie rozwoju strategicznego i produktywności oraz omówi trzyletnie cele finansowe. Wydarzenie będzie dostępne w całości przez webcast na żywo i do otworzenia na stronie investors.ups.com.

W ramach swojego planu budowania lepszego i bardziej nowoczesnego świata UPS będzie kontynuować swoją strategię wspólnego przywództwa i innowacji, która stawia potrzeby klientów na pierwszym planie. Ponadto będzie dążyć do zajęcia pozycji najlepszego spedytora małych przesyłek i firmy logistycznej na świecie.

W trakcie tej konferencji UPS opisze kilka strategicznych inicjatyw, które umożliwią pozyskanie udziałów w rynku i rozszerzenie potencjalnego rynku w celu zapewnienia sobie stopniowego wzrostu. Ponadto firma podzieli się szczegółowymi informacjami na temat sposobu obniżenia kosztów w celu realizacji inicjatywy Network of the Future, która ma na celu optymalizację i dalszą automatyzację jej podstawowej zintegrowanej sieci.    

„Zrealizowaliśmy strategię, którą ustaliliśmy blisko trzy lata temu, co spowodowało zmianę niemal każdego aspektu naszej działalności. Po wyjściu z trudnej sytuacji na rynku w 2023 r. oczekuje się, że branża małych przesyłek zacznie znów się rozwijać w 2024 r. i kolejnych latach. W ciągu najbliższych trzech lat planujemy wprowadzić śmiałe zmiany, aby umożliwić rozwój na rynkach premium, jednocześnie zwiększając produktywność i skuteczność”, wyjaśnia Carol Tomé, prezes i dyrektor zarządzająca UPS. „Te inicjatywy w zakresie rozwoju i produktywności spowodują zwiększenie przychodów, rozszerzenie marginesów operacyjnych oraz większe wolne przepływy gotówkowe, co przełoży się na długoterminową wartość dla naszych udziałowców”.

Prognoza

Cele finansowe na rok 2026

Spółka udostępnia niektóre dane w postaci skorygowanej (spoza zakresu GAAP), gdyż nie jest możliwe przewidzenie ani sformułowanie uzgodnienia, które odzwierciedlałoby wpływ przyszłych nieprzewidzianych wydarzeń, które można by uwzględnić w ogłoszonych wynikach (zgodnych z GAAP) jako dane o istotnym znaczeniu.

Dziś spółka omówi swoje cele finansowe na rok 2026:

  • Skonsolidowane przychody wahające się od ok. 108 mld USD do ok. 114 mld USD.
  • Skonsolidowany skorygowany margines operacyjny* powyżej 13%.
  • Skorygowane marginesy operacyjne rzędu min. 12%* w segmencie krajowych przesyłek w Stanach Zjednoczonych.
  • Skorygowane marginesy operacyjne od 18% do 19%* w segmencie przesyłek międzynarodowych.
  • Skorygowane marginesy operacyjne ok. 12%* w segmencie Supply Chain Solutions.
  • Wolne przepływy gotówkowe* od 17 do 18 mld USD.
  • Wydatki inwestycyjne od 2024 do 2026 rzędu ok. 5,5% łącznych przychodów.

* Stanowi miarę finansową inną niż GAAP. Patrz załącznik do niniejszej publikacji, aby zapoznać się z omówieniem miar finansowych innych niż GAAP.

Kontakty:

Relacje UPS z mediami: 404-828-7123 lub pr@ups.com

Relacje UPS z inwestorami 404-828-6059 (opcja 4) lub investor@ups.com

# # #

O UPS

Firma UPS (NYSE: UPS) to jedna z największych na świecie firm o przychodach za 2023 rok na poziomie 91,0 mld USD, która udostępnia szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań logistycznych dla klientów z ponad 200 krajów. Skupiając się na deklaracji misji „rozwijamy świat, doręczając to, co ważne”, ponad 500 000 pracowników wdraża prostą strategię, realizowaną w skuteczny sposób: Klienci w centrum uwagi. Zaangażowani pracownicy. Rozwój poprzez innowacje. Firma UPS dokłada starań, aby zmniejszyć wpływ na środowisko i wspierać społeczności, które obsługuje na całym świecie. Firma UPS z dumą i pewnością wspiera różnorodność, równość oraz akceptację. Więcej informacji można znaleźć na stronach https://www.ups.com, about.ups.com oraz https://investors.ups.com.

Deklaracje wybiegające w przyszłość

Ten komunikat, nasz roczny raport na formularzu 10-K za rok ubiegły 31 grudnia 2023 г. i inne dokumenty zarejestrowane w SEC zawierają i mogą w przyszłości zawierać odniesienia do „deklaracji wybiegających w przyszłość” w myśl ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z 1995 roku. Oświadczenia inne niż te dotyczące faktów bieżących lub historycznych, oraz wszelkie deklaracje, którym towarzyszą takie terminy jak „chcemy”, „wierzymy”, „przewidujemy”, „oczekujemy”, „szacujemy”, „zakładamy”, „zamierzamy”, „spodziewamy się” oraz „zakładamy cel”, „planujemy” i terminy bliskoznaczne, mają charakter deklaracji wybiegających w przyszłość. Deklaracje wybiegające w przyszłość są formułowane zgodnie z zasadami „safe harbor” federalnego prawa papierów wartościowych dotyczącymi prognoz, zgodnie z ustępem 27A ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 i ustępem 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z roku 1934.

Okresowo uwzględniamy również pisemne lub ustne deklaracje wybiegające w przyszłość w innych publicznie ujawnianych materiałach. Deklaracje te mogą odnosić się do naszego zamiaru, przewidywań, opinii i bieżących oczekiwań dotyczących naszych kierunków strategicznych, perspektyw i przyszłych wyników; nie odnoszą się one do faktów historycznych ani bieżących. Kierownictwo uważa, że takie wybiegające w przyszłość deklaracje są uzasadnione na moment ich formułowania. Należy jednak zachować ostrożność i nie opierać się na jakichkolwiek deklaracjach wybiegających w przyszłość, ponieważ takie stwierdzenia dotyczą tylko sytuacji na dzień ich sformułowania lub przyszłości i z natury nie mogą być uznane za pewne.

Deklaracje wybiegające w przyszłość podlegają pewnym zagrożeniom i niepewności, co może spowodować, że rzeczywiste efekty będą odbiegać zasadniczo od naszego doświadczenia historycznego, obecnych oczekiwań lub przewidywanych wyników. Do takich zagrożeń czy niepewności zaliczamy między innymi poniższe kwestie: zmiany w ogólnych warunkach gospodarczych, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach; rozwój branży i znacząca konkurencja na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; zmiany w relacjach z naszymi znaczącymi klientami; zdolność do przyciągania lub utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; strajki, przerwy w pracy i spowolnienia spowodowane przez naszych pracowników; zwiększone lub bardziej złożone wymagania co do bezpieczeństwa fizycznego lub operacyjnego, znaczące naruszenia cyberbezpieczeństwa lub zaostrzenie regulacji w zakresie ochrony danych; nasza zdolność do utrzymania wizerunku marki lub reputacji firmy; wpływ globalnych zmian klimatycznych; przerwy w działalności firmy lub negatywny wpływ na naszą działalność spowodowane przez zjawiska przyrodnicze albo zdarzenia wywołane przez człowieka bądź katastrofy, w tym ataki terrorystyczne, epidemie lub pandemie; narażenie na wpływ przemian gospodarczych, politycznych i społecznych na rynkach międzynarodowych oraz wschodzących; nasza zdolność do przewidzenia korzyści wynikających z akwizycji, zbycia, spółek joint venture lub partnerstw strategicznych; skutki zmian w cenach energii, w tym benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego, oraz przerwy w dostawach tych towarów; zmiany kursów walutowych lub stóp procentowych; zdolność przewidywania naszych przyszłych potrzeb wynikających z inwestycji kapitałowych; wzrost naszych wydatków lub zobowiązań finansowych związanych ze zdrowiem pracowników, emerytów i/lub świadczeniami emerytalno-rentowymi; zmiany w strategii biznesowej, regulacjach rządowych lub warunkach gospodarczo-rynkowych, które mogą spowodować pogorszenie stanu naszych aktywów; potencjalne dodatkowe amerykańskie lub międzynarodowe zobowiązania podatkowe; ewentualność roszczeń lub postępowania sądowego w związku z pracą i zatrudnieniem, obrażeniami ciała, szkodami majątkowymi, praktykami biznesowymi, odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym i w związku z innymi kwestiami; inne rodzaje ryzyka omówione w dokumentach składanych okresowo w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w Raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok ubiegły 31 grudnia 2023 г. i w sprawozdaniach złożonych w dalszej kolejności. Należy wziąć pod uwagę ograniczenia oraz ryzyko związane z deklaracjami wybiegającymi w przyszłość i zbytnio nie polegać na dokładności prognoz zawartych w takich stwierdzeniach. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania deklaracji wybiegających w przyszłość w celu odzwierciedlenia zdarzeń, okoliczności, zmian w oczekiwaniach czy wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń po dniu złożenia takich deklaracji.

Przewidujemy, że od czasu do czasu będziemy brać udział w konferencjach analityków i inwestorów. Materiały udostępniane lub prezentowane podczas tych konferencji, takie jak slajdy i prezentacje, mogą być publikowane w naszej witrynie relacji inwestorskich w zakładce „Prezentacje”, dostępnej pod adresem www.investors.ups.com. Te prezentacje mogą zawierać nowe materiały z informacjami niedostępnymi dotychczas dla opinii publicznej, dotyczącymi naszej firmy. Zachęcamy do śledzenia tej witryny oraz publikowanych w niej postów, ponieważ możemy tam zamieszczać oświadczenia publiczne.

Wskaźniki finansowe inne niż GAAP, uzgodnienia

Od czasu do czasu przesyłamy sprawozdawczość dotyczącą naszych informacji finansowych określonych w ogólnie przyjętych regułach rachunkowości („GAAP”) ze wskaźnikami finansowymi innymi niż GAAP.   

Uważamy, że tego rodzaju wskaźniki inne niż GAAP stanowią źródło istotnych informacji, ułatwiające odbiorcom naszych sprawozdań finansowych lepsze zrozumienie wyników finansowych spółki i przepływów pieniężnych oraz ocenę naszej bieżącej działalności, ponieważ wyłączają one kwestie, które niekoniecznie wskazują na nasze podstawowe działania lub niekoniecznie odnoszą się do naszych podstawowych działań, ale mogą stanowić przydatny punkt wyjścia do analizy trendów zachodzących w podstawowych obszarach działalności spółki. Te wskaźniki spoza standardów GAAP są stosowane wewnętrznie przez kierownictwo do analizy wyników operacji jednostki biznesowej, alokacji zasobów jednostki biznesowej oraz w związku z ustaleniami dotyczącymi nagród motywacyjnych.

Miary finansowe inne niż GAAP należy rozpatrywać w charakterze uzupełnienia, a nie alternatywy wobec wyników spółki opracowanych i ogłoszonych zgodnie z zasadami GAAP. Nasze skorygowane informacje finansowe nie stanowią kompleksowej podstawy dla rachunkowości. W związku z tym nie można ich zestawiać ze wskaźnikami publikowanymi pod podobnymi nazwami przez inne spółki.

Wskaźniki niewynikające z GAAP

W przypadku przedstawiania prognoz nieuwzględniających zasad GAAP w przyszłości nie jesteśmy w stanie przedstawić ilościowych uzgodnień do najbardziej zbliżonych wskaźników GAAP ze względu na niepewność związaną z czasem, ilością lub naturą zmian, które mogą być istotne w danym okresie.

Obciążenia związane z działaniami transformacyjnymi, wartością niematerialną oraz zmniejszeniem wartości aktywów i ich zbyciem

Uzupełniamy dane dotyczące naszego zysku z działalności operacyjnej, marginesów operacyjnych, dochodów nieopodatkowanych, dochodów netto i zysków na akcję o mierniki finansowe inne niż GAAP, które nie uwzględniają obciążeń związanych z działaniami transformacyjnymi, wartością niematerialną oraz zmniejszeniem wartości aktywów i ich zbyciem. Sądzimy, że nieuwzględnianie wpływu tych opłat pomaga osobom korzystającym z naszych sprawozdań finansowych zapoznać się z bazowymi wynikami działalności z takiej samej perspektywy jak kadra zarządzająca oraz przeanalizować je w ten sam sposób. Nie uwzględniamy tych kosztów, oceniając wyniki operacyjne naszych jednostek biznesowych, podejmując decyzje o przydzielaniu zasobów lub ustalając wysokość nagród w ramach programu motywacyjnego.

Jednorazowe wynagrodzenie

Uzupełniamy dane dotyczące naszego zysku z działalności operacyjnej, marginesów operacyjnych, dochodów nieopodatkowanych, dochodów netto i zysków na akcję o mierniki finansowe inne niż GAAP, które wykluczają wpływ jednorazowej płatności dokonanej na rzecz niezrzeszonej zatrudnionej w niepełnym wymiarze godzin kadry kierowniczej po ratyfikacji naszego układu zbiorowego pracy ze związkiem zawodowym Teamsters. Nie spodziewamy się ponowienia takiej płatności ani podobnych. Sądzimy, że nieuwzględnianie wpływu tej jednorazowej opłaty pomaga osobom korzystającym z naszych sprawozdań finansowych zapoznać się z bazowymi wynikami działalności z takiej samej perspektywy jak kadra zarządzająca oraz przeanalizować je w ten sam sposób.

Program określonych świadczeń emerytalnych oraz zyski i straty z uzupełniających świadczeń emerytalno-rentowych

Zmiany w wartości godziwej aktywów programu oraz zyski i straty aktuarialne netto wykraczające poza 10-procentowy korytarz cenowy (zdefiniowane jako 10% większej wartości planów emerytalnych oraz przewidywanych korzyści z obligacji), a także zysków i strat wynikających z ograniczenia lub rozliczenia planu, w odniesieniu do naszych programów określonych świadczeń emerytalno-rentowych i uzupełniających ujmujemy niezwłocznie w ramach dochodów z portfela inwestycyjnego i innych w zestawieniu dochodów skonsolidowanych. Prezentację naszego dochodu przed podatkiem dochodowym, dochodu netto i zysku na akcję uzupełniamy o wskaźniki inne niż te ujęte w standardach GAAP, wykluczające wpływ zysków i strat oraz związane z tym konsekwencje podatku dochodowego. Uważamy, że wykluczenie tych określonych wpływów zysków i strat programu świadczeń emerytalnych oraz uzupełniających świadczeń emerytalno-rentowych dostarcza ważnych informacji uzupełniających, eliminując niestabilność związaną z aktualizacjami planu i krótkoterminowymi zmianami w rynkowych stopach procentowych, wartości akcji zwyczajnych i tym podobnych czynnikach.

Przepływy wolnych środków pieniężnych

Przepływ wolnych środków pieniężnych obliczamy jako przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszone o wydatki inwestycyjne, środki ze zbycia rzeczowych aktywów majątku trwałego oraz zmiany netto należności finansowych oraz koszty innej działalności inwestycyjnej. Uważamy, że przepływ wolnych środków pieniężnych to ważny wskaźnik ilości środków pieniężnych generowanej przez trwające operacje biznesowe i używamy go jako miary przyrostu środków pieniężnych dostępnych dla inwestycji w naszą działalność, spełnienia naszych zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia oraz zwrotu gotówki do akcjonariuszy.

Skorygowany zwrot z zainwestowanego kapitału  

Wartość skorygowanego ROIC jest obliczana jako wartość trailing z 12 miesięcy („TTM”) lub skorygowanego przychodu operacyjnego podzielona przez średnie zadłużenie, przyszłe świadczenia emerytalne i zobowiązania emerytalne oraz kapitał akcjonariuszy w bieżącym okresie i na koniec roku poprzedniego. Ponieważ skorygowany ROIC nie jest wartością zdefiniowaną przez GAAP, obliczamy ją w części przy użyciu miar finansowych innych niż GAAP, które uważamy za najbardziej aktualne wyniki działalności gospodarczej. Uważamy, że skorygowany ROIC jest przydatnym miernikiem w ocenie skuteczności i wydajności naszych długoterminowych inwestycji kapitałowych.

Skorygowane całkowite zadłużenie / skorygowany wskaźnik EBITDA

Skorygowane łączne zadłużenie definiuje się jako nasze długoterminowe zadłużenie i leasingi finansowe, w tym aktualne płatności, a także przyszłe zobowiązania emerytalne. Skorygowany wskaźnik EBITDA definiuje się jako zyski przed oprocentowaniem, podatkami i amortyzacją skorygowane pod kątem wpływu zmian wartości niematerialnej oraz zmniejszenia wartości aktywów, transformacji i innych kosztów, zysków i strat w ramach zdefiniowanych świadczeń i innych przychodów. Uważamy, że stosunek skorygowanego długu całkowitego do skorygowanego wskaźnika EBITDA stanowi ważny wskaźnik naszej wytrzymałości finansowej i jest wykorzystywany przez strony trzecie w ocenie poziomu naszej zadłużenia.Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software