UPS kondigt strategische prioriteiten, driejarige financiële doelstellingen en nieuwe ESG-doelstellingen aan

Het bedrijf zal de prioriteiten voor zijn strategie ‘de klant staat voorop, door mensen geleid, innovatie gedreven’ benadrukken; gerichte groeigebieden bespreken, waaronder kleine en middelgrote bedrijven, gezondheidszorg en internationaal; de financiële doelstellingen voor 2023 verstrekken en nieuwe vastgestelde ESG-doelstellingen bespreken.
IAD_1440x752px.jpg IAD_768x760.jpg IAD_1023x960px.jpg

ATLANTA – UPS (NYSE:UPS) organiseert vandaag zijn investeerders- en analistenconferentie vanaf 9.00 uur EDT. Het virtuele evenement is in zijn geheel beschikbaar via een live webcast en er is een herhaling te bekijken op investors.ups.com.

Het bedrijf zal de prioriteiten voor zijn strategie ‘de klant staat voorop, door mensen geleid, innovatie gedreven’ benadrukken; gerichte groeigebieden bespreken, waaronder kleine en middelgrote bedrijven, gezondheidszorg en internationaal; de financiële doelstellingen voor 2023 verstrekken en nieuwe vastgestelde ESG-doelstellingen bespreken.

  • De klant staat voorop:  Met de strategie ‘de klant staat voorop’ streeft het bedrijf ernaar om de beste digitale ervaring te bieden die mogelijk wordt gemaakt door het wereldwijde slimme logistieke netwerk. Het bedrijf laat de acties zien die het onderneemt om het eenvoudiger en nuttiger te maken om zaken te doen met UPS. ‘De klant staat voorop’ richt zich op het weghalen van weerstand bij het zakendoen met UPS, zoals gemeten aan de hand van winst in Net Promoter Score, of NPS. Het bedrijf richt zich op een NPS-score van 50 of hoger voor 2023.
  • Door mensen geleid: het bedrijf bespreekt de maatregelen die het neemt om de werknemerservaring te verbeteren en de kans dat een werknemer UPS aanbeveelt als een geweldige plek om te werken te vergroten. Het bedrijf heeft voor 2023 het doel gesteld om een ‘waarschijnlijkheid om aan te bevelen’ van 80 procent of hoger te behalen. 
  • Innovatie gedreven: door de nadruk te leggen op technologie- en productiviteitsinitiatieven, pakt het bedrijf zijn benadering van het creëren van aandeelhouderswaarde aan door consistent hogere rendementen op geïnvesteerd kapitaal te leveren, evenals rendementen aan aandeelhouders via dividenden en terugkoop van aandelen.

“We creëren een nieuwe UPS, geworteld in de waarden van het bedrijf. Onze strategische prioriteiten evolueren om de veranderende behoeften van onze klanten en ons bedrijf en wat het belangrijkst is voor onze belanghebbenden te weerspiegelen”, zei Carol Tomé, Chief Executive Officer van UPS. 

Vooruitzicht

Financiële doelstellingen voor 2023
Vandaag bespreekt het bedrijf zijn financiële doelstellingen voor 2023 als volgt:

  • Geconsolideerde omzet variërend van ongeveer $ 98 miljard tot ongeveer $ 102 miljard.
  • Geconsolideerde gecorrigeerde* bedrijfswinst variërend van ongeveer 12,7 procent tot ongeveer 13,7 procent.
  • Cumulatieve kapitaaluitgaven van 2021–2023 van ongeveer $ 13,5 miljard tot ongeveer $ 14,5 miljard.
  • Gecorrigeerd rendement op geïnvesteerd kapitaal van ongeveer 26 procent tot ongeveer 29 procent.

* ‘Aangepaste’ bedragen zijn niet-GAAP financiële metingen. Zie de bijlage bij dit bericht voor een bespreking van niet-GAAP financiële metingen, inclusief vereiste afstemmingen.

Het bedrijf kan alleen bedrijfswinst en rendement op geïnvesteerd kapitaal verstrekken op een aangepaste basis (niet volgens de GAAP-regels), want het is niet mogelijk om een afstemming te voorspellen of geven die de impact van toekomstige mark-to-market of andere onbekende of onverwachte potentiële gewaardeerde aanpassingen aan het pensioen weergeven, die zouden worden opgenomen in de gerapporteerde (GAAP-)resultaten en die van belang zouden kunnen zijn.

ESG-doelen
Het bedrijf kondigt ook een nieuwe reeks bedrijfsbrede ESG-doelen aan, waaronder de belofte om in 2050 CO2-neutraal te zijn in alle emissies van scope 1, 2 en 3 in zijn wereldwijde activiteiten. De tussentijdse milieudoelstellingen voor 2035 zijn:

  • 50% vermindering in CO2 per bezorgd pakket voor zijn wereldwijde activiteiten voor kleine pakketten (basisjaar 2020).
  • 100% van de bedrijfsfaciliteiten wordt aangedreven door hernieuwbare elektriciteit.
  • 30% van de brandstof die in zijn wereldwijde luchtvloot wordt gebruikt, is duurzame vliegtuigbrandstof.

UPS heeft haar ESG-strategie gepubliceerd op investors.ups.com/esg.

Contactpersonen:
UPS Mediarelaties: 404-828-7123 of pr@ups.com
UPS Investor Relations: 404-828-6059 (optie 2) of investor@ups.com

# # #

Over UPS
UPS (NYSE: UPS) is een van 's werelds grootste pakketvervoerders, met een omzet van $ 84,6 miljard in 2020, en biedt een breed scala aan geïntegreerde logistieke oplossingen voor klanten in meer dan 220 landen en regio’s. De meer dan 540.000 werknemers van het bedrijf omarmen een strategie die eenvoudig is geformuleerd en krachtig wordt uitgevoerd: Klantgericht. Door mensen geleid. Gedreven door Innovatie. UPS zet zich in voor het verminderen van de impact op het milieu en het ondersteunen van de gemeenschappen die wij wereldwijd bedienen. UPS neemt ook een sterke en onwrikbare positie in ter ondersteuning van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Het bedrijf is te vinden op het internet op www.ups.com, en meer informatie vindt u op about.ups.com en www.investors.ups.com.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat ‘toekomstgerichte verklaringen’ in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Andere uitspraken dan die van huidige of historische feiten, en alle verklaringen vergezeld van termen als ‘zal’, ‘geloven’, ‘project’, ‘verwachten’, ‘schatten’, ‘veronderstellen’, ‘beogen’, ‘anticiperen’, ‘doel’, ‘plan’, en vergelijkbare termen, zijn bedoeld als toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen worden gemaakt volgens de safe harbor-bepalingen van de federale effectenwetgeving volgens Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934.

Van tijd tot tijd nemen we ook schriftelijke of mondelinge toekomstgerichte verklaringen op in andere openbaar gemaakte materialen. Dergelijke verklaringen kunnen betrekking hebben op onze intentie, overtuiging, voorspellingen van of huidige verwachtingen over onze strategische richting, vooruitzichten, toekomstige resultaten of toekomstige gebeurtenissen; ze houden niet strikt verband met historische of actuele feiten. Het management is van mening dat deze toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn als en wanneer ze worden gemaakt. Voorzichtigheid is echter geboden om niet volledig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, omdat dergelijke verklaringen alleen gelden op de datum waarop ze worden gedaan en de toekomst, door zijn aard, niet met zekerheid kan worden voorspeld.

Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van onze historische ervaring en onze huidige verwachtingen of verwachte resultaten. Deze risico's en onzekerheden, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: aanhoudende onzekerheden met betrekking tot de impact van de COVID-19-pandemie op onze activiteiten en werkzaamheden, financiële prestaties en financiële liquiditeit, onze klanten en leveranciers en op de wereldeconomie en de veranderingen in de algemene economische omstandigheden, in de VS of internationaal; aanzienlijke concurrentie op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied; veranderingen in onze relaties met onze belangrijke klanten; veranderingen in de regelgevende omgeving in de VS of internationaal; verhoogde of complexere fysieke of gegevensbeveiligingseisen; juridische, regelgevende of marktreacties op de wereldwijde klimaatverandering; resultaten van onderhandelingen en bekrachtiging van arbeidscontracten; stakingen, werkstops of vertragingen door onze werknemers; de effecten van de veranderende prijzen voor energie, inclusief benzine, diesel en vliegtuigbrandstof, en onderbrekingen in de voorraden van deze goederen; wijzigingen in wisselkoersen of rentevoeten; onzekerheid over de verwachte stopzetting van LIBOR en overschakeling naar een andere rentevoetbenchmark; ons vermogen om ons merkimago te behouden; ons vermogen om gekwalificeerde werknemers aan te trekken en behouden; inbreuken op gegevensbeveiliging; verstoringen van het internet of onze technologische infrastructuur; onderbrekingen in of gevolgen voor onze werkzaamheden door natuurlijke of door de mens veroorzaakte gebeurtenissen of rampen, waaronder terroristische aanvallen, epidemieën of pandemieën; ons vermogen om onze toekomstige investeringsbehoeften nauwkeurig te voorspellen; blootstelling aan veranderende economische, politieke en sociale ontwikkelingen in internationale en opkomende markten; veranderingen in bedrijfsstrategie, overheidsvoorschriften of economische of marktomstandigheden die kunnen leiden tot waardevermindering van onze activa; verhogingen van onze uitgaven of financieringsverplichtingen met betrekking tot gezondheid van werknemers, gezondheids- en/of pensioenuitkeringen; potentiële aanvullende Amerikaanse of internationale belastingverplichtingen; mogelijke claims of rechtszaken met betrekking tot arbeid en werkgelegenheid, persoonlijk letsel, materiële schade, bedrijfspraktijken, milieuaansprakelijkheid en andere zaken; ons vermogen om de verwachte voordelen van overnames, afstotingen, joint ventures of strategische allianties te realiseren; ons vermogen om de verwachte voordelen van onze transformatie-initiatieven te realiseren; cyclische en seizoensfluctuaties in onze bedrijfsresultaten; ons vermogen om verzekerings- en claimkosten te beheren; en andere risico's die zijn besproken in onze indieningen bij de Securities and Exchange Commission van tijd tot tijd, inclusief ons jaarverslag op formulier 10-K voor het einde van het jaar 31 december 2020 en vervolgens ingediende rapporten. U moet rekening houden met de beperkingen op, en risico's verbonden aan, toekomstgerichte verklaringen en niet blind vertrouwen op de accuraatheid van voorspellingen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. We nemen geen enkele verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen, omstandigheden, veranderingen in verwachtingen of het optreden van onverwachte gebeurtenissen na de datum van die verklaringen te actualiseren. Bedrijfsdoelen zijn ambitieus en garanderen of beloven niet dat alle doelen worden gehaald. Statistieken en maatstaven met betrekking tot ESG-kwesties zijn schattingen en kunnen gebaseerd zijn op veronderstellingen of ontwikkelende normen.

Niet-GAAP financiële maatregelen; Afstemmingen
Van tijd tot tijd vullen we de rapportage van onze financiële informatie bepaald onder algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (‘GAAP’) aan met bepaalde niet-GAAP financiële maatregelen. Dit zijn: ‘gecorrigeerde’ vergoeding en voordelen; bedrijfskosten; inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill (‘EBITDA’); bedrijfswinst; bedrijfsmarge; andere inkomsten en (onkosten); inkomsten vóór inkomstenbelastingen; inkomstenbelastingkosten; effectief belastingtarief; netto-inkomsten en inkomsten per aandeel. We presenteren de omzet en de omzet per eenheid op basis van constante valuta. Daarnaast maken we de vrije kasstroom, het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (‘ROIC’) en de verhouding van de aangepaste totale schuld tot de aangepaste EBITDA bekend.

Wij zijn van mening dat deze niet op GAAP-regels gebaseerde metingen zinvolle informatie opleveren om gebruikers van onze jaarrekening een beter inzicht te laten verkrijgen in onze financiële resultaten, kasstromen en een betere beoordeling van onze voortdurende prestaties, omdat ze items uitsluiten die wellicht niet kenmerkend zijn van, of niet gerelateerd zijn aan, onze onderliggende operationele activiteiten en een handige basislijn kunnen bieden voor het analyseren van trends in onze onderliggende bedrijven. Deze niet-GAAP-metingen worden intern gebruikt door het management voor de analyse van bedrijfsprestaties van de bedrijfsunit, toewijzing van bedrijfsmiddelen aan bedrijfsunits en in verband met vergoedingsbeloningsbepalingen.

De niet op GAAP-regels gebaseerde financiële metingen zouden als aanvulling op onze gerapporteerde resultaten, opgesteld conform de GAAP-regels, beschouwd moeten worden en niet als alternatief ervan. Onze aangepaste financiële informatie weerspiegelt niet onze volledige financiële verslaglegging. Daarom is onze aangepaste financiële informatie mogelijk niet vergelijkbaar met gerapporteerde informatie van andere bedrijven met een vergelijkbare naam.

Herstructurering en andere kosten

De gecorrigeerde EBITDA, bedrijfswinst, bedrijfsmarge, winst vóór winstbelastingen, nettowinst en winst per aandeel kan de impact van lasten in verband met enige herstructureringsprogramma's uitsluiten, waaronder kosten van transformatie en bijzondere waardeverminderingen van activa.

Kosten in verband met juridische onzekerheden en uitgaven

Aangepaste EBITDA, bedrijfswinst, bedrijfsmarge, inkomsten vóór belastingen, netto-inkomsten en inkomsten per aandeel kunnen de impact van kosten gerelateerd aan bepaalde van onze juridische onvoorziene gebeurtenissen en uitgaven die verband houden met niet-routinematige juridische zaken uitsluiten. Wij zijn van mening dat deze aangepaste informatie een nuttige vergelijking biedt van de financiële prestaties van jaar tot jaar zonder rekening te houden met de impact van deze niet-routinematige onvoorziene gebeurtenissen en uitgaven. We evalueren onze prestaties op deze gecorrigeerde basis.

Veranderingen in wisselkoersen en afdekkingsactiviteiten

De valuta-neutrale inkomsten, inkomsten per unit en bedrijfswinst zijn exclusief de periode-over-periode-impact van wisselkoersveranderingen in vreemde valuta en eventuele afdekkingsactiviteiten tegen vreemde valuta. Deze maatstaven worden berekend door de voor de huidige gerapporteerde inkomsten in Amerikaanse dollar, inkomsten per unit en bedrijfswinst te delen door de gemiddelde wisselkoersen van de huidige periode om hieruit de inkomsten in de lokale valuta voor de huidige periode, de inkomsten per unit en de bedrijfswinst af te leiden. De afgeleide bedragen worden vervolgens vermenigvuldigd met de gemiddelde wisselkoersen die worden gebruikt om de vergelijkbare resultaten voor iedere maand van vorig jaar te illustreren (met inbegrip van de impact van enige afdekkingsactiviteiten in vreemde valuta). Het verschil tussen de gerapporteerde inkomsten in Amerikaanse dollar voor de huidige periode, de inkomsten per unit en de bedrijfswinst en de afgeleide inkomsten in Amerikaanse dollar voor de huidige periode, inkomsten per unit en bedrijfswinst stemt overeen met de impact per periode van de wisselkoers van vreemde valuta en afdekkingsactiviteiten.

Mark-to-market gewaardeerde aanpassingen aan het pensioen en na de pensionering

Wij erkennen veranderingen in de reële waarde van fondsbeleggingen en netto actuariële winsten en verliezen van meer dan 10% voor onze toegezegde pensioenregelingen voor pensioenen en na pensionering onmiddellijk als onderdeel van andere pensioenopbrengsten (-kosten). We vullen onze presentatie van bepaalde financiële gegevens aan met niet-GAAP-maatstaven die de impact van winsten en verliezen die hoger zijn dan de corridor van 10% en de gerelateerde belastingeffecten uitsluiten. Wij zijn van mening dat het uitsluiten van deze mark-to-market-effecten belangrijke aanvullende informatie biedt door de volatiliteit te verwijderen die gepaard gaat met kortetermijnveranderingen in marktrentes, aandelenwaarden en soortgelijke factoren.

De uitgestelde effecten van de omzetbelasting op mark-to-market aanpassingen aan het pensioen en na de pensionering worden berekend door in elke jurisdictie, met inbegrip van de Amerikaanse federale jurisdictie, verschillende Amerikaanse staten en niet-Amerikaanse jurisdicties, de van kracht zijnde wettelijke belastingtarieven te vermenigvuldigen met de aanpassingen.

Beschikbare kasstroom

We berekenen de beschikbare kasstroom als kasstromen uit bedrijfsactiviteiten na aftrek van kapitaaluitgaven, opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste activa, verhoogd of verlaagd met de netto wijzigingen in financiële vorderingen en andere investeringsactiviteiten. Wij zijn van mening dat de beschikbare kasstroom een belangrijke indicator is van de kasmiddelen die worden gegenereerd door onze doorlopende bedrijfsactiviteiten en wij gebruiken dit om de cumul van de beschikbare kasstroom voor bedrijfsinvesteringen, de aflossing van onze verplichtingen en dividenduitkeringen aan onze aandeelhouders te meten.

Rendement op geïnvesteerd kapitaal

De ROIC wordt berekend als de twaalf maanden na de looptijd van de aangepaste bedrijfsopbrengst gedeeld door het gemiddelde van de totale schuld, de langlopende pensioenverplichtingen en het eigen vermogen van de aandeelhouders, aan het einde van de huidige periode en de overeenkomstige periode aan het einde van het voorgaande jaar. Omdat ROIC geen maatstaf is die wordt gedefinieerd door GAAP, berekenen we het gedeeltelijk met behulp van niet-GAAP financiële maatstaven die volgens ons het meest indicatief zijn voor onze voortdurende bedrijfsprestaties. We beschouwen ROIC als een nuttige maatstaf voor het evalueren van de effectiviteit en efficiëntie van onze kapitaalinvesteringen op lange termijn.

Aangepaste totale schuld/aangepaste EBITDA

De aangepaste totale schuld wordt gedefinieerd als onze langlopende schulden en financiële leases, inclusief de huidige looptijden, plus langlopende pensioenverplichtingen. Aangepaste EBITDA wordt gedefinieerd als inkomsten vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen aangepast voor herstructurering en andere kosten en beleggingsinkomsten en overige. Wij zijn van mening dat de verhouding tussen de aangepaste totale schuld en de aangepaste EBITDA een belangrijke indicator is van onze financiële kracht en een verhouding is die door derden wordt gebruikt bij het evalueren van het niveau van onze schuldenlast.

Vooruitblikkende niet-GAAP-maatstaven

Van tijd tot tijd bij het presenteren van toekomstgerichte niet-GAAP-maatstaven, zijn we niet in staat om kwantitatieve afstemmingen te bieden op de meest nauw gecorreleerde GAAP-maatstaf vanwege de onzekerheid in de timing, hoeveelheid of aard van eventuele aanpassingen, die in een bepaalde periode van wezenlijk belang kunnen zijn.

Gerelateerde Verhalen

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software