UPS pozyskuje firmę MNX. Jest to strategiczna decyzja mają na celu rozszerzenie globalnych możliwości w sektorze zdrowia i w odniesieniu do przesyłek, w przypadku których czas doręczenia ma krytyczne znaczenie.

Rozwiązania w zakresie biofarmaceutyków i radiofarmaceutyków ulepszają kompleksowe usługi dla klientów UPS z sektora medycznego
Midnight_1440x752.jpg Midnight_768x760.jpg Midnight_1023x960.jpg

ATLANTA — firma UPS (NYSE: UPS) ogłosiła dzisiaj, że zawarła umowę o przejęciu MNX Global Logistics, globalnego dostawcy usług logistycznych, w przypadku których czas stanowi priorytet. Po zakończeniu tego procesu klienci firmy UPS z sektora medycznego oraz powiązanych branż będą mogli korzystać z jeszcze większych precyzji i oferty w zakresie usług logistycznych, w przypadku których czas ma krytyczne znaczenie i które często ratują życie. MNX będzie pomagać UPS w realizacji dla klientów ważnych usług, takich jak ratowanie życia czy szybszy transport następnym samolotem, wtedy gdy będą tego potrzebować i z większą niezawodnością. 

„UPS już teraz oferuje klientom szerokie możliwości i najbardziej niezawodne w branży doręczenia w wyznaczonym terminie. Dzięki tej bogatej ofercie i niezawodności pokładają oni w nas zaufanie”, podkreśla wiceprezes zarządzający i prezes UPS International, Healthcare i Supply Chain Solutions, Kate Gutmann. „Razem z MNX rozszerzymy tę niezawodną i szybką ofertę globalnie, w szczególności dla naszych klientów UPS Healthcare. W dalszym ciągu inwestujemy w usługi, które zapewniają naszym klientom wyjątkową wartość, a przy tym stwarzamy dodatkowe możliwości rozwoju dla UPS”.

Możliwości MNX w dziedzinie logistyki radiofarmaceutycznej i logistyki z kontrolą temperatury pomogą UPS Healthcare oraz jej spółce zależnej Marken, specjalizującej się w logistyce badań klinicznych, sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na te usługi w sektorze medycznym. Razem z UPS Express Critical firma będzie oferować najlepsze w branży globalne usługi logistyczne klientom, którzy potrzebują ich do doręczeń przesyłek, w przypadku których czas i temperatura mają krytyczne znaczenie.

„Cieszymy się możliwością połączenia naszej wiedzy z doświadczeniem UPS, aby oferować klientom na całym świecie najlepsze rozwiązania w zakresie logistyki, w której czas stanowi priorytet” — powiedział dyrektor generalny MNX, John Labrie. „Dzięki dołączeniu do UPS będziemy mogli wykorzystywać fachową wiedzę zespołu MNX w zakresie globalnej logistyki, w której czas stanowi priorytet, w rozległej globalnej sieci UPS, co pozwoli nam zapewniać naszym klientom najlepszą możliwą obsługę. Chcielibyśmy podziękować kierownictwu Quad-C za wieloletnie wsparcie. MNX ma pewność, że UPS jest najlepszym partnerem, który pomoże nam przyspieszyć rozwój działalności i wkroczyć w przyszłość”.

Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca roku, z zastrzeżeniem zwyczajowej weryfikacji i zatwierdzenia przez organy regulacyjne. Wartość i warunki transakcji nie są obecnie ujawniane. J.P. Morgan Securities LLC pełni funkcję wyłącznego doradcy finansowego dla UPS, a King & Spalding pełni funkcję doradcy prawnego dla UPS.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innowacji UPS i rozwiązań ukierunkowanych na klienta, odwiedź witrynę about.ups.com.

O UPS

Firma UPS (NYSE: UPS) to jedna z największych na świecie firm o przychodach za 2022 rok na poziomie 100,3 mld USD, która udostępnia szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań logistycznych dla klientów z ponad 200 krajów i terytoriów. Skupiając się na deklaracji misji „Rozwijamy świat, doręczając to, co ważne”, ponad 500 000 pracowników wdraża prostą strategię, realizowaną w skuteczny sposób: Klienci priorytetem. Zaangażowani pracownicy. Rozwój poprzez innowacje.

Firma UPS dokłada starań, aby zmniejszyć wpływ na środowisko i wspierać społeczności, które obsługuje na całym świecie. Firma UPS z dumą i pewnością wspiera różnorodność, równość oraz akceptację. Więcej informacji można znaleźć pod adresami www.ups.com, about.ups.com oraz www.investors.ups.com.

###

Informacje o firmie MNX

MNX świadczy usługi transportowe i logistyczne, w których czas stanowi priorytet, na całym świecie. Wśród klientów firmy znajdują się między innymi międzynarodowi liderzy w branżach biofarmaceutycznej, nauk biologicznych, zaawansowanych technologii, urządzeń medycznych, lotniczej i finansowej. Organizacje te polegają na MNX w celu bezpiecznego dostarczania przesyłek o dużej wartości, wrażliwych na temperaturę, w przypadku których czas stanowi priorytet, na całym świecie. Firma MNX z siedzibą główną w Long Beach w Kalifornii obsługuje 190 krajów i terytoriów. Usługi obejmują transport następnym samolotem (NFO), loty czarterowe, kuriera na żądanie, transport zarządzany, logistykę części zamiennych (SPL) oraz fracht specjalistyczny.

###

Deklaracje wybiegające w przyszłość

Ten komunikat i dokumenty zarejestrowane w SEC zawierają zwykle odniesienia do „deklaracji wybiegających w przyszłość” w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z 1995 roku. Oświadczenia inne niż te dotyczące faktów bieżących lub historycznych, oraz wszelkie deklaracje, którym towarzyszą takie terminy jak „chcemy”, „wierzymy”, „przewidujemy”, „oczekujemy”, „szacujemy”, „zakładamy”, „zamierzamy”, „spodziewamy się” oraz „zakładamy cel”, „planujemy” i terminy bliskoznaczne, mają charakter deklaracji wybiegających w przyszłość. Deklaracje wybiegające w przyszłość są formułowane zgodnie z zasadami „safe harbor” federalnego prawa papierów wartościowych dotyczącymi prognoz, zgodnie z ustępem 27A ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 i ustępem 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z roku 1934.

Okresowo uwzględniamy również pisemne lub ustne deklaracje wybiegające w przyszłość w innych publicznie ujawnianych materiałach. Deklaracje te mogą odnosić się do naszego zamiaru, przewidywań, opinii i bieżących oczekiwań dotyczących naszych kierunków strategicznych, perspektyw i przyszłych wyników; nie odnoszą się one do faktów historycznych ani bieżących. Kierownictwo uważa, że takie wybiegające w przyszłość deklaracje są uzasadnione na moment ich formułowania. Należy jednak zachować ostrożność i nie opierać się na jakichkolwiek deklaracjach wybiegających w przyszłość, ponieważ takie stwierdzenia dotyczą tylko sytuacji na dzień ich sformułowania lub przyszłości i z natury nie mogą być uznane za pewne.

Deklaracje wybiegające w przyszłość podlegają pewnym zagrożeniom i niepewności, co może spowodować, że rzeczywiste efekty będą odbiegać zasadniczo od naszego doświadczenia historycznego, obecnych oczekiwań lub przewidywanych wyników. Do takich zagrożeń czy niepewności zaliczamy między innymi poniższe kwestie: nasza niezdolność do realizacji niniejszego wykupu na oczekiwanych warunkach, lub z wszelkiego powodu, w tym niezdolność do otrzymania zgody organów zatwierdzających; dalsza niepewność związana z wpływem pandemii COVID-19 na naszą firmę i działalność, wyniki finansowe i płynność, na naszych klientów i dostawców oraz na gospodarkę światową; zmiany w ogólnych warunkach gospodarczych, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach; rozwój branży i znacząca konkurencja na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; zmiany w relacjach z naszymi znaczącymi klientami; zdolność do przyciągania lub utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; zwiększone lub bardziej złożone wymagania co do bezpieczeństwa fizycznego lub danych, lub wycieki danych; prawne, regulacyjne lub rynkowe odpowiedzi na globalną zmianę klimatu; wyniki negocjacji i potwierdzenia zawarcia umów o pracę; strajki, przestoje w pracy lub spowolnienia u naszych pracowników; skutki zmian w cenach energii, w tym benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego, oraz przerwy w dostawach tych towarów; zmiany kursów walutowych lub stóp procentowych; niepewność wynikająca z przewidywanego zlikwidowania stawki LIBOR i przejścia na inny poziom odniesienia w zakresie stóp procentowych; umiejętność utrzymania wizerunku naszej marki; zdolność przyciągania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników; naruszenia w zakresie bezpieczeństwa danych; zakłócenia w Internecie lub w naszej infrastrukturze technologicznej; przerwy w działalności firmy lub negatywny wpływ na naszą działalność spowodowane przez zjawiska przyrodnicze albo zdarzenia wywołane przez człowieka bądź katastrofy, w tym ataki terrorystyczne, epidemie lub pandemie; umiejętność dokładnego prognozowania naszych przyszłych potrzeb w zakresie inwestycji kapitałowych; narażenie na wpływ przemian gospodarczych, politycznych i społecznych na rynkach międzynarodowych oraz wschodzących; zmiany w strategii biznesowej, regulacjach rządowych lub warunkach gospodarczo-rynkowych, które mogą spowodować pogorszenie stanu naszych aktywów; wzrost naszych wydatków lub zobowiązań finansowych związanych ze zdrowiem pracowników, emerytów i/lub świadczeniami emerytalno-rentowymi; potencjalne dodatkowe amerykańskie lub międzynarodowe zobowiązania podatkowe; ewentualność roszczeń lub postępowania sądowego w związku z pracą i zatrudnieniem, obrażeniami ciała, szkodami majątkowymi, praktykami biznesowymi, odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym i w związku z innymi kwestiami; inne rodzaje ryzyka omówione w dokumentach składanych okresowo w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w Raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok ubiegły 31 grudnia 2021 г., w Raporcie kwartalnym na formularzu 10-Q za kwartał ubiegły 31 marca 2022 г. i w sprawozdaniach złożonych w dalszej kolejności. Należy wziąć pod uwagę ograniczenia oraz ryzyko związane z deklaracjami wybiegającymi w przyszłość i zbytnio nie polegać na dokładności prognoz zawartych w takich stwierdzeniach. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania deklaracji wybiegających w przyszłość w celu odzwierciedlenia zdarzeń, okoliczności, zmian w oczekiwaniach czy wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń po dniu złożenia takich deklaracji.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software